Difference between revisions of "vi:Title bar"

From myViewBoard
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "The title bar appears at the topmost section of the myViewBoard program. If logged in, the title bar acts like a toolbar and provides access to the following options: <div c...")
 
 
Line 1: Line 1:
The title bar appears at the topmost section of the myViewBoard program. If logged in, the title bar acts like a toolbar and provides access to the following options:
+
Thanh tiêu đề xuất hiện ở phần trên cùng của chương trình myViewBoard. Sau khi đăng nhập, thanh tiêu đề hoạt động giống như một thanh công cụ và giúp người dùng quyền truy cập vào các tùy chọn sau:  
  
  
 
<div class="TAB" style="border 1px #eee;">
 
<div class="TAB" style="border 1px #eee;">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
<div class="DTC">'''Icon'''</div>
+
<div class="DTC">'''Biểu tượng'''</div>
<div class="DTC">'''Feature'''</div>
+
<div class="DTC">'''Tính năng'''</div>
<div class="DTC">'''Description'''</div>
+
<div class="DTC">'''Mô tả'''</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC">[[File:Login Top-EDU.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[File:Login Top-EDU.png|45px|center|link=]]</div>
<div class="DTC">User info</div>
+
<div class="DTC">Thông tin người dùng</div>
<div class="DTC">User account currently logged in. Click to display a QR code that users can use to interact with the session.</div>
+
<div class="DTC">Tài khoản người dùng hiện đã đăng nhập. Nhấp để hiển thị mã QR mà người dùng có thể sử dụng để tương tác với phiên.</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC">[[File:Cloud Storage.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[File:Cloud Storage.png|45px|center|link=]]</div>
<div class="DTC">Cloud storage </div>
+
<div class="DTC">Lưu trữ đám mây </div>
<div class="DTC">Indicates which cloud storage service provider is enabled. For more information, see [[Uploading_Custom_Images|Bind your cloud storage account to myViewBoard]].</div>
+
<div class="DTC">Cung cấp thông tin về nhà cung cấp lưu trữ đám mấy đang sử dụng. Tìm hiểu thêm về cách [[Uploading_Custom_Images|Liên kết tài khoản lưu trữ đám mây với myViewBoard]].</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC">[[File:Cast.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[File:Cast.png|45px|center|link=]]</div>
<div class="DTC">Wireless Presentation</div>
+
<div class="DTC">Thuyết Trình Không Dây</div>
<div class="DTC">Indicates if Wireless Presentation is enabled. To manage casting for the current session, see [[Casting]]. </div>
+
<div class="DTC">Hiển thị trạng thái Thuyết Trình Không Dây. Để quản lý nội dung truyền phát, vui lòng truy cập [[Casting]]. </div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC">[[File:Notification.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[File:Notification.png|45px|center|link=]]</div>
<div class="DTC">Notifications</div>
+
<div class="DTC">Thông báo</div>
<div class="DTC">Lists events logged during the current myViewBoard session  </div>
+
<div class="DTC">Liệt kê các sự kiện được ghi lại trong phiên myViewBoard hiện tại </div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC">[[File:Question.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[File:Question.png|45px|center|link=]]</div>
<div class="DTC">Help</div>
+
<div class="DTC">Trợ giúp</div>
<div class="DTC">Shows help contents. For more information, see [[Configuring_myViewBoard_Settings|Configuring myViewBoard Settings]].</div>
+
<div class="DTC">Hiển thị các nội dung trợ giúp. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập  [[Configuring_myViewBoard_Settings|Cài đặt cấu hình myViewBoard]].</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC">[[File:Setting.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[File:Setting.png|45px|center|link=]]</div>
<div class="DTC">Settings</div>
+
<div class="DTC">Cài đặt</div>
<div class="DTC">Opens the settings window. For more information, see [[Configuring_myViewBoard_Settings|Configuring myViewBoard Settings]].</div>
+
<div class="DTC">Mở cửa sổ cài đặt. Để tìm hiểu thêm thông tin, hãy truy cập [[Configuring_myViewBoard_Settings|Cài đặt cấu hình myViewBoard]].</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC">[[File:WindowMinimize.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[File:WindowMinimize.png|45px|center|link=]]</div>
<div class="DTC">Minimize</div>
+
<div class="DTC">Thu nhỏ</div>
<div class="DTC">Minimize the myViewBoard application window to the Windows taskbar</div>
+
<div class="DTC">Thu nhỏ cửa sổ ứng dụng myViewBoard xuống thanh tác vụ Windows</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC">[[File:WindowMax.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[File:WindowMax.png|45px|center|link=]]</div>
<div class="DTC">Maximize</div>
+
<div class="DTC">Phóng to</div>
<div class="DTC">Maximize the myViewBoard application window to occupy the whole screen</div>
+
<div class="DTC">Phóng to cửa sổ ứng dụng myViewBoard ra toàn bộ màn hình</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC">[[File:WindowNormal.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[File:WindowNormal.png|45px|center|link=]]</div>
<div class="DTC">Restore</div>
+
<div class="DTC">Khôi phục</div>
<div class="DTC">Restores the window to the last known size before the maximize button was used</div>
+
<div class="DTC">Khôi phục cửa sổ về kích thước cuối cùng trước khi phóng to</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC">[[File:WindowClose.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[File:WindowClose.png|45px|center|link=]]</div>
<div class="DTC">Close</div>
+
<div class="DTC">Đóng</div>
<div class="DTC">Quits the current session and closes the myViewBoard application window </div>
+
<div class="DTC">Thoát phiên hiện tại và đóng cửa sổ ứng dụng myViewBoard</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
Line 62: Line 62:
  
  
<seo metak="myviewboard" ogtitle="Title bar" ogimage="wiki.myviewboard.com/images/f/fe/Logo-filled.png" ogdescr="The title bar appears at the topmost section of the myViewBoard program." />
+
<seo metak="myviewboard" ogtitle="Title bar" ogimage="wiki.myviewboard.com/images/f/fe/Logo-filled.png" ogdescr="Thanh tiêu đề xuất hiện ở phần trên cùng của chương trình myViewBoard." />
 
<noinclude>
 
<noinclude>
 
{{ent:Get_more_information}}
 
{{ent:Get_more_information}}

Latest revision as of 12:10, 9 June 2021

Thanh tiêu đề xuất hiện ở phần trên cùng của chương trình myViewBoard. Sau khi đăng nhập, thanh tiêu đề hoạt động giống như một thanh công cụ và giúp người dùng quyền truy cập vào các tùy chọn sau:


Biểu tượng
Tính năng
Mô tả
Login Top-EDU.png
Thông tin người dùng
Tài khoản người dùng hiện đã đăng nhập. Nhấp để hiển thị mã QR mà người dùng có thể sử dụng để tương tác với phiên.
Cloud Storage.png
Lưu trữ đám mây
Cung cấp thông tin về nhà cung cấp lưu trữ đám mấy đang sử dụng. Tìm hiểu thêm về cách Liên kết tài khoản lưu trữ đám mây với myViewBoard.
Cast.png
Thuyết Trình Không Dây
Hiển thị trạng thái Thuyết Trình Không Dây. Để quản lý nội dung truyền phát, vui lòng truy cập Wireless Presentation.
Notification.png
Thông báo
Liệt kê các sự kiện được ghi lại trong phiên myViewBoard hiện tại
Question.png
Trợ giúp
Hiển thị các nội dung trợ giúp. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Cài đặt cấu hình myViewBoard.
Setting.png
Cài đặt
Mở cửa sổ cài đặt. Để tìm hiểu thêm thông tin, hãy truy cập Cài đặt cấu hình myViewBoard.
WindowMinimize.png
Thu nhỏ
Thu nhỏ cửa sổ ứng dụng myViewBoard xuống thanh tác vụ Windows
WindowMax.png
Phóng to
Phóng to cửa sổ ứng dụng myViewBoard ra toàn bộ màn hình
WindowNormal.png
Khôi phục
Khôi phục cửa sổ về kích thước cuối cùng trước khi phóng to
WindowClose.png
Đóng
Thoát phiên hiện tại và đóng cửa sổ ứng dụng myViewBoard


Learn more 990000.svg Learn More

Access online resources to learn more about myViewBoard.


Social media 990000.svg Social Media

Follow us on social media and get notified of the latest news and updates.


Facebook-square.svg Facebook
Twitter-square.svg Twitter
Instagram.svg Instagram
Linkedin-square.svg LinkedIn
Youtube-play.svg YouTube channel

Learn more 990000.svg Learn More

Access online resources to learn more about myViewBoard.


Social media 990000.svg Social Media

Follow us on social media and get notified of the latest news and updates.


Facebook-square.svg Facebook
Twitter-square.svg Twitter
Instagram.svg Instagram
Linkedin-square.svg LinkedIn
Youtube-play.svg YouTube channel
Powered by
MyViewBoard Logo.svg
Built by
Logo.png

Disclaimer: All other trademarks are the property of their respective owners.

Powered by
MyViewBoard Logo.svg
Built by
Logo.png