myViewBoard.com Icons

Screenshot-mvb-com.png


Thanh công cụ

Tham gia phiên Classroom
Tham gia phiên Classroom.
Header throw icon.svg
Gửi Tệp Tin đến Whiteboard
Gửi tài liệu đến Whiteboard
Header send to viewboard icon.svg
Chia sẻ màn hình đến Whiteboard
Truyền phát màn hình của người sử dụng đến Whiteboard
Mvb-casting 002.svg
Nhận Whiteboard trên màn hình của người dùng
Nhận và xem Whiteboard trên màn hình của người dùng
Điều Khiển Từ Xa Whiteboard
Quản lý từ xa phiên Whiteboard đang diễn ra
Cài đặt FollowMe
Thiết lập các cài đặt cho mỗi phiên Whiteboard/ Classroom
Header download icon.svg
Tải về Ứng dụng myViewBoard
Cung cấp liên kết để tải xuống phần mềm myViewBoard
Danh mục

Trang chủ
Trở về trang chủ myViewBoard.com
Cài đặt FollowMe
Đi đến trang FollowMe
 
Chỉnh sửa tài khoản
Thiết lập cài đặt cho hồ sơ cá nhân và tên tài khoản
Đổi mật khẩu
Đổi mật khẩu người dùng
Đăng xuất
Đăng xuất khỏi website myViewBoard
Liên kết

Icon Classroom.svg
Classroom
Tạo phiên myViewBoard Classroom mới.
New whiteboard logo.svg
Whiteboard
tạo phiên Whiteboard mới.
Icon Clips.svg
myViewBoard Clips
Mở thư viện myViewBoard Clips.
Entity Management
Truy cập các tùy chọn để quản lý tổ chức. Chỉ dành cho người dùng quản trị.
Icon Manager.svg
Quản lý tổ chức
Truy cập vào myViewBoard Manager. hỉ dành cho người dùng quản trị.
myViewBoard Wiki
Truy cập vào myViewBoard Wiki.
MVB support request.png
Yêu cầu hỗ trợ
Mở trang myViewBoard Hỗ Trợ.
Cộng đồng
Đi đến cộng đồng myViewBoard.
Video hướng dẫn
Đi đến kênh myViewBoard YouTube.
Chuyển đổi định dạng tệp
Chuyển đổi tệp tin sang định dạng .vboard của Whiteboard phiên bản Windows hoặc .iwb của Whiteboard phiên bản Android.
Tính toán băng thông
Đi đến trang tính toán băng thông myViewBoard.ver 2021-01-04
For more information, visit wiki.myviewboard.com.
3Finches.png
VS logo.svg
My logo onRed.pngLetter myviewboard white.svg
 

 

To print, click the printer icon from the top right. Enable the following:
  • Set margins to none
  • Enable printing of background graphics

 

Logo myviewboard.svg

Wiki print icon.svg

Learn more 990000.svg Learn More

Access online resources to learn more about myViewBoard.


Social media 990000.svg Social Media

Follow us on social media and get notified of the latest news and updates.


Facebook-square.svg Facebook
Twitter-square.svg Twitter
Instagram.svg Instagram
Linkedin-square.svg LinkedIn
Youtube-play.svg YouTube channel

Learn more 990000.svg Learn More

Access online resources to learn more about myViewBoard.


Social media 990000.svg Social Media

Follow us on social media and get notified of the latest news and updates.


Facebook-square.svg Facebook
Twitter-square.svg Twitter
Instagram.svg Instagram
Linkedin-square.svg LinkedIn
Youtube-play.svg YouTube channel
Powered by
MyViewBoard Logo.svg
Built by
Logo.png

Disclaimer: All other trademarks are the property of their respective owners.

Powered by
MyViewBoard Logo.svg
Built by
Logo.png