Difference between revisions of "vi:Welcome to myViewBoard"

From myViewBoard
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
 
{{Landing_page
 
{{Landing_page
|1=<big>'''[[MyViewBoard Ecosystem|myViewBoard Ecosystem]]'''</big><br>Hợp tác, giao tiếp và tương tác với myViewBoard - hệ sinh thái cho không gian kỹ thuật số.
+
|1=<big>'''[[MyViewBoard Ecosystem|myViewBoard Ecosystem]]'''</big><br>Kết nối, giao tiếp và tương tác với myViewBoard - hệ sinh thái cho không gian kỹ thuật số.
 
|2='''Dịch vụ của chúng tôi'''
 
|2='''Dịch vụ của chúng tôi'''
 
|3=MyViewBoard_Whiteboard    <!--NOTE it's a page url from 4-->
 
|3=MyViewBoard_Whiteboard    <!--NOTE it's a page url from 4-->
Line 12: Line 12:
 
|10=<big>'''[[MyViewBoard_Companion_App|Companion]]'''</big><br>Điều khiển từ xa và đăng nhập nhanh hơn với Whiteboard
 
|10=<big>'''[[MyViewBoard_Companion_App|Companion]]'''</big><br>Điều khiển từ xa và đăng nhập nhanh hơn với Whiteboard
 
|11=MyViewBoard_Display      <!--NOTE it's a page url from 12-->
 
|11=MyViewBoard_Display      <!--NOTE it's a page url from 12-->
|12=<big>'''[[MyViewBoard_Display|Display]]'''</big><br>Wirelessly mirror screen to larger displays
+
|12=<big>'''[[MyViewBoard_Display|Display]]'''</big><br>Phản chiếu màn hình không dây
 
|13=MyViewBoard_Manager    <!--NOTE it's a page url from 14-->
 
|13=MyViewBoard_Manager    <!--NOTE it's a page url from 14-->
|14=<big>'''[[MyViewBoard_Manager|Manager]]'''</big><br>IT management of ViewSonic hardware installations
+
|14=<big>'''[[MyViewBoard_Manager|Manager]]'''</big><br>Quản lý IT cài đặt phần cứng ViewSonic
 
|15=MyViewBoard_Record    <!--NOTE it's a page url from 16-->
 
|15=MyViewBoard_Record    <!--NOTE it's a page url from 16-->
|16=<big>'''[[MyViewBoard_Record|Record]]'''</big><br>Screen capturing app for Android devices
+
|16=<big>'''[[MyViewBoard_Record|Record]]'''</big><br>Ứng dụng chụp màn hình cho thiết bị Android
 
|17=MyViewBoard_Live    <!--NOTE it's a page url from 18-->
 
|17=MyViewBoard_Live    <!--NOTE it's a page url from 18-->
|18=<big>'''[[MyViewBoard_Live|Live]]'''</big><br>Stream Whiteboard for Android sessions
+
|18=<big>'''[[MyViewBoard_Live|Live]]'''</big><br>Phát trực tuyến Whiteboard cho nền tảng Android
 
|19=myViewBoard_Original_Content    <!--NOTE it's a page url from 20-->
 
|19=myViewBoard_Original_Content    <!--NOTE it's a page url from 20-->
|20='''[[myViewBoard_Original_Content|Originals]]'''
+
|20='''[[myViewBoard_Original_Content|Thư viện bài giảng]]'''
|21=Interactive content and backgrounds,<br>100% created using myViewBoard tools
+
|21=Nội dung và hình nền tương tác,<br>sử dụng 100% bằng công cụ myViewBoard
|22='''[[myViewBoard_Clips|Clips]]'''
+
|22='''[[myViewBoard_Clips|Thư viện Video]]'''
|23=2 million+ educational videos<br>to create engaging lessons
+
|23=Hơn 2 triệu video giáo dục<br>để tạo ra các bài giảng tương tác hấp dẫn
 
|24=myViewBoard_Clips    <!--NOTE it's a page url from 22-->
 
|24=myViewBoard_Clips    <!--NOTE it's a page url from 22-->
 
|25='''Thiết bị của chúng tôi'''
 
|25='''Thiết bị của chúng tôi'''
Line 33: Line 33:
 
|31=[[ViewBoard_Huddle|'''ViewBoard Huddle''']]
 
|31=[[ViewBoard_Huddle|'''ViewBoard Huddle''']]
 
|32=https://manuals.viewsonic.com/ViewSonic_User_Guide_Database ViewSonic
 
|32=https://manuals.viewsonic.com/ViewSonic_User_Guide_Database ViewSonic
|33=[https://manuals.viewsonic.com/ViewSonic_User_Guide_Database ViewSonic User Guide Database]
+
|33=[https://manuals.viewsonic.com/ViewSonic_User_Guide_Database Tài liệu hướng dẫn sử dụng ViewSonic]
 
|34='''Hướng dẫn sử dụng'''
 
|34='''Hướng dẫn sử dụng'''
|35=Tính năng và công dụng của bộ sản phẩm myViewBoard.
+
|35=Tính năng và công dụng của bộ sản phẩm myViewBoard
|36=Hướng dẫn sử dụng myViewBoard cho học trực tuyến?
+
|36=Hướng dẫn sử dụng myViewBoard cho học trực tuyến
|37=[[Using_myViewBoard_in_Distance_Learning|myViewBoard cho Học trực tuyến]] ÷ [[Classroom|Lớp học ảo]] ÷ [[Whiteboard|Bảng trắng kỹ thuật số]]  
+
|37=[[Using_myViewBoard_in_Distance_Learning|Sử dụng myViewBoard cho Học trực tuyến]] ÷ [[Classroom|Lớp học ảo]] ÷ [[Whiteboard|Bảng trắng kỹ thuật số]]  
|38=How can I use my personal files with myViewBoard on any device?
+
|38=Hướng dẫn sử dụng dữ liệu các nhân trên các thiết bị sử dụng myViewBoard
|39=[[Whiteboard_for_Windows#Import_content_tools|Importing materials in Whiteboard]] ÷ [[Classroom#Import_and_save_lessons|Importing materials in Classroom]] ÷ [[File Management]]  
+
|39=[[Whiteboard_for_Windows#Import_content_tools|Nhập dữ liệu vào Whiteboard]] ÷ [[Classroom#Import_and_save_lessons|Nhập dữ liệu vào Classroom]] ÷ [[Quản lý dữ liệu]]  
|40=What is Magic Box and how can it help me?
+
|40=Công cụ Magic Box là gì? Sử dụng như thế nào?
|41=[[Magic_Box|Magic Box in Whiteboard]] ÷ [[#lsth:Classroom/Features|Magic Box in Classroom]]
+
|41=[[Magic_Box|Magic Box cho Whiteboard]] ÷ [[#lsth:Classroom/Features|Magic Box cho Classroom]]
|42=What types of text tools are available and how can it help me?
+
|42=Các công cụ soản thảo văn bản
 
|W='''''Whiteboard'''''  
 
|W='''''Whiteboard'''''  
 
|C='''''Classroom'''''
 
|C='''''Classroom'''''
|43A=[[Text/Handwriting]] ÷ [[Text/Handwriting#Immersive_Reader|Immersive Reader]] ÷ [[Live_captions|Live Captions]]
+
|43A=[[Văn bản/Viết tay]] ÷ [[Text/Handwriting#Immersive_Reader|Immersive Reader]] ÷ [[Live_captions|Live Captions]]
|43B=[[Text/Handwriting|Text]] ÷ [[Text/Handwriting#Immersive_Reader|Immersive Reader]]
+
|43B=[[Text/Handwriting|Văn bản]] ÷ [[Text/Handwriting#Immersive_Reader|Immersive Reader]]
|44=How can I share my screen, video, and audio to others?
+
|44=Chia sẻ màn hình, video và âm thanh
|45A=[[Wireless Presentation]] ÷ [[Send Screen]] ÷ [[Receive Screen]]
+
|45A=[[Trình chiếu không dây]] ÷ [[Gửi màn hình]] ÷ [[Receive Screen]]
|45B=[[Classroom#Invite_students|Invite students]] ÷ [[Classroom_for_Teachers|Online Session]] ÷ [[Classroom#Record_lessons|Record lessons]]
+
|45B=[[Classroom#Invite_students|Mời học sinh]] ÷ [[Classroom_for_Teachers|Học trực tuyến]] ÷ [[Classroom#Record_lessons|Quay bài giảng]]
|46=How can I use myViewBoard Whiteboard in Virtual Meetings?
+
|46=Hướng dẫn sử dụng myViewBoard Whiteboard cho họp trực tuyến
|47=[[Integrating_with_Zoom|Zoom Integration]] ÷ [[Using_myViewBoard_in_Virtual_Meetings|Videoconferencing]] ÷ [[Live_Streaming_a_Whiteboard_Session|Session Livestreaming in Windows]] / [[MyViewBoard_Live|Android version]]
+
|47=[[Integrating_with_Zoom|Tích hợp Zoom]] ÷ [[Using_myViewBoard_in_Virtual_Meetings|Hội nghị truyền hình]] ÷ [[Live_Streaming_a_Whiteboard_Session|Phát trực tuyến với phiên bản Windows]] / [[MyViewBoard_Live|Android]]
|48=How can I connect my cloud storage and videocalling apps with myViewBoard?
+
|48=Hướng dẫn truy cập dữ liệu đám mây và phần mềm Gọi Video với myViewBoard
|49=[[FollowMe|FollowMe Settings]] ÷ [[Cloud Integration]]
+
|49=[[FollowMe|Cài đặt FollowMe]] ÷ [[Tích hợp lưu trữ đám mây]]
|50=How can I host myViewBoard Whiteboard session?
+
|50=Hướng dẫn tự tạo phiên trực tuyến với myViewBoard Whiteboard
|51=[[Screen Capture|Session Record]] ÷ [[Live_Streaming_a_Whiteboard_Session|Session Livestreaming in Windows]] / [[MyViewBoard_Live|Android]] ÷ [[File Management|Session Share by QRcode]]
+
|51=[[Screen Capture|Ghi hình]] ÷ [[Live_Streaming_a_Whiteboard_Session|Phát trực tiếp với Windows]] / [[MyViewBoard_Live|Android]] ÷ [[File Management|Truy cập phiên bằng mã QR]]
|52=How can I include web resources in my session?
+
|52=Hướng dẫn sử dụng các công cụ tìm kiếm trong các phiên trực tuyến
|53=[[Embed_browser]] ÷ [[Magic_Box/YouTube|Youtube Videos]] ÷ [[Magic_Box/Image_Search|Image Search]] ÷ [[AI Pen]]
+
|53=[[Trình duyệt nhúng]] ÷ [[Magic_Box/YouTube|Youtube Video]] ÷ [[Magic_Box/Image_Search|Tìm kiếm bằng hình ảnh]] ÷ [[Bút AI]]
|54=What types of quizzes, tests, and questions can I ask attendees?
+
|54=Hướng dẫn sử dụng các công cụ trắc nghiệm, bỏ phiếu, câu hỏi|55A=[[Magic_Box/Trắc nghiệm]] ÷ [[Polls_Quiz|Bỏ phiếu]] ÷ [[Magic_Box/Throw|Gửi Tên Tin]]
|55A=[[Magic_Box/Pop_Quiz]] ÷ [[Polls_Quiz|Poll/Quiz]] ÷ [[Magic_Box/Throw|Throw]]
+
|55B=[[Huddle|Nhóm]]
|55B=[[Huddle|Huddle]]
 
 
}}
 
}}
  
 
<div style="margin:10px;border-bottom:solid 1px #a2a9b1;">
 
<div style="margin:10px;border-bottom:solid 1px #a2a9b1;">
<span style="font-size:20px;color:#990000;vertical-align:center;">'''Recommended reading'''</span> | Insights, analysis, and advice for teaching in the digital age.
+
<span style="font-size:20px;color:#990000;vertical-align:center;">'''Tài liệu tham khảo'''</span> | Xu hướng, phân tích và khuyến nghị dành cho giảng dạy trong kỷ nguyên số.
 
</div>
 
</div>
 
<div class="DesktopOnly">
 
<div class="DesktopOnly">
 
<div id="carousel-autoplay" style="width:98%;position:relative;">
 
<div id="carousel-autoplay" style="width:98%;position:relative;">
 
<gallery heights="140px" widths="200px">
 
<gallery heights="140px" widths="200px">
February-2021-770x515.png|'''[https://myviewboard.com/blog/whats-new/whats-new-february-2021/ What's New in myViewBoard February Release]'''
+
February-2021-770x515.png|'''[https://myviewboard.com/blog/vi/tin-moi/ban-tin-cap-nhat-thang-02-2021/ Thông tin bản cập nhật myViewBoard tháng 2/2021]'''
How-to-Get-the-Most-out-of-Hybrid-Learning-770x515.png|'''[https://myviewboard.com/blog/education/how-to-get-the-most-out-of-hybrid-learning/ How to Get the Most out of Hybrid Learning]'''
+
How-to-Get-the-Most-out-of-Hybrid-Learning-770x515.png|'''[https://myviewboard.com/blog/education/how-to-get-the-most-out-of-hybrid-learning/ Làm thế nào để khai thác tối đa hiệu quả của phương pháp học tập kết hợp]'''
LB0146_V.4-696x463.jpg|'''[https://www.viewsonic.com/library/education/how-to-maintain-student-engagement-during-distance-learning/ How to Maintain Student Engagement During Distance Learning]'''
+
LB0146_V.4-696x463.jpg|'''[https://www.viewsonic.com/library/education/how-to-maintain-student-engagement-during-distance-learning/ Làm thế nào để duy trì sự tập trung của sinh viên trong các lợp học trực tuyến]'''
LB0194-696x463.png |'''[https://www.viewsonic.com/library/education/video-assisted-learning-using-educational-videos-to-teach/ Video-Assisted Learning: Using Educational Videos to Teach]'''
+
LB0194-696x463.png |'''[https://www.viewsonic.com/library/education/video-assisted-learning-using-educational-videos-to-teach/ Ưu điểm khi giảng dạy bằng video giáo dục]'''
LB0189-696x464.png|'''[https://www.viewsonic.com/library/education/8-distance-learning-tips-for-parents/ 8 Distance Learning Tips for Parents]'''
+
LB0189-696x464.png|'''[https://www.viewsonic.com/library/education/8-distance-learning-tips-for-parents/ 8 điều cần biết dành cho cha mẹ khi sử dụng các công cụ học trực tuyến]'''
LB0054-2-compressed-1024x576.png|'''[https://www.viewsonic.com/library/education/digital-transformation-education-sector-edtech/ Digital Transformation in the Education Sector – A Guide To Education Technology]'''
+
LB0054-2-compressed-1024x576.png|'''[https://www.viewsonic.com/library/education/digital-transformation-education-sector-edtech/ Chuyển đổi số trong giáo dục - Hướng dẫn áp dụng công nghệ vào giảng dạy]'''
 
</gallery>
 
</gallery>
 
</div>
 
</div>
Line 81: Line 80:
 
<div class="MobileOnly">
 
<div class="MobileOnly">
 
<div><ul>  
 
<div><ul>  
<li style="display: inline-block;width:200px;vertical-align: top;"> [[File:February-2021-770x515.png|200px|border|link=https://myviewboard.com/blog/whats-new/whats-new-february-2021/]]<br>'''''[https://myviewboard.com/blog/whats-new/whats-new-february-2021/ What's New in myViewBoard February Release]'''''</li>
+
<li style="display: inline-block;width:200px;vertical-align: top;"> [[File:February-2021-770x515.png|200px|border|link=hhttps://myviewboard.com/blog/vi/tin-moi/ban-tin-cap-nhat-thang-02-2021/]]<br>'''''[https://myviewboard.com/blog/whats-new/whats-new-february-2021/ Thông tin bản cập nhật myViewBoard tháng 2/2021]'''''</li>
<li style="display: inline-block;width:200px;vertical-align: top;"> [[File:How-to-Get-the-Most-out-of-Hybrid-Learning-770x515.png|200px|border|link=https://myviewboard.com/blog/education/how-to-get-the-most-out-of-hybrid-learning/]]<br>'''''[https://myviewboard.com/blog/education/how-to-get-the-most-out-of-hybrid-learning/ How to Get the Most out of Hybrid Learning]''''' </li>
+
<li style="display: inline-block;width:200px;vertical-align: top;"> [[File:How-to-Get-the-Most-out-of-Hybrid-Learning-770x515.png|200px|border|link=https://myviewboard.com/blog/education/how-to-get-the-most-out-of-hybrid-learning/]]<br>'''''[https://myviewboard.com/blog/education/how-to-get-the-most-out-of-hybrid-learning/ Làm thế nào để khai thác tối đa hiệu quả của phương pháp học tập kết hợp]''''' </li>
<li style="display: inline-block;width:200px;vertical-align: top;"> [[File:LB0146_V.4-696x463.jpg|200px|border|link=https://www.viewsonic.com/library/education/how-to-maintain-student-engagement-during-distance-learning/]]<br>'''''[https://www.viewsonic.com/library/education/how-to-maintain-student-engagement-during-distance-learning/ How to Maintain Student Engagement During Distance Learning]'''''</li>
+
<li style="display: inline-block;width:200px;vertical-align: top;"> [[File:LB0146_V.4-696x463.jpg|200px|border|link=https://www.viewsonic.com/library/education/how-to-maintain-student-engagement-during-distance-learning/]]<br>'''''[https://www.viewsonic.com/library/education/how-to-maintain-student-engagement-during-distance-learning/ Làm thế nào để duy trì sự tập trung của sinh viên trong các lợp học trực tuyến]'''''</li>
<li style="display: inline-block;width:200px;vertical-align: top;"> [[File:LB0194-696x463.png|200px|border|link=https://www.viewsonic.com/library/education/video-assisted-learning-using-educational-videos-to-teach/]] <br>'''''[https://www.viewsonic.com/library/education/video-assisted-learning-using-educational-videos-to-teach/ Video-Assisted Learning: Using Educational Videos to Teach]'''''</li>
+
<li style="display: inline-block;width:200px;vertical-align: top;"> [[File:LB0194-696x463.png|200px|border|link=https://www.viewsonic.com/library/education/video-assisted-learning-using-educational-videos-to-teach/]] <br>'''''[https://www.viewsonic.com/library/education/video-assisted-learning-using-educational-videos-to-teach/ Ưu điểm khi giảng dạy bằng video giáo dục]'''''</li>
<li style="display: inline-block;width:200px;vertical-align: top;"> [[File:LB0189-696x464.png|200px|border|link=https://www.viewsonic.com/library/education/8-distance-learning-tips-for-parents/]] <br>'''[https://www.viewsonic.com/library/education/8-distance-learning-tips-for-parents/ 8 Distance Learning Tips for Parents]'''''</li>
+
<li style="display: inline-block;width:200px;vertical-align: top;"> [[File:LB0189-696x464.png|200px|border|link=https://www.viewsonic.com/library/education/8-distance-learning-tips-for-parents/]] <br>'''[https://www.viewsonic.com/library/education/8-distance-learning-tips-for-parents/ 8 điều cần biết dành cho cha mẹ khi sử dụng các công cụ học trực tuyến]'''''</li>
<li style="display: inline-block;width:200px;vertical-align: top;"> [[File:LB0054-2-compressed-1024x576.png|200px|border|link=https://www.viewsonic.com/library/education/digital-transformation-education-sector-edtech/]] <br> '''''[https://www.viewsonic.com/library/education/digital-transformation-education-sector-edtech/ Digital Transformation in the Education Sector – A Guide To Education Technology]'''''</li>
+
<li style="display: inline-block;width:200px;vertical-align: top;"> [[File:LB0054-2-compressed-1024x576.png|200px|border|link=https://www.viewsonic.com/library/education/digital-transformation-education-sector-edtech/]] <br> '''''[https://www.viewsonic.com/library/education/digital-transformation-education-sector-edtech/ Chuyển đổi số trong giáo dục - Hướng dẫn áp dụng công nghệ vào giảng dạy]'''''</li>
 
</ul></div>
 
</ul></div>
 
</div>
 
</div>
 
<div style="margin:10px;border-bottom:solid 1px #a2a9b1;">
 
<div style="margin:10px;border-bottom:solid 1px #a2a9b1;">
<span style="font-size:20px;color:#990000;vertical-align:center;">'''Get more information'''</span> | Learn more about the myViewBoard ecosystem.
+
<span style="font-size:20px;color:#990000;vertical-align:center;">'''Thông tin khác'''</span> | Tìm hiểu thêm về hệ sinh thái myViewBoard.
 
</div>
 
</div>
 
{{ent:Get_more_information}}
 
{{ent:Get_more_information}}
Line 101: Line 100:
 
}}
 
}}
 
</div><div id="TitleChanger"></div>
 
</div><div id="TitleChanger"></div>
<seo metak="myViewBoard" ogtitle="Welcome to myViewBoard" ogimage="wiki.myviewboard.com/images/f/fe/Logo-filled.png" ogdescr="myViewBoard is an ecosystem where users create their own personal digital whiteboard in the cloud. Users can create, view and present these virtual whiteboards wherever they are, using one of the myViewBoard software solutions available." google-site-verification="mSylJ7gBm2KLU0ngfT57MN3HGzarZbrOrDGuw94omKw" />
+
<seo metak="myViewBoard" ogtitle="Chào mừng đến với myViewBoard" ogimage="wiki.myviewboard.com/images/f/fe/Logo-filled.png" ogdescr="myViewBoard là một hệ sinh thái toàn diện và bảo mật. Người dùng có thể tạo, xem và thuyết trình các nội dung bằng bảng trắng kỹ số ảo của myViewBoard mọi lúc, mọi nơi. " google-site-verification="mSylJ7gBm2KLU0ngfT57MN3HGzarZbrOrDGuw94omKw" />
 
</div>
 
</div>
 
{{LanguageList}}
 
{{LanguageList}}
{{DISPLAYTITLE: <span style="color:#990000;">'''Welcome to myViewBoard Wiki'''</span>}}
+
{{DISPLAYTITLE: <span style="color:#990000;">'''Chào mừng đến với myViewBoard Wiki'''</span>}}
 
[[Category:MyViewBoard]]
 
[[Category:MyViewBoard]]

Revision as of 12:04, 16 February 2021

myViewBoard Visual Learning Platform
Kết nối, giao tiếp và tương tác với myViewBoard - hệ sinh thái cho không gian kỹ thuật số.
myViewBoard Visual Learning Platform
Kết nối, giao tiếp và tương tác với myViewBoard - hệ sinh thái cho không gian kỹ thuật số.

Dịch vụ của chúng tôi

New whiteboard logo.svg
Whiteboard
Bảng trắng kỹ thuật số cho hệ điều hành Windows/Android OS và trực tuyến
Myviewboard icon single.svg
myViewBoard.com
Phần mềm, dịch vụ và cài đặt cho hệ sinh thái myViewBoard
Icon Classroom.svg
Classroom
Phòng học trực tuyến cho giáo dục từ xa và học tập kết hợp
New whiteboard logo.svg
Whiteboard
Bảng trắng kỹ thuật số cho hệ điều hành Windows/Android OS và trực tuyến
Myviewboard icon single.svg
myViewBoard.com
Phần mềm, dịch vụ và cài đặt cho hệ sinh thái myViewBoard
Icon Classroom.svg
Classroom
Phòng học trực tuyến cho giáo dục từ xa và học tập kết hợp
Icon companion.svg
Companion
Điều khiển từ xa và đăng nhập nhanh hơn với Whiteboard
Icon Display.svg
Display
Phản chiếu màn hình không dây
Icon Manager.svg
Manager
Quản lý IT cài đặt phần cứng ViewSonic
Icon Recorder.svg
Record
Ứng dụng chụp màn hình cho thiết bị Android
Icon Live full.svg
Live
Phát trực tuyến Whiteboard cho nền tảng Android
Icon companion.svg
Companion
Điều khiển từ xa và đăng nhập nhanh hơn với Whiteboard
Icon Display.svg
Display
Phản chiếu màn hình không dây
Icon Manager.svg
Manager
Quản lý IT cài đặt phần cứng ViewSonic
Icon Recorder.svg
Record
Ứng dụng chụp màn hình cho thiết bị Android
Icon Live full.svg
Live
Phát trực tuyến Whiteboard cho nền tảng Android


Icon originals.svg
Thư viện bài giảng
Nội dung và hình nền tương tác,
sử dụng 100% bằng công cụ myViewBoard
Thư viện Video
Hơn 2 triệu video giáo dục
để tạo ra các bài giảng tương tác hấp dẫn
Icon Clips.svg
Icon originals.svg
Thư viện bài giảng
Nội dung và hình nền tương tác,
sử dụng 100% bằng công cụ myViewBoard
Icon Clips.svg
Thư viện Video
Hơn 2 triệu video giáo dục
để tạo ra các bài giảng tương tác hấp dẫn

https://manuals.viewsonic.com/ViewSonic_User_Guide_Database ViewSonic


{{{SD}}}

{{{PD}}}

{{{ED}}}


Hướng dẫn sử dụng | Tính năng và công dụng của bộ sản phẩm myViewBoard

I-floating-toolbar-presentation-mode.svg

Hướng dẫn sử dụng myViewBoard cho học trực tuyến

I-magic-box-file.svg

Hướng dẫn sử dụng dữ liệu các nhân trên các thiết bị sử dụng myViewBoard

I-main-tool-bar-magic-box.svg

Công cụ Magic Box là gì? Sử dụng như thế nào?

I-text-editor-handwritting-convert.svg

Các công cụ soản thảo văn bản

I-wireless-presentation-blue.svg

Chia sẻ màn hình, video và âm thanh

I-main-toolbar-casting.svg

Hướng dẫn sử dụng myViewBoard Whiteboard cho họp trực tuyến

I-host-information-show.svg

Hướng dẫn truy cập dữ liệu đám mây và phần mềm Gọi Video với myViewBoard

I-screen-capture-video-recording.svg

Hướng dẫn tự tạo phiên trực tuyến với myViewBoard Whiteboard

I-floating-toolbar-embeded-browser.svg

Hướng dẫn sử dụng các công cụ tìm kiếm trong các phiên trực tuyến

I-poll-quiz.svg

Hướng dẫn sử dụng các công cụ trắc nghiệm, bỏ phiếu, câu hỏi

I-floating-toolbar-presentation-mode.svg Hướng dẫn sử dụng myViewBoard cho học trực tuyến
Sử dụng myViewBoard cho Học trực tuyến ÷ Lớp học ảo ÷ Bảng trắng kỹ thuật số
I-magic-box-file.svg Hướng dẫn sử dụng dữ liệu các nhân trên các thiết bị sử dụng myViewBoard
Nhập dữ liệu vào Whiteboard ÷ Nhập dữ liệu vào Classroom ÷ Quản lý dữ liệu
I-main-tool-bar-magic-box.svg Công cụ Magic Box là gì? Sử dụng như thế nào?
Magic Box cho Whiteboard ÷ Magic Box cho Classroom
I-text-editor-handwritting-convert.svg Các công cụ soản thảo văn bản
Whiteboard | Văn bản/Viết tay ÷ Immersive Reader ÷ Live Captions
Classroom | Văn bản ÷ Immersive Reader
I-wireless-presentation-blue.svg Chia sẻ màn hình, video và âm thanh
Whiteboard | Trình chiếu không dây ÷ Gửi màn hình ÷ Receive Screen
Classroom | Mời học sinh ÷ Học trực tuyến ÷ Quay bài giảng
I-main-toolbar-casting.svg Hướng dẫn sử dụng myViewBoard Whiteboard cho họp trực tuyến
Tích hợp Zoom ÷ Hội nghị truyền hình ÷ Phát trực tuyến với phiên bản Windows / Android
I-host-information-show.svg Hướng dẫn truy cập dữ liệu đám mây và phần mềm Gọi Video với myViewBoard
Cài đặt FollowMe ÷ Tích hợp lưu trữ đám mây
I-screen-capture-video-recording.svg Hướng dẫn tự tạo phiên trực tuyến với myViewBoard Whiteboard
Ghi hình ÷ Phát trực tiếp với Windows / Android ÷ Truy cập phiên bằng mã QR
I-floating-toolbar-embeded-browser.svg Hướng dẫn sử dụng các công cụ tìm kiếm trong các phiên trực tuyến
Trình duyệt nhúng ÷ Youtube Video ÷ Tìm kiếm bằng hình ảnh ÷ Bút AI
I-poll-quiz.svg Hướng dẫn sử dụng các công cụ trắc nghiệm, bỏ phiếu, câu hỏi
Whiteboard | Magic_Box/Trắc nghiệm ÷ Bỏ phiếu ÷ Gửi Tên Tin
Classroom | Nhóm

Tài liệu tham khảo | Xu hướng, phân tích và khuyến nghị dành cho giảng dạy trong kỷ nguyên số.

Thông tin khác | Tìm hiểu thêm về hệ sinh thái myViewBoard.

Learn more 990000.svg Learn More

Access online resources to learn more about myViewBoard.


Social media 990000.svg Social Media

Follow us on social media and get notified of the latest news and updates.


Facebook-square.svg Facebook
Twitter-square.svg Twitter
Instagram.svg Instagram
Linkedin-square.svg LinkedIn
Youtube-play.svg YouTube channel

Learn more 990000.svg Learn More

Access online resources to learn more about myViewBoard.


Social media 990000.svg Social Media

Follow us on social media and get notified of the latest news and updates.


Facebook-square.svg Facebook
Twitter-square.svg Twitter
Instagram.svg Instagram
Linkedin-square.svg LinkedIn
Youtube-play.svg YouTube channel
Powered by
Powered by.png
Built by
Logo.png

Disclaimer: All other trademarks are the property of their respective owners.

Powered by
Powered by.png
Built by
Logo.png


{{#pageslist:

 namespace=Main

| format=ul }}