Difference between revisions of "vi:Whiteboard for Windows Release History"

From myViewBoard
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "<div style="width:220px;height:auto;border:solid 1px write;display:inline-block;margin:10px;vertical-align:top;float:right;"> <div style="width:100%;height:180px;background-co...")
 
Line 2: Line 2:
 
<div style="width:100%;height:180px;background-color:white;overflow:hidden;" class="res-img">[[File:New whiteboard logo.svg|center|200px|link=Whiteboard_for_Windows]]</div>
 
<div style="width:100%;height:180px;background-color:white;overflow:hidden;" class="res-img">[[File:New whiteboard logo.svg|center|200px|link=Whiteboard_for_Windows]]</div>
 
<div style="padding:5px;border-top:solid 1px #990000">
 
<div style="padding:5px;border-top:solid 1px #990000">
<center> <span style="color: #990000;"><big>'''[[Whiteboard for Windows]]<br/>Release History'''</big></span>
+
<center> <span style="color: #990000;"><big>'''Các Bản Cập Nhật<br/>[[Whiteboard phiên bản Windows]]'''</big></span>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
  
==<span style="color:#990000;">'''NEW v2.40.5.0 (2021-02-01)'''</span>==
+
==<span style="color:#990000;">'''Bản cập nhật v2.40.5.0 (2021-02-01)'''</span>==
'''New Features'''
+
'''Tính Năng mới'''
: - Export multiple selected objects as a PNG image (must be signed in).
+
: - Xuất nhiều đối tượng đã chọn dưới dạng tệp tin ảnh PNG (yêu cầu đăng nhập).
'''Modifications'''
+
'''Chỉnh Sửa'''
: - Before a connection between the app and server is established, the sign in QR code will not be shown.
+
: - Không hiển thị mã QR đăng nhập khi chưa kết nối máy chủ với ứng dụng.
: - Upon first launch the background image will be a brief user guide.
+
: - Thay đổi hình nền chào đón người dùng mới thành hình nền tích hợp hướng dẫn sử dụng.
 
[[File:Background_guide.png|350px]]
 
[[File:Background_guide.png|350px]]
: - Saves all answers from each individual attendee of a "[[Magic_Box/Pop_Quiz|Pop Quiz]]" [[File:I-pop-quiz.svg|25px|link=]] question by adding a number at the end of the file name.
+
: - Lưu tất cả các câu trả lời "[[Magic_Box/Pop_Quiz|Trắc Nghiệm]]" [[File:I-pop-quiz.svg|25px|link=]] của mỗi học sinh bằng cách thêm số vào tên tệp tin để phân biệt.
'''Improvements'''
+
'''Tối Ưu'''
: - Attendees can see the result of "[[Polls_Quiz|Random Draw]]" [[File:Lucky Draw EDU.png|25px|link=]] in the [[MyViewBoard_Companion_App|Companion app]] [[File:Icon companion.svg|25px|link=]].
+
: - Học sinh có thể xem kết quả "[[Polls_Quiz|Bốc Thăm Ngẫu Nhiên]]" [[File:Lucky Draw EDU.png|25px|link=]] trong [[MyViewBoard_Companion_App|Ứng dụng Companion]] [[File:Icon companion.svg|25px|link=]].
  
==v2.39.5.0 (2021-01-04)==
+
==Bản cập nhật v2.39.5.0 (2021-01-04)==
'''Features'''
+
'''Tính Năng Mới'''
: - Support a new entity management feature: enable/disable the embedded browser.
+
: - Hỗ trợ tính năng quản lý tổ chức mới: bật/ tắt trình duyệt nhúng.
: - 'Clear Strokes' button [[File:Trash-icon-stroke-ed.svg|25px|link=]] in eraser menu allows all pen strokes for the current or all pages to be cleared.
+
: - Nút 'xóa hình vẽ tay' [[File:Trash-icon-stroke-ed.svg|25px|link=]] trong thanh công cụ tẩy giúp xóa toàn bộ hình vẽ tay trên trang hiện tại hoặc trên tất cả các trang.
  
'''Modifications'''
+
'''Chỉnh Sửa'''
: - Set the default theme to 'Education'.
+
: - Thiết lập chủ đề mặc định là  'Giáo dục'.
: - [[Live_captions|Live captions]] [[File:Live-captions-on.svg|25px|link=]] will automatically disappear 5 seconds after speech.
+
: - [[Live_captions|Phụ đề trực tiếp]] [[File:Live-captions-on.svg|25px|link=]] sẽ tự động biến mất sau khi kết thúc 5 giây.
: - SSO portal opens in device default browser.
+
: - Cổng SSO mở trong trình duyệt mặc định của thiết bị.
: - [[Magic_Box/Pop_Quiz|Pop Quiz]] [[File:I-pop-quiz.svg|25px|link=]] sessions are saved to a folder which is by default named after the current date and time, with folders for participants' responses.
+
: - Phiên [[Magic_Box/Pop_Quiz|Trắc nghiệm]] [[File:I-pop-quiz.svg|25px|link=]] được lưu vào thư mục với tên mặc định dưới dạng ngày và giờ hiện tại.
: - Apply new activation flow. User will activate the software from the main program (not during the installation process).
+
: - Thay đổi quy trình kích hoạt mới. Người dùng sẽ kích hoạt từ trang chủ trong phần mềm thay vì kích hoạt trong quá trình cài đặt.
: - Use a new installer (Advanced Installer) to solve the issue which requests administrator privilege while doing OTA update.
+
: - Thay đổi phương thức cài đặt nâng cao giúp quản trị viên dễ dàng nâng cấp phần mềm qua OTA.
  
'''Improvements'''
+
'''Tối Ưu'''
: - Reduced the loading duration of [[MyViewBoard_Original_Content|myViewBoard Original Content]] background images.
+
: - Giảm thời gian truy cập [[MyViewBoard_Original_Content|Thư viện bài giảng ].
: - If the same media is imported multiple times to the Whiteboard, the .vboard file size will not increase as much due to more efficient content based comparison now utilized.
+
: - Không tăng dung lượng tệp tin .vboard khi nhập nhiều tệp tin media giống nhau.
: - Measurements taken against the grid background now correspond to 1cm for the 2x2 grid size. This allows [[Magic_Box_Ruler|ruler]], set square and [[Magic_Box_Compass|compass]] tools to measure geometry.
+
: - Các phép đo hình học với hình nền lưới được quy định 1 cm tương ứng kích thước lưới 2x2. Điều này cho phép sử dụng [[Magic_Box_Ruler|công cụ thước kẻ]], lưới hình vuông và [[Magic_Box_Compass|công cụ la bàn]] để đo hình học.
: - Host information panel now has directions for downloading the [[MyViewBoard_Companion_App|Companion app]] [[File:Icon companion.svg|25px|link=]].
+
: - Bảng thông tin máy chủ tích hợp đường dẫn tải xuống trực tiếp [[MyViewBoard_Companion_App|Ứng dụng Companion]] [[File:Icon companion.svg|25px|link=]].
: - Added '[https://community.myviewboard.com/ myViewBoard Community]' link on the information panel of the settings menu.
+
: - Thêm liên kết '[https://community.myviewboard.com/ Cộng Đồng myViewBoard]' trong danh mục cài đặt.
  
 
==v2.38.5.0 (2020-12-07)==
 
==v2.38.5.0 (2020-12-07)==

Revision as of 14:18, 27 March 2021

Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
Các Bản Cập Nhật
Whiteboard phiên bản Windows

Bản cập nhật v2.40.5.0 (2021-02-01)

Tính Năng mới

- Xuất nhiều đối tượng đã chọn dưới dạng tệp tin ảnh PNG (yêu cầu đăng nhập).

Chỉnh Sửa

- Không hiển thị mã QR đăng nhập khi chưa kết nối máy chủ với ứng dụng.
- Thay đổi hình nền chào đón người dùng mới thành hình nền tích hợp hướng dẫn sử dụng.

Background guide.png

- Lưu tất cả các câu trả lời "Trắc Nghiệm" I-pop-quiz.svg của mỗi học sinh bằng cách thêm số vào tên tệp tin để phân biệt.

Tối Ưu

- Học sinh có thể xem kết quả "Bốc Thăm Ngẫu Nhiên" Lucky Draw EDU.png trong Ứng dụng Companion Icon companion.svg.

Bản cập nhật v2.39.5.0 (2021-01-04)

Tính Năng Mới

- Hỗ trợ tính năng quản lý tổ chức mới: bật/ tắt trình duyệt nhúng.
- Nút 'xóa hình vẽ tay' Trash-icon-stroke-ed.svg trong thanh công cụ tẩy giúp xóa toàn bộ hình vẽ tay trên trang hiện tại hoặc trên tất cả các trang.

Chỉnh Sửa

- Thiết lập chủ đề mặc định là 'Giáo dục'.
- Phụ đề trực tiếp Live-captions-on.svg sẽ tự động biến mất sau khi kết thúc 5 giây.
- Cổng SSO mở trong trình duyệt mặc định của thiết bị.
- Phiên Trắc nghiệm I-pop-quiz.svg được lưu vào thư mục với tên mặc định dưới dạng ngày và giờ hiện tại.
- Thay đổi quy trình kích hoạt mới. Người dùng sẽ kích hoạt từ trang chủ trong phần mềm thay vì kích hoạt trong quá trình cài đặt.
- Thay đổi phương thức cài đặt nâng cao giúp quản trị viên dễ dàng nâng cấp phần mềm qua OTA.

Tối Ưu

- Giảm thời gian truy cập [[MyViewBoard_Original_Content|Thư viện bài giảng ].
- Không tăng dung lượng tệp tin .vboard khi nhập nhiều tệp tin media giống nhau.
- Các phép đo hình học với hình nền lưới được quy định 1 cm tương ứng kích thước lưới 2x2. Điều này cho phép sử dụng công cụ thước kẻ, lưới hình vuông và công cụ la bàn để đo hình học.
- Bảng thông tin máy chủ tích hợp đường dẫn tải xuống trực tiếp Ứng dụng Companion Icon companion.svg.
- Thêm liên kết 'Cộng Đồng myViewBoard' trong danh mục cài đặt.

v2.38.5.0 (2020-12-07)

Features

- User is able to clear all strokes on the current canvas by tapping the corresponding button Trash-icon-stroke-ed.svg in the eraser menu.
- Now supports Google Drive shared with me and recent files and folders.
- Now supports OneDrive and OneDrive for Business Shared and Recent files and folders.
- If 'Session Password' is enabled in FollowMe settings, the four-digit password can be viewed from the host information panel.
- User can enable or disable auto-smoothing drawn strokes from the 'Settings' menu. The default value is enabled.

Modifications

- Removed some URLs to outdated video tutorials.
- Eraser will not erase any object underneath a stroke when user selects erasing pen strokes only Trash-icon-stroke-ed.svg.

Improvements

- Notification added for idle-sign-out period after a host signs in.
- Show tool tips in the eraser menu I-eraser-menu-eraser.svg.
- What's New menu now has support for multiple languages.
- Make the ruler MB Tools Icon Ruler.PNG more user friendly. User is able to use two fingers to make it bigger or smaller. Also, there are two rotate buttons to let user know how to rotate it.

v2.37.2.0 (2020-11-02)

Modifications

- The Poll/Quiz I-poll-quiz.svg voting result page Poll EDU.png shows all options in descending order.
- The Zoom Windows client remains open and active even after the host signs out.
- Time string updated to use the 24-hour clock format. Date string formats follow the rules below:
 • yyyy/mm/dd: Arabic
 • dd-MM-yyyy: Danish, Finnish, French, Norwegian, Russian, Swedish
 • MM-dd-yyyy: All other languages

Improvements

- Enhanced file compatibility for .SVG files.
- The "Cast Out" feature now captures and sends the system audio.
- Added support for Spanish in Live Caption Live-captions-on.svg.
- Host can start a new Throw I-magic-box-throwtool.svg session by tapping the reload button on the Throw menu in the Magic Box.
- Host can reset an answered question in Poll/Quiz I-poll-quiz.svg .
- Host can show his/her myViewBoard portal QR code within the "Poll/Quiz" menu.
- When exporting responses, the .CSV file now includes the total time (in seconds) each attendee spent to answer a question.

v2.36.3.0 (2020-10-12)

Modifications

- Changed the "import document" behavior from appending pages to inserting pages.
- Laser point now appears on the center of the screen where the main window is located.
- Tapping the pen I-main-toolbar-pen.svg menu button on a ViewBoard using a stylus (with a thin and thick end) will open the ViewBoard pen menu.

Improvements

- Updated UI layout of the Poll/Quiz I-poll-quiz.svg main page to accommodate long text in some languages.
- The video aspect ratio remains intact even if the user resizes the USB camera window.
- Live Caption Live-captions-on.svg shows on the screen where the app is located.
- When opening a cloud drive, Whiteboard now opens to the last location accessed during the previous session.
- Users can go to the next or previous student's answer directly by tapping the next or previous button inside the Pop Quiz I-pop-quiz.svg menu.
- When inserting a hyperlink on images captured using the screenshot feature of the Embedded browser, Whiteboard autofills the URL field with the URL of the captured webpage.

v2.35.5.0 (2020-09-07)

Features

- Support for Apple ID Single Sign In.
- Support for SVG file format. It's now possible to import .svg files and save SVG content to a .vboard file. Added Traditional Chinese support for Live Caption Live-captions-on.svg.
 • Full support for SVG 1.0
 • Supports SVG 2.0 without css.
  If the SVG file includes CSS, the image may not display properly, or may not display at all.

Modifications

- During desktop mode, no need to tap/click the 'mouse/pen switching' button first to access the Magic Box.
- Entering an entity email address during installation automatically activates and registers the software under that entity.
- USB Camera feature has been reworked:
 • Greatly reduced CPU usage when the camera is active
 • Limited the number of resolution options available to the user
 • Removed the option to annotate, erase and move the camera feed

Improvements

- Result page interface of Poll/Quiz I-pop-quiz.svg has been enhanced.
- Option to edit the length displayed on a polygon.
- Improved toggle behavior of bullet points in the text editor.
- AI Pen returns responses much faster.

v2.34.4.0 (2020-08-03)

Features

- Added support for Arabic language.
- Added "Voting" Poll EDU.png and "Random Draw" Lucky Draw EDU.png question types in Poll/Quiz under Magic Box.

Modifications

- On the Eraser I-eraser-menu-eraser.svg menu, switching to presentation mode hides the Trash can icon.

Improvements

- Significant improvements in stroke smoothness.
- Added tool tips in the screenshot menu I-main-toolbar-screen-capture.svg.
- Use of the mouse middle button to move the canvas without selecting the infinite canvas tool first.
- Use of the mouse wheel to zoom in/out on the canvas without selecting the infinite canvas tool first.

v2.33.6.0 (2020-07-06)

Features

- Added support for the Japanese language.

Modifications

- Changing themes no longer removes any previously set background image, changes the active pen, or resets text colors.
- If the inserted AI pen object does not have any closed region, the color fill icon on the adorning menu is hidden.

Improvements

- Option to show or hide the question panel of the Pop Quiz menu I-pop-quiz.svg.
- Option to show or hide all answers in the Pop Quiz menu.
- Added a quick color selection section for pens, except Shape I-shape-pen-bird.svg and Magic Line I-magic-pen-line-red-white.svg pens.
- Added quick selection sections for shapes, 3D shapes, and lines.

Releases Q1/Q2 2020

v2.32.3.0 (2020-06-01)

Modifications

- Removed option to set "bottom left" and "bottom right" as docking areas of the main menu bar.
- Flow direction of menus is no longer modified when placing the main toolbar on the right side of a screen.
- Conversion of user handwriting to text I-text-editor-handwritting-convert.svg uses the current font size of the text editor.

Improvements

- Added host portal QRcode on Poll/Quiz I-pop-quiz.svg main menu.
- User is able to hide or show the toolbar of a document camera menu.

v2.31.5.0 (2020-05-07)

Features

- Added support for the Italian language.
- Added support for proxy server authentication. When proxy server authentication is required, a pop-up dialog prompts the user to type a valid account name and password to use for the proxy server sign-in.
- Added Poll/Quiz I-poll-quiz.svg feature to handle formatted questions. Supported question types include "Multiple Choices" I-poll-quiz-multiple-choice.svg, "True/False" I-poll-quiz-true-false.svg, "Rating" I-poll-quiz-rating.svg and "Free Response" I-poll-quiz-free-answer.svg.
Hosts can save questions in a .vBoard file. Attendees can answer questions through the Companion app or myViewBoard website.
Results can be shown with a bar chart and exported to a .csv file. The feature is available in "Premium" tier and above.
- Added "Laser Stroke" feature. Host can draw lines using the Companion app to highlight important areas in the canvas. Host can also use the companion app to clean these lines.

Modifications

- The default path of all cloud drives when opened has been updated to "root".
- Whiteboard now keeps the location of the main toolbar after the user switches back to whiteboard mode.
- Opening a webcam automatically selects 640x480 as the default webcam video resolution.

Improvements

- Added option to mute the notification alert sound.
- Drag any object without selecting the object.
- Added support for "Starred" folders on Google Drive.
- Improved connector rendering performance when zooming or moving a canvas.

v2.30.5.0 (2020-04-08)

Features

- Create a live stream through YouTube Live, Facebook, or WorkPlace from the screen recorder I-main-toolbar-screen-capture.svg.
- Lock selected objects, but still be able to move them.
- Import Google Slides, Docs and Jamboards from Google Drive.
- Access myViewBoard Original Content background images in the Background management menu.
- Access myViewBoard Original Content templates in the File management menu.
- Added support for the Vietnamese language.

Improvements

- When drawing shapes or lines, font sizes for length and angle measurements have been increased to provide better readability.
- Added new hotkey Ctrl+R to open the screen recorder.
- When saving a selected multimedia resource locally, Whiteboard automatically saves the file to the “Videos”, “Music” or “Pictures” folder (depending on the file type) using an auto-generated file name.

v2.29.2.1 (2020-03-02)

Features

- Support for the Kannada and Hindi language, which are parts of Indian languages.
- Support "Throw to Present" I-magic-box-throwtool.svg for .pptx, .pdf and image files

Modifications

- Sign in is no longer required to use the Immersive Reader.
- Live Captions Live-captions-on.svg is available under all modes (preparation, presentation and desktop modes).
- If you drag and drop an Original Content background image onto a canvas, myViewBoard Originals background images are no longer added to the user defined background folder.

Improvements

- Enhanced performance of the Pages in Whiteboard management menu.
- Added the "eye dropper" function to the color picker.
- Improved loading time during launch.

v2.28.1.2 (2020-02-10)

Features

- Added support for the Tamil language, which is one of the Indian languages.

Modifications

- Saving a .vboard file no longer clears the undo and redo history.
- Updated the outline color of selected objects to orange.
- Aspect ratio of PopQuiz I-pop-quiz.svg answer images are now preserved and will not be stretched.

Improvements

- The user is able to set the language of the handwriting recognition in the settings menu.
- Palm eraser detection has been improved greatly on all ViewSonic interactive flat panels.

v2.27.5.3 (2020-01-13)

Features

- Added Live-captions-on.svg LiveCaption feature. After signing in, switch to presentation mode to use the feature. When you speak through a microphone, closed captions appear on the top of the screen. The feature is available only for selected accounts. If you are interested, please contact us at https://myviewboard.com/contact/
- Added Audiorecording.PNG audio recording feature. It records audio from a microphone and the system. The feature is located beside the screen recorder button I-screen-capture-video-recording.svg.

Modifications

- Assigned background images are no longer saved into the application default settings.
- The Pen tool is the default active tool after launch.
- The UI layout of the resource management menu has been changed to make it cleaner.
- Direction labels of the KoershoekMeter tool MB Tools Icon Koershoekmeter.PNG have been updated to English.

Improvements

- Added "question canvas" on the Pop Quiz menu I-pop-quiz.svg. When saving a Pop Quiz session, the question is also saved.
- Improved palm eraser detection with multi-touch.
- New hotkey Ctrl+Drag to replicate an object.
- Updated German and Spanish translations


Other Releases (2019)

v2.26.4.0 (2019-12-03)

Features

- Added MB Tools Icon Koershoekmeter.PNG Magic Box navigational compass to the Magic Box tools.
- Added a new entity feature that allows entity administrators to permit or forbid users from signing in to selected entity instances.

Modifications

- Users are required to sign before using YouTube search, image search and Immersive Reader.
- Pages in Whiteboard management UI has been redesigned based on PowerPoint's slide management layout.
- Option to save the current Pop Quiz session in a folder of a local or cloud drive.
- Hotkeys have been remapped. Review the complete list of hotkeys at https://wiki.myviewboard.com/Keyboard_Shortcuts
- The UX of the text editor has been reworked.

Improvements

- When saving, audio links inside .vboard files are saved as embedded files.
- Added a transparency adjustment slider on the MB Tools Icon 3D Dice.PNG 3D dice and MB Tools Icon XY Graph.PNG XY graph tools.
- Added a color selection option for the pen on the MB Tools Icon XY Graph.PNG XY graph tool.
- I-floating-toolbar-embeded-browser.svg Embedded browser has better multi-language support for websites that require the feature.

v2.25.5.0 (2019-11-06)

Features

- Added MB Tools Icon 3D Dice.PNG 3D dice and MB Tools Icon XY Graph.PNG XY graph to the Magic Box tools.
- Added new animation 'fade in'. Additionally, you can apply both 'fade in' and 'fade out', and also specify the animation order on any selected object.

Modifications

- Background images are displayed as tiles occupying a 9x9 grid on the canvas.
- The Education theme has been updated. The default background color is now white, while the default pen and text color has been updated to black.
- Exported PDF, PPTX or images display the URL of embedded YouTube videos or web widgets.

Improvements

- Assign preparation or presentation mode as the default mode after starting the app.
- Drag and drop any myViewBoard Originals from the Embedded browser onto the canvas.
- Quality of imported PDF pages have been improved.

v2.24.4.0 (2019-10-07)

Features

- Added support for Immersive-reader.svg Microsoft Immersive Reader. You can launch the Immersive Reader within the Embedded browser by performing a "long-press" on the selected text. You can also use it on a selected text area on the canvas, or from within the text editor.
- Added support for Google Calendar. After binding Google Calendar, sign in and tap the date on the canvas to view events listed under the "myViewBoard" calendar. Likewise, all events created here will also be saved under the "myViewBoard" calendar.

Modifications

- Removed the Shift+B and Shift+X hotkeys. These keys are now exclusively reserved for typing a capital B or X.

Improvements

- Improvements to table cell selection. To select, perform a long press on the table cell to select.

v2.23.4.3 (2019-09-09)

Features

- Magic Box now includes a tab to search for license-free and family-friendly images I-image-background.svg.
- Option to apply four different linear gradient color styles as the background color.
- New Custom Shape tool I-shapes-freehand-shape.svg converts lines, arrows, and irregular polygons drawn by the user.
- Option to set default font style, size, and color on the FollowMe in myViewBoard.com.

Improvements

- Enhancements to the table adorning menu:
 • Insert and delete table rows and columns
 • Merge and unmerge cells

v2.22.4.1 (2019-08-05)

Features

- Magic Box now includes the Windows Math Input Panel MB Tools Icon Math Input Panel.PNG in the tool section.
- Apply fade out animation to selected text objects.
- Switch between icon or detailed view on the file explorer inside Magic Box.
- Sort sticky notes by colors in the "My Stickies" menu I-magic-box-sticky-note.svg.

Modifications

- Updated available images and available options for stickers and magic line pen.

Improvements

- Minor UI enhancements to the Object rotation assistance menu.
- UI displays a progress bar for long operations performed on the canvas.
- Save recorded video to a bound cloud drive account.

v2.21.2.3 (2019-07-17) Production Hotfix

Modifications

- If the 'unbind' command was applied to the integrated Zoom account during a Whiteboard for Windows session, opening the Zoom meeting feature displays an error message. If the user binds the Zoom account again, myViewBoard can refresh the token without requiring the user to log out.

Improvements

- Search feature of the YouTube widget has been fixed.

v2.21.2.2 (2019-07-01)

Features

- Added support for Danish, Finnish, Norwegian and Swedish languages.
- Use of arrow keys to move selected objects.

Modifications

- Pressing the left or right arrow key no longer flips pages.

Improvements

- Use two fingers to rotate and scale the clock MB Tools Icon Clock.PNG, ruler MB Tools Icon Ruler.PNG, triangle MB Tools Icon Triangle.PNG and protractor MB Tools Icon Protractor.PNG tools.
- I-floating-toolbar-embeded-browser.svg Embedded browser is easier to scroll with touch.

v2.20.4.0 (2019-06-03)

Features

- Use the Magic Box tool to import .flipchart files.
- Use the Fill color tool located in the 2D shape menu for 2D shapes, 3D shapes and AI pen objects.
- Assign a local default background color in FollowMe. After signing in, if no default background image was assigned, the local default background color is applied.

Modifications

- When drawing a line with the ruler MB Tools Icon Ruler.PNG, the line stops at 0.
- Drawing behaviors for protractor MB Tools Icon Protractor.PNG and compass MB Tools Icon Compass.PNG are now consistent.
- Measurement for the ruler MB Tools Icon Ruler.PNG and compass MB Tools Icon Compass.PNG are now consistent.
- Objects in imported .notebook or .enb files no longer scale to fit the current canvas size. Original locations and sizes are preserved.

Improvements

- Prompt to save the current opened .vboard file when the user double taps on another .vboard file.
- Easier snap-to-edge behavior
- Drag and move a group of objects by touch without selecting them first

v2.19.3.2 (2019-05-06)

Features

- Support for exporting canvases to an .iwb file
- Improvements to ruler, protractor, compass and clock to be more user friendly
- Transparency adjustment for strokes, lines, connectors, shapes and 3D shapes via the object menu

Modifications

- Host portal URL is shown on a dedicated panel instead of pasting onto the canvas
- Fade out animation cannot be applied to line, arc, and connector

Improvements

- After signing in, shows the host's tier information on the host information panel.
- I-floating-toolbar-embeded-browser.svg Embedded browser supports loading URLs in a new tab.

v2.18.3.0 (2019-04-01)

Features

- Added fade out animation option on the object menu. In Presentation mode, tap on objects where the effect has been applied to fade these objects out.
- Combine multiple selected shapes into a single shape via the object menu.
- Divide an ellipse into multiple pie slices via the object menu.
- Added support for Polish and Portuguese language.

Modifications

- Binding of any cloud service cannot be done within the application.
- Update of AI Pen and QR Code Sharing permissions according to the up-to-date tiers.

Improvements

- Text to speech profile can be configured in the settings menu.
- Text to speech option in the text editor works on partially selected sentences or words in a paragraph.
- Media player support for playing in loops.
- Assign default font and font size for the text editor in the settings menu.