vi:Title bar

From myViewBoard
Revision as of 12:10, 9 June 2021 by Neo.Nguyen (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Thanh tiêu đề xuất hiện ở phần trên cùng của chương trình myViewBoard. Sau khi đăng nhập, thanh tiêu đề hoạt động giống như một thanh công cụ và giúp người dùng quyền truy cập vào các tùy chọn sau:


Biểu tượng
Tính năng
Mô tả
Login Top-EDU.png
Thông tin người dùng
Tài khoản người dùng hiện đã đăng nhập. Nhấp để hiển thị mã QR mà người dùng có thể sử dụng để tương tác với phiên.
Cloud Storage.png
Lưu trữ đám mây
Cung cấp thông tin về nhà cung cấp lưu trữ đám mấy đang sử dụng. Tìm hiểu thêm về cách Liên kết tài khoản lưu trữ đám mây với myViewBoard.
Cast.png
Thuyết Trình Không Dây
Hiển thị trạng thái Thuyết Trình Không Dây. Để quản lý nội dung truyền phát, vui lòng truy cập Wireless Presentation.
Notification.png
Thông báo
Liệt kê các sự kiện được ghi lại trong phiên myViewBoard hiện tại
Question.png
Trợ giúp
Hiển thị các nội dung trợ giúp. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Cài đặt cấu hình myViewBoard.
Setting.png
Cài đặt
Mở cửa sổ cài đặt. Để tìm hiểu thêm thông tin, hãy truy cập Cài đặt cấu hình myViewBoard.
WindowMinimize.png
Thu nhỏ
Thu nhỏ cửa sổ ứng dụng myViewBoard xuống thanh tác vụ Windows
WindowMax.png
Phóng to
Phóng to cửa sổ ứng dụng myViewBoard ra toàn bộ màn hình
WindowNormal.png
Khôi phục
Khôi phục cửa sổ về kích thước cuối cùng trước khi phóng to
WindowClose.png
Đóng
Thoát phiên hiện tại và đóng cửa sổ ứng dụng myViewBoard


Learn more 990000.svg Learn More

Access online resources to learn more about myViewBoard.


Social media 990000.svg Social Media

Follow us on social media and get notified of the latest news and updates.


Facebook-square.svg Facebook
Twitter-square.svg Twitter
Instagram.svg Instagram
Linkedin-square.svg LinkedIn
Youtube-play.svg YouTube channel

Learn more 990000.svg Learn More

Access online resources to learn more about myViewBoard.


Social media 990000.svg Social Media

Follow us on social media and get notified of the latest news and updates.


Facebook-square.svg Facebook
Twitter-square.svg Twitter
Instagram.svg Instagram
Linkedin-square.svg LinkedIn
Youtube-play.svg YouTube channel
Powered by
Powered by.png
Built by
Logo.png

Disclaimer: All other trademarks are the property of their respective owners.

Powered by
Powered by.png
Built by
Logo.png