Difference between revisions of "vi:Classroom"

From myViewBoard
Jump to navigation Jump to search
Line 395: Line 395:
  
  
===Nhập Danh Sách Học Sinh Qua Google Classroom===
+
===Nhập Danh Sách Học Sinh Trong Google Classroom===
To import students via Google Classroom, the Google Classroom account must first be bound to the myViewBoard account. Do this in the ''Cloud Integration'' section of [https://myviewboard.com/viewboard/setting ''FollowMe settings''] at myviewboard.com.  
+
Để nhập danh sách học sinh trong Google Classroom thì tài khoản Google Classroom cần được liên kết với tài khoản myViewBoard. Để thực hiện việc liên kết, người dùng cần truy cập vào ''Liên Kết Đám Mây'' nằm trong [https://myviewboard.com/viewboard/setting ''Cài đặt FollowMe''] tại myviewboard.com.  
  
Follow these steps next:
+
Làm các bước tiếp theo như sau:
# In Classroom, click the gear icon [[File:Classroom 3.0 Settings gear.svg|25px|link=]] at the top right of the screen. Under ''Cloud Integration'' [[File:Classroom 3.0 cloud integration.svg|25px|link=]] click ''Bind'' next to Google class.  
+
# Trong Classroom, nhấp vào biểu tượng bánh răng [[File:Classroom 3.0 Settings gear.svg|25px|link=]] ở phía trên bên phải màn hình. Ở dưới ''Liên Kết Đám Mây'' [[File:Classroom 3.0 cloud integration.svg|25px|link=]] chọn ''Liên Kết'' đến Google class.  
# In the pop-out window, follow the steps to link your Google Classroom to the myViewBoard Classroom. Make sure you sign in to the same Google account that you use for Google Classroom, and which has been bound to myViewBoard in the FollowMe Settings area (mentioned above).  
+
# Trong cửa sổ mới mở, làm theo các bước để liên kết Google Classroom với myViewBoard Classroom. Hãy sử dụng cùng tài khoản Google đã đăng ký sử dụng với Google Classroom và liên kết với myViewBoard trong phần cài đặt FollowMe.  
# Finally, from the ''Cloud Integration'' section in Classroom settings, click the drop down arrow to select which Google Class to bind.  
+
# Cuối cùng, trong phần cài đặt ''Liên Kết Đám Mây'', nhấp vào mũi tên thả xuống để chọn liên kết với Google Class.  
  
  
 
<gallery widths="400" heights="300">
 
<gallery widths="400" heights="300">
Classroom 3.0 bind Google Classroom account.png|Classes from Google Classroom account will appear in the drop down menu.
+
Classroom 3.0 bind Google Classroom account.png|Các lớp học từ tài khoản Google Classroom sẽ xuất hiện trong danh mục.
 
</gallery>
 
</gallery>
  
<div class="note-yellow" style="background-color: #e4f8fb; border: solid 1px #e4f8fb; border-left:solid 6px #87CEFA; padding:8px; width:99%;">'''Note:''' binding your existing Google Classroom class to myViewBoard Classroom allows you to share lesson materials and invitation links to Google Classroom.
+
<div class="note-yellow" style="background-color: #e4f8fb; border: solid 1px #e4f8fb; border-left:solid 6px #87CEFA; padding:8px; width:99%;">'''Chú ý:''' Việc liên kết với lớp học Google Classroom hiện có với myViewBoard Classroom cho phép bạn chia sẻ tài liệu bài học và liên kết lời mời với Google Classroom.
 
</div>
 
</div>
  
==Share your audio and video==
+
==Chia Sẻ Âm Thanh và Video==
Allowing students to see the teacher as well as hear their voice helps with student engagement.
+
Cho phép học sinh nhìn và nghe thấy âm thanh của giáo viên để tăng khả năng tương tác.
  
: First, click the streaming icon [[File:Classroom 3 teacher video audio streaming.svg|30px|link=]] at the bottom of the screen.
+
: Đầu tiên, hãy nhấp vào biểu tượng streaming [[File:Classroom 3 teacher video audio streaming.svg|30px|link=]] ở phía dưới màn hình.
: Click [[File:Classroom 3.0 video recorder.svg|30px|link=]] to begin sharing video from device camera/webcam. Click again to stop sharing video.
+
: Nhấp vào [[File:Classroom 3.0 video recorder.svg|30px|link=]] để bắt đầu chia sẻ video từ camera/webcam. Nhấn lần nữa để dừng chia sẻ video.
:: Click [[File:Classroom 3.0 video recorder off.svg|30px|link=]] to reopen video sharing.
+
:: Nhấp vào [[File:Classroom 3.0 video recorder off.svg|30px|link=]] để mở lại chia sẻ video.
: Click [[File:Classroom 3.0 teacher microphone.svg|30px|link=]] to begin sharing audio. Click again to stop.
+
: Nhấp vào [[File:Classroom 3.0 teacher microphone.svg|30px|link=]] để bắt đầu chia sẻ âm thanh. Nhấn lần nữa để dừng.
:: Click [[File:Classroom 3.0 teacher microphone off.svg|30px|link=]] to reopen audio sharing.
+
:: Nhấp vào [[File:Classroom 3.0 teacher microphone off.svg|30px|link=]] để mở lại chia sẻ âm thanh.
  
: Minimize or Maximize the screen with this button [[File:Classroom streaming maxminimize-2.svg|30px|link=]]
+
: Thu nhỏ hoặc phóng to màn hình với nút [[File:Classroom streaming maxminimize-2.svg|30px|link=]]
: To end audio and video sharing, click the stop button [[File:Classroom streaming end.svg|30px|link=]]
+
: Để kết thúc việc chia sẻ video và âm thanh, nhấn vào nút dừng [[File:Classroom streaming end.svg|30px|link=]]
  
 
<gallery widths="440" heights="250">
 
<gallery widths="440" heights="250">
Classroom 3.0 videofeed teacher canvas page view.png|This is the video feed box on the main tab.
+
Classroom 3.0 videofeed teacher canvas page view.png|Khung hiển thị video giáo viên ở trang chính.
Classroom videofeed teacher dashboard page view.png|This is the video feed box in the dashboard.
+
Classroom videofeed teacher dashboard page view.png|Khung hiển thiị video giáo viên ở bảng điều khiển.
 
</gallery>
 
</gallery>
  
==Dashboard: Manage students==
+
==Bảng Điều Khiển: Quản Lý Học Sinh==
Classroom supports up to thirty students. The main browser tab (window) that is displayed after opening Classroom is for viewing and editing the canvas. The  '''[[Classroom dashboard|dashboard]]''' can be opened in another tab, which is specifically for viewing and managing students.  
+
Classroom hiện tại hỗ trợ lớp học với 30 học sinh. Một thẻ trình duyệt chính sẽ được mở ra ngay sau khi mở Classroom, tại đây giáo viên có thể chỉnh sửa bảng và giảng dạy.The  '''[[Classroom dashboard|Bảng Điều Khiển]]''' có thể được mở bởi một thẻ trình duyệt khác, đây là nơi để giáo viên quản lý học sinh.  
  
Open the dashboard by clicking this icon [[File:Classroom 3.0 open dashboard.svg|30px|link=Classroom dashboard]] in the bottom right.
+
Mở bảng điều khiển bằng cách nhấp vào biểu tượng [[File:Classroom 3.0 open dashboard.svg|30px|link=Classroom dashboard]] ở phía dưới bên phải.
  
 
<gallery widths="490" heights="280">
 
<gallery widths="490" heights="280">
Classroom 3.0 dashboard view.png|In a second tab teachers can view the [[Classroom dashboard|dashboard]], displaying class information.
+
Classroom 3.0 dashboard view.png|Trong thẻ trình duyệt thứ 2 của giáo viên là [[Classroom dashboard|Bảng Điều Khiển]], giáo viên quản lý học sinh tại đây.
 
</gallery>
 
</gallery>
  
  
'''''<big>Read more about [[Classroom dashboard|Dashboard here]]</big>.'''''
+
'''''<big>Tìm hiểu thêm về các chức năng trong Bảng Điều Khiển [[Classroom dashboard|tại đây]]</big>.'''''
  
  
==Huddle discussions==
+
==Thảo Luận Nhóm==
Just as in a physical classroom, myViewBoard Classroom also allows for group discussions. The teacher can switch from the default discussion with the whole class into group discussions in each huddle.
+
Giống như lớp học vật lý myViewBoard Classroom cũng có thể chia nhóm để thảo luận. Giáo viên có thể chuyển đổi thảo luận mặc định với cả lớp sang từng nhóm nhỏ.
  
  
# In the dashboard, first make sure you have set the number of huddles you want (1-30). Drag and drop students or click the shuffle button [[File:Shuffle huddle.svg|32px|link=]]
+
# Trong bảng điều khiển, giáo viên cần lựa chọn số lượng nhóm cho học sinh (từ 1 đến 30). Kéo và thả học sinh hoặc sắp xếp ngẫu nhiên bằng cách nhấn vào nút [[File:Shuffle huddle.svg|32px|link=]]
# Click the [[File:Huddle_toggle.svg|60px|link=]] the huddle discussion icon in the dashboard (above the video feed box).
+
# Nhấp vào biểu tượng thảo luận nhóm [[File:Huddle_toggle.svg|60px|link=]] ở trong bảng điều khiển (ở trên khung video giáo viên).
# Set a timer for the discussion - when this runs out, all students will be brought back to the teacher's presentation. The timer can be extended once set by clicking it.
+
# Cài đặt thời gian thảo luận - khi hết giờ, toàn bộ học sinh sẽ được đưa trở lại bảng thuyết trình chính của giáo viên. Giáo viên cũng có thể gia hạn thêm thời gian thảo luận ở trong bộ đếm giờ.
# Now that the huddle discussions have started, the teacher can join discussions by clicking the join discussion icon next to the huddle[[File:Classroom Icon join.svg|26px|link=]].
+
# Khi các nhóm thảo luận được bắt đầu, giáo viên có thể tham gia trực tiếp vào từng nhóm thảo luận bằng cách nhấp vào biểu tượng tham gia [[File:Classroom Icon join.svg|26px|link=]] ở bên cạnh mỗi nhóm.
# Leave a huddle discussion by clicking the button again [[File:Classroom Icon exit.svg|26px|link=]].
+
# Rời Nhóm thảo luận bằng cách nhấp lại nút [[File:Classroom Icon exit.svg|26px|link=]].
# Extension the huddle discussion by clicking the timer [[File:Classroom discussion timer.svg|60px|link=]] in the top right of the dashboard.
+
# Điều chỉnh thời gian thảo luận bằng cách nhấp vào bộ hẹn giờ [[File:Classroom discussion timer.svg|60px|link=]] ở phía trên bên phải của bảng điều khiển.
# End the discussion before the timer runs out by clicking the [[File:Huddle_toggle.svg|60px|link=]] icon again.
+
# Để kết thúc thảo luận nhóm trước khi hết giờ, giáo viên có thể ấn vào biểu tượng bộ hẹn giờ [[File:Huddle_toggle.svg|60px|link=]] một lần nữa.
  
  
Line 458: Line 458:
 
</gallery>
 
</gallery>
  
==Using video quizzes with Clips==
+
==Thêm Câu Đố Trong Clips==
[[myViewBoard Clips]] videos and quizzes can be added directly to CLassroom. Access Clips from the [[File:MT 2 Magic Box.svg|30px|link=]] Magic Box. From here you can search videos, and see your existing playlists, collections, and quizzes. Click the [[File:Clips Quiz.svg|22px|link=]] Quiz icon to select which quiz for the selected video you wish to add.
+
Với [[myViewBoard Clips]], giáo viên có thêm trực tiếp video và câu đố vào trong CLassroom. Truy cập thư viện giáo dục Clips từ Hộp Công Cụ [[File:MT 2 Magic Box.svg|30px|link=]]. Tại đây, người dùng có thể tìm kiếm video, danh sách video, bộ sưu tập và câu đố. Nhấp vào biểu tượng Câu Đố [[File:Clips Quiz.svg|22px|link=]] để thêm vào câu đố mà người dùng muốn sử dụng cho video.
  
Read the wiki guides for creating a playlist or [[MyViewBoard Clips#Create a quiz in Clips|quiz]] in Clips [[myViewBoard Clips|here]].
+
Đọc thêm hướng dẫn để thêm [[MyViewBoard Clips#Create a quiz in Clips|Câu Đố]] vào trong thư viện video giáo dục Clips [[myViewBoard Clips|tại đây]].
  
  
  
  
'''To add a Clips quiz to your Classroom session:'''
+
'''Để thêm câu đố Clips vào trong phiên Classroom:'''
  
<small>''Click to expand images''</small>
+
<small>''Nhấn để phóng to hình ảnh''</small>
  
 
<gallery widths="500" heights="280">
 
<gallery widths="500" heights="280">
File:Classroom hightlighted.png|1) Open Clips from the Magic Box
+
File:Classroom hightlighted.png|1) Mở Clips từ Hộp Công Cụ
File:Gg.png|2) In the Clips window, select My Quiz
+
File:Gg.png|2) Trong cửa sổ của Clips, chọn Câu Đố Của Tôi
File:Classroom clips Quiz selected.png|3) Choose a quiz version for a video by clicking the question mark quiz icon.  
+
File:Classroom clips Quiz selected.png|3) Chọn dạng câu hỏi cho video bằng cách nhấp vào biểu tượng chấm hỏi.
File:Classroom clips quiz question pop up.png|4) Enter present mode to play the video. Students and the teacher will view the questions as pop-ups.
+
File:Classroom clips quiz question pop up.png|4) Vào chế độ thuyết trình để chạy video. Học sinh và giáo viên sẽ xem các câu hỏi trong một cửa sổ nhỏ được tự động bật lên.
 
</gallery>
 
</gallery>
  
Line 481: Line 481:
  
  
==Record lessons==
+
==Ghi Hình Buổi Học==
[[File:Classroom 3.0 Record lesson save menu.png|thumb|Upload to Google Drive, save to cloud storage and share by QR Code, or download directly.]]
+
[[File:Classroom 3.0 Record lesson save menu.png|thumb|Tải lên Google Drive, lưu trữ trên đám mây và chia sẻ bằng mã QR để tải vể.]]
You can record your current session to allow students to review it at a later date.  
+
Giáo viên có thể ghi hình buổi học và chia sẻ với học sinh.  
To record your session:
+
Các bước để ghi hình buổi học:
  
# Click the ''Record your screen button'' [[File:VC screen record.svg|25px|link=]] in the bottom left of the screen.
+
# Nhấp vào nút ''Ghi Hình Buổi Học'' [[File:VC screen record.svg|25px|link=]] ở phía dưới bên trái màn hình.
# If prompted, select the screen that contains the Classroom session and click Share.
+
# Chọn màn hình chứa phiên Classroom và nhấp vào chia sẻ.
# If prompted, grant browser access to your microphone and/or camera.
+
# Cấp quyền truy cập vào microphone camera.
# Recording should begin immediately. The record icon should now be [[File:Classroom 3.0 recording.svg|25px|link=]] and flashing red to indicate recording. Most browsers will also display a dialogue box informing your screen is being shared, and a record icon in the tab title.
+
# Quá trình ghi hình buổi học sẽ bắt đầu và biểu tượng ghi hình sẽ chuyển sang màu đỏ [[File:Classroom 3.0 recording.svg|25px|link=]].
# Once the session is over, click the [[File:Classroom 3.0 recording.svg|25px|link=]] button again to stop recording.
+
# Khi buổi học kết thúc, nhấp vào nút [[File:Classroom 3.0 recording.svg|25px|link=]] một lần nữa để kết thúc quá trình ghi hình.
# The browser pop up prompts to choose a save option. The session is saved as a WEBM video.  
+
# Một cửa sổ thông báo sẽ hiện lên với các tùy chọn lưu trữ. Tệp tin được lưu trữ dưới dạng WEBM video.  
  
  
 
<gallery widths="490" heights="260">
 
<gallery widths="490" heights="260">
File:Classroom save record lesson GIF.gif|Record up to an hour at a time (click to expand).
+
File:Classroom save record lesson GIF.gif|Thời gian ghi hình lên tới 1 tiếng (nhấn để phóng to).
 
</gallery>
 
</gallery>
  
'''Note the following:'''
+
'''Chú ý:'''
* Sessions may be recorded up to a maximum of one hour. After reaching the limit you may save the video and begin a new recording.
+
* Thời gian ghi hình mỗi buổi học tối đa là 1 tiếng. Người dùng sẽ phải lưu lại và bắt đầu quá trình ghi hình mới sau mỗi 1 tiếng.
* Sessions are saved as WEBM videos. To open WEBM videos, you can advise your students to do one of the following:  
+
* Định dạng lưu trữ video là WEBM. Để mở video với định dạng WEBM videos, cần làm theo các bước sau:  
:: - WEBM videos can be played in a web browser.
+
:: - Định dạng tệp tin video WEBM có thể mở được bằng trình duyệt.
:: - To use the default Windows Media Player, install the [https://codecguide.com/download_kl.htm K-Lite Codec Pack].  
+
:: - Sử dụng trình xem video Windows Media Player, cài đặt tại [https://codecguide.com/download_kl.htm K-Lite Codec Pack].  
:: - Download and install other media players which have built-in support for WEBM, like [https://www.videolan.org/vlc/index.html VLC Media Player] or [https://mpc-hc.org/ Media Player Classic].
+
:: - Tải về và cài đặt các trình xem video hỗ trợ định dạng WEBM. Ví dụ [https://www.videolan.org/vlc/index.html VLC Media Player] hoặc [https://mpc-hc.org/ Media Player Classic].
  
  

Revision as of 16:20, 1 September 2021


Icon Classroom.svg Classroom is an online and fully browser-based platform for delivering lessons. It is designed to be as easy as possible to learn, and to be similar to a traditional physical classroom. There is no software to install and students do not need to create an account. There is also built-in support for Google Classroom and cloud integration, to easily invite students and share lesson materials.

Classroom works in two browser tabs (windows) and while not necessary, it is recommended to use two screens. The first tab shows the digital whiteboard, or canvas. This is where lesson content is imported and edited. The second tab is a dashboard for viewing student information and the chat, group (huddle) work, whether the student is currently viewing the lesson, and whether students have requested speaking privileges to ask questions or share comments.

To get started for the first time, please check system requirements and how to create a myViewBoard account.


Teach.svg
Student.svgYêu Cầu Hệ Thống

System requirements
Use type (teacher side) Recommended Specifications
Running Classroom to edit lesson content
(no students or videostreaming)
 • CPU: dual-core, Intel i5 6th Gen or above
 • RAM: 8GB
 • Network: 30 Mbps download, 10 Mbps upload, wired connection
 • Devices: PCs and laptops (including Surface Go), ViewSonic ViewBoards with Windows 10
 • OS: Windows 10, MacOS 11, 10.15 (Big Sur, Catalina), and Chrome OS (versions later than 83).
 • Browsers: Google Chrome (v83+) or Microsoft Edge (88.0.705.74). Internet Explorer is not supported.
Editing lesson content, video streaming,
<15 students
 • CPU: dual-core, Intel i5 6th Gen or above
 • RAM: 8GB
 • Network: 60 Mbps download, 20 Mbps upload, wired connection
 • Devices: PCs and laptops (including Surface Go), ViewSonic ViewBoards with Windows 10
 • OS: Windows 10, MacOS 11, 10.15 (Big Sur, Catalina), and Chrome OS (versions later than 83).
 • Browsers: Google Chrome (v83+) or Microsoft Edge (88.0.705.74). Internet Explorer is not supported.
Editing lesson content, video streaming,
> 15 students
 • CPU: quad-core, Intel i7 or above
 • RAM: 16GB
 • Network: 100 Mbps download, 40 Mbps upload, wired connection
 • Devices: PCs and laptops (including Surface Go), ViewSonic ViewBoards with Windows 10
 • OS: Windows 10, MacOS 11, 10.15 (Big Sur, Catalina), and Chrome OS (versions later than 83).
 • Browsers: Google Chrome (v83+) or Microsoft Edge (88.0.705.74). Internet Explorer is not supported.
For student devices
 • CPU: dual-core Intel i5 6th gen or above
 • RAM: 8GB
 • Network: 30 Mbps download, 10 Mbps upload
 • Devices: PCs and laptops (including Surface Go), ViewSonic ViewBoards with Windows 10, Chromebooks, iPad Pro (all models), iPad (6th gen or above), iPad Air 2 or above, iPad mini 4 or above. We recommend the device is not more than 3 years old.
 • OS: Windows 10, MacOS 11, 10.15 (Big Sur, Catalina), Chrome OS (versions later than 83), iPad OS (latest 2 releases), and Android (latest 2 releases).
 • Browsers: Google Chrome (v83+) or Microsoft Edge (88.0.705.74). Internet Explorer is not supported.
 • If you experience performance issues, first close unnecessary programs and browser tabs. Contact your IT department for further support.
 • We recommend a screen resolution of 1920 * 1080 for best usability.
Whitelist domains

Whitelisting domains is typically handled by IT administrators.

Domain Description
*.myviewboard.com this is required for the web applications ecosystem to function
myviewboard.com this contains a sub-service ecosystem required to allow wildcard subdomains
*.myviewboard.cloud this is required for proper functioning of web service resources
myviewboardclips.com this allows proper functioning of myViewBoard Clips
*.visualstudio.com VisualStudio API is used to enhance user experience
*.pndsn.com Chat Room API

Asterisks * must be included where shown above.


Please ensure the following compulsory ports are whitelisted

 • Protocol : HTTPS/2 SSL
 • Port 443 for websocket connection

It is also strongly recommended to whitelist the following ports

 • UDP port 40000-65535
 • port 3478 (UDP and TCP listening)
 • port 5349 (TLS and DTLS listening port)
 • for STUN servers it is recommended port 19302 (UDP) is whitelisted
Auto timeout

If the Classroom browser tab is not used for 30 minutes, you (the teacher/session host) will be automatically signed out and the session ended. This includes ending the session for students too.

Please note that this auto-timeout is different to the myviewboard account timeout, which can be configured from the FollowMe settings on myViewBoard.com (requires sign-in).

Current limitations

There is a list of the current limitations that users may encounter when using Classroom.
The myViewBoard team is aware of these limitations and is working to resolve them.
If you notice an issue not listed here, please let us know via myViewBoard Support. This helps us to improve myViewBoard services.


General Limitations
1. On mobile devices, the session will terminate immediately if sent to the background, for example by switching apps.

 • For users currently in the session, they will be dropped.
 • The current session automatically ends for the host.

2. Importing files to Classroom sometimes has formatting issues. Here are known issues:

 • Tables with cell spacing
 • Page colors and page borders
 • Images/Fonts: effects, spacing, position
 • Audio, video, and PDF active elements
 • PPT: effects and animation
 • PDF: bookmarks, tags, comments

3. If text or other elements aren't displaying correctly, consider adjusting the browser zoom level and the system zoom level. On Windows devices, search for Scale and layout in settings, and adjust to 100% - this may help resolve display issues in Classroom.

4. Classroom currently supports up to 30 students per session.


Browser

 • Chrome: underlined text sometimes does not display properly.


Devices

 • iPad: When a teacher plays both a YouTube clip and a video call, students using iPads may only see the YouTube clip.
 • iPad: If a teacher first gives a student permission to talk, and then revokes that permission, students using an iPad may still be able to talk if they click the microphone pop-up after the teacher revokes permission. In other words, the talk permission from the teacher triggers the microphone pop-up on the student's iPad, which remains there until the student clicks Cancel or Allow. If the student clicks Allow after the teacher has already revoked speaking permission, the student can still speak to the class. The teacher can disable this by again enabling and then disabling the student's speaking rights.
 • iPad and Android tablets: The screen record feature is not supported on Android tablets and iPads.
 • iPad: mp4 files may not work, due to incompatibility with the browser.

Mở Classroom

Classroom works directly from a suitable web browser, there is no need to download software. We recommend using Google Chrome or a Chromium browser such as Edge. Accessing Classroom is simple:


Công Cụ Bảng Trắng Kỹ Thuật Số

Để tìm hiểu về thanh công cụ và các biểu tượng công cụ, hãy truy cập Thanh công cụ trong Classroom.

Thanh công cụ chính chứa hầu hết các công cụ để tạo và nhập các bài học. Thanh công cụ này nằm ở bên phải của màn hình ở chế độ mặc định, tuy nhiên người dùng có thể di chuyển sang hai bên cạnh màn hình tùy theo người dùng.

Giáo viên có thể sử dụng các công cụ sau để tạo bài giảng:

Classroom-3-main-toolbar-drag-2-horizontal-lines.svg
MT 1 file.svg
MT 2 Magic Box.svg
Classroom 3.0 MT 3 select.svg
Classroom 3.0 MT 4 Pen.svg
Classroom 3.0 MT 5 eraser.svg
Classroom 3.0 MT 6 sticky.svg
Classroom 3.0 MT 7 shapes.svg
Classroom 3.0 MT 8 text.svg
Zoom-in2.svg
Classroom 3.0 MT 9 undo.svg
Classroom 3.0 MT 91 redo.svg
Classroom 3.0 MT 92 background.svg
Quản Lý Tệp Tin
Tạo mới, chia sẻ, nhập và xuất tệp tin.
Hộp Công Cụ
Truy cập lưu trữ đám mây, ổ đĩa và các nguồn dữ liệu khác.
Chọn Đối Tượng
Chọn đối tượng và hình ảnh.
Bút
Công cụ để viết và vẽ. Nhấp hai lần để mở các tùy chọn bút.
Tẩy
Xóa đối tượng. Nhấp hai lần để mở các tùy chọn tẩy.
Ghi Chú
Thêm ghi chú nhanh lên bảng.
Hình Khối
Vẽ các khối hình học.
Văn Bản
Công cụ soạn văn bản.
Zoom
Thu phóng bảng viết.
Hoàn Tác
Hoàn tác lại hành động trước đó.
Làm Lại
Quay lại hành động trước khi hoàn tác.
Hình Nền
Thay đổi hình nền của một hoặc tất cả các trang.
MT 1 file.svg
Quản Lý Tệp Tin
Tạo mới, chia sẻ, nhập và xuất tệp tin.
MT 2 Magic Box.svg
Hộp Công Cụ
Truy cập lưu trữ đám mây, ổ đĩa và các nguồn dữ liệu khác.
Classroom 3.0 MT 3 select.svg
Chọn Đối Tượng
Chọn đối tượng và hình ảnh.
Classroom 3.0 MT 4 Pen.svg
Bút
Công cụ để viết và vẽ. Nhấp hai lần để mở các tùy chọn bút.
Classroom 3.0 MT 5 eraser.svg
Tẩy
Xóa đối tượng. Nhấp hai lần để mở các tùy chọn tẩy.
Classroom 3.0 MT 6 sticky.svg
Ghi Chú
Thêm ghi chú nhanh lên bảng.
Classroom 3.0 MT 7 shapes.svg
Hình Khối
Vẽ các khối hình học.
Classroom 3.0 MT 8 text.svg
Văn Bản
Công cụ soạn văn bản.
Zoom-in2.svg
Zoom
Thu phóng bảng viết.
Classroom 3.0 MT 9 undo.svg
Hoàn Tác
Hoàn tác lại hành động trước đó.
Classroom 3.0 MT 91 redo.svg
Làm Lại
Quay lại hành động trước khi hoàn tác.
Classroom 3.0 MT 92 background.svg
Hình Nền
Thay đổi hình nền của một hoặc tất cả các trang.

Nhập và Lưu Bài Học

Giáo viên có thể tạo dựng một bài học mới hoặc nhập một bài học hiện có đã được tạo trước đó vào Classroom. Ứng dụng hỗ trợ mở nhiều loại tệp tin phổ biến khác nhau. Người dùng có thể tham khảo danh sách các tệp tin được hỗ trợ ở dưới đây.


Các định dạng tệp tin hỗ trợ
Type Format
Hình ảnh .JPEG, .PNG, .GIF
Video *.MP4, *.MOV
Âm thanh .*.WAV, *.AAC, *.MP3
Vector đồ họa .SVG
Microsoft Word .DOC, .DOCX
Định dạng Portable Document .PDF1
PowerPoint .PPT and .PPTX1
Google Jamboard, Google Docs, Slides

1 Only for teachers/host.


Để nhập tệp tin từ ổ đĩa hoặc lưu trữ đám mây, hay truy cập MT 2 Magic Box.svg Hộp Công Cụ. Người dùng có thể lưu và xuất bài học bằng cách truy cập vào biểu tượng Quản Lý Tệp Tin MT 1 file.svg trên thanh công cụ chính:

Tùy chọn
Mô tả
New file classroom1.svg
Tệp tin mới
Tạo một bảng mới.
Chú ý: Bảng hiện tại sẽ bị hủy.
Open file classroom.svg
Mở tệp tin
Mở tệp tin với định dạng *.qb từ ổ đĩa hoặc lưu trữ đám mây.
Export to qb.svg
Xuất tệp tin *.qb
Một bản sao của bài học ở định dạng *.qb sẽ đuọc lưu vào ổ đĩa hoặc lưu trữ đám mây.
Bài học này có thể mở lại khi cần.
Export to .pdf Classroom.svg
Xuất tệp tin *.pdf
ột bản sao của bài học ở định dạng *.pdf sẽ đuọc lưu vào ổ đĩa hoặc lưu trữ đám mây.
Giáo viên có thể gửi tệp tin PDF này cho học sinh.

Chia Sẻ Mã QR
Classroom tạo phiên bản PDF của tệp, tải tệp lên tài khoản Google Drive được kết nối và hiển thị liên kết mã QR.
Học sinh sẽ có thể nhìn thấy mã QR trong suốt phiên Classroom và quét mã QR để tải tệp PDF xuống.


Mẹo: Liên kết bộ nhớ đám mây như Google Drive hoặc Microsoft OneDrive với tài khoản myViewBoard của bạn cho phép dễ dàng truy cập sử dụng các tệp của bạn từ bất kỳ thiết bị sử dụng Classroom hoặc Whiteboard. Người dùng có thể xem hướng dẫn Tích hợp dịch vụ lưu trữ đám mây để biết thêm chi tiết.

MT 2 Magic Box.svg Hộp Công Cụ: Công Cụ Tương Tác

Hộp Công Cụ là nơi bạn có thể nhập nội dung từ thiết bị, kho lưu trữ đám mây hoặc trang web. Ngoài ra người dùng có thể truy cập video từ YouTube và thư viện video giáo dục bản quyền myViewBoard Clips.

Nhấp vào biểu tượng Hộp Công Cụ MT 2 Magic Box.svg trên thanh công cụ chính:

Biểu tượng
Tên
Mô tả
Classroom 3.0 Magic Box PC icon.svg
PC của tôi
Thêm tệp tin từ thiết bị.
Google drive.svg
Google Drive
Thêm tài liệu được lưu trong tài khoản Google Driver đã liên kết.
Chỉ có một vài định dạng tệp tin đuọc hỗ trợ.
Đối với tệp tin PDF có nhiều trang thì mỗi trang PDF sẽ được hiển thị trên một bảng.
Classroom 3.0 Magic Box image search.svg
Tìm kiếm hình ảnh an toàn trên website.
Kéo và thả vào bảng.
Icon Clips.svg
Thư viện video giáo dục bản quyền."
Icon YouTube.svg
Tìm kiếm video trên YouTube.
Kéo và thả video vào trong bảng. Chuyển đổi sang chế độ thuyết trình để phát video.
Icon Webpage.svg
Webpage
Nhúng liên kết trang vào bảng.
Chuyển sang chế độ thuyết trình để kích hoạt.
Icon Animated widget.svg
Thêm hình ảnh động vào bảng.
Trong chế độ thuyết trình, người dùng nhân vào đối tượng để kích hoạt chuyển động.
Classroom Sketchfab.svg
Sketchfab
Kho dữ liệu hình học 3D.
Học sinh có thê tương tác với các mô hình này trongchế độ thuyết trình.

Lưu ý: Giáo viên có thể kéo thả các tệp tin media vào bảng hiện tại hoặc bảng thảo luận của các nhóm.


Quản Lý Trang

Classroom 3 Page overview.svg
Số trang hiện tại và tổng số trang được hiển thị ở dưới cùng giữa màn hình.

 • Nhấp vào Classroom 3.0 page arrow left.svgClassroom 3.0 page arrow right.svg để chuyển đến trang mong muốn.
 • Nhấp vào Classroom 3.0 Add page main screen.svg để thêm trang mới.


Lưu ý về cách hoạt của trang trong Classroom

Mỗi trang trong bảng của giáo viên đều có một trang tương ứng trong thảo luận nhóm của học sinh. Do đó, việc thêm và xóa các trang trong bảng của giáo viên cũng sẽ thêm và xóa các trang tương ứng trong thảo luận nhóm của học sinh và ngược lại. Ví dụ: nếu giáo viên thêm năm trang bảng của mình, tất cả các nhóm họp cũng sẽ tự động nhận được 5 trang mới. Nếu trang số ba bị xóa khỏi thảo luận nhóm, trang thứ ba tương ứng sẽ bị xóa khỏi bảng của giáo viên và tất cả các nhóm họp tương ứng. Điều tương tự cũng áp dụng cho việc sắp xếp lại các trang.


Tương tự trong phần tổng quan nhóm, sử dụng mũi tên trái Classroom 3.0 page arrow left.svg và phải Classroom 3.0 page arrow right.svg ở cuối trang sẽ di chuyển đồng thời tất cả các trang của giáo viên và thảo luận nhóm.


Tổng Quan Về Trang

Nhấp vào số trang để mở cửa sổ xem tổng quan tất cả các trang.


 • Chọn Classroom 3.0 Icon duplicate.svg để sao chép (nhân bản) trang.
 • Chọn Classroom 3.0 Apply to huddle icon.svg để nhân bảng trang cho một hoặc nhiều nhóm.
 • Chọn Classroom 3.0 delete page icon circle red.svg để xóa trang.
 • Chọn Classroom 3.0 page overview add page plus .svg để thêm trang mới.
 • Chọn và kéo để sắp xếp lại vị trí các trang. Lưu ý: Việc sắp xếp lại các trang trong bảng của giáo viên cũng sẽ sắp xếp lại các trang tương ứng trong các nhóm thảo luận.


Tổng Quan Về Giáo Viên/Thảo Luận Nhóm

Classroom 3 Teacher icon page overview.svg

Nhấp vào biểu tượng Giáo Viên (hình minh họa ở trên, vị trí nằm ở giữa phía dưới cùng của Classroom) để mở tổng quan Nhóm. Chức năng này cho phép giáo viên chuyển đổi xem và chỉnh sửa bảng của giáo viên và Nhóm.

Sử dụng nút mũi tên Classroom 3.0 page arrow left.svg Classroom 3.0 page arrow right.svg ở phía dưới màn hình để chuyển đổi giữa các trang của giáo viên và nhóm, cho phép xem nhanh tất cả các nội dung cùng một lúc.


Lưu ý: nếu giáo viên để chế độ học sinh xem "bảng giáo viên" trong Bảng Điều Khiển, thì học sinh cũng có thể nhìn thấy toàn bộ hoạt động đang diễn ra. Điều này giúp giáo viên chia sẻ nội dung với tất cả các nhóm thoải luận trong cùng một lúc.

Mời Học Sinh

Học viên không cần phải tạo tài khoản myViewBoard để tham gia các bài giảng. Học sinh cũng có thể truy cập vào Classroom trực tiếp từ trình duyệt web và không cần tải xuống bất kỳ phần mềm nào.


Classroom hiện đang hỗ trợ tối đa 30 học sinh trong một phiên.


Để mời học sinh tham gia học:

 1. Giáo viên tổ chức Classroom nhấp vào mã ID ở phía trên cùng bên phải màn hình để hiển thị mã QR, phiên ID và đường dẫn URL.
  • Học sinh có thể quét mã QR với ứng dụng di động Companion hoặc bất kỳ phần mềm quét mã QR và sẽ được chuyển hướng đến phiên Classroom ngay lập tức. Tính năng này rất thuận tiện dành cho các học sinh sử dụn thiết bị di động.
  • Học sinh cũng có thể truy cập bằng đường dẫn URL được chia sẻ bởi giáo viên, ví dụ: https://myviewboard.com/classroom/student?c=xxxxxx
 2. Tiếp theo học sinh cần nhập tên mà mật khẩu phiên (mật khẩu được cài đặt bởi giáo viên) là có thể tham gia vào lớp học Classroom.


Classroom 3.0 top right user info QR code.svg


Nhập Danh Sách Học Sinh Trong Google Classroom

Để nhập danh sách học sinh trong Google Classroom thì tài khoản Google Classroom cần được liên kết với tài khoản myViewBoard. Để thực hiện việc liên kết, người dùng cần truy cập vào Liên Kết Đám Mây nằm trong Cài đặt FollowMe tại myviewboard.com.

Làm các bước tiếp theo như sau:

 1. Trong Classroom, nhấp vào biểu tượng bánh răng Classroom 3.0 Settings gear.svg ở phía trên bên phải màn hình. Ở dưới Liên Kết Đám Mây Classroom 3.0 cloud integration.svg chọn Liên Kết đến Google class.
 2. Trong cửa sổ mới mở, làm theo các bước để liên kết Google Classroom với myViewBoard Classroom. Hãy sử dụng cùng tài khoản Google đã đăng ký sử dụng với Google Classroom và liên kết với myViewBoard trong phần cài đặt FollowMe.
 3. Cuối cùng, trong phần cài đặt Liên Kết Đám Mây, nhấp vào mũi tên thả xuống để chọn liên kết với Google Class.


Chú ý: Việc liên kết với lớp học Google Classroom hiện có với myViewBoard Classroom cho phép bạn chia sẻ tài liệu bài học và liên kết lời mời với Google Classroom.

Chia Sẻ Âm Thanh và Video

Cho phép học sinh nhìn và nghe thấy âm thanh của giáo viên để tăng khả năng tương tác.

Đầu tiên, hãy nhấp vào biểu tượng streaming Classroom 3 teacher video audio streaming.svg ở phía dưới màn hình.
Nhấp vào Classroom 3.0 video recorder.svg để bắt đầu chia sẻ video từ camera/webcam. Nhấn lần nữa để dừng chia sẻ video.
Nhấp vào Classroom 3.0 video recorder off.svg để mở lại chia sẻ video.
Nhấp vào Classroom 3.0 teacher microphone.svg để bắt đầu chia sẻ âm thanh. Nhấn lần nữa để dừng.
Nhấp vào Classroom 3.0 teacher microphone off.svg để mở lại chia sẻ âm thanh.
Thu nhỏ hoặc phóng to màn hình với nút Classroom streaming maxminimize-2.svg
Để kết thúc việc chia sẻ video và âm thanh, nhấn vào nút dừng Classroom streaming end.svg

Bảng Điều Khiển: Quản Lý Học Sinh

Classroom hiện tại hỗ trợ lớp học với 30 học sinh. Một thẻ trình duyệt chính sẽ được mở ra ngay sau khi mở Classroom, tại đây giáo viên có thể chỉnh sửa bảng và giảng dạy.The Bảng Điều Khiển có thể được mở bởi một thẻ trình duyệt khác, đây là nơi để giáo viên quản lý học sinh.

Mở bảng điều khiển bằng cách nhấp vào biểu tượng Classroom 3.0 open dashboard.svg ở phía dưới bên phải.


Tìm hiểu thêm về các chức năng trong Bảng Điều Khiển tại đây.


Thảo Luận Nhóm

Giống như lớp học vật lý myViewBoard Classroom cũng có thể chia nhóm để thảo luận. Giáo viên có thể chuyển đổi thảo luận mặc định với cả lớp sang từng nhóm nhỏ.


 1. Trong bảng điều khiển, giáo viên cần lựa chọn số lượng nhóm cho học sinh (từ 1 đến 30). Kéo và thả học sinh hoặc sắp xếp ngẫu nhiên bằng cách nhấn vào nút Shuffle huddle.svg
 2. Nhấp vào biểu tượng thảo luận nhóm Huddle toggle.svg ở trong bảng điều khiển (ở trên khung video giáo viên).
 3. Cài đặt thời gian thảo luận - khi hết giờ, toàn bộ học sinh sẽ được đưa trở lại bảng thuyết trình chính của giáo viên. Giáo viên cũng có thể gia hạn thêm thời gian thảo luận ở trong bộ đếm giờ.
 4. Khi các nhóm thảo luận được bắt đầu, giáo viên có thể tham gia trực tiếp vào từng nhóm thảo luận bằng cách nhấp vào biểu tượng tham gia Classroom Icon join.svg ở bên cạnh mỗi nhóm.
 5. Rời Nhóm thảo luận bằng cách nhấp lại nút Classroom Icon exit.svg.
 6. Điều chỉnh thời gian thảo luận bằng cách nhấp vào bộ hẹn giờ Classroom discussion timer.svg ở phía trên bên phải của bảng điều khiển.
 7. Để kết thúc thảo luận nhóm trước khi hết giờ, giáo viên có thể ấn vào biểu tượng bộ hẹn giờ Huddle toggle.svg một lần nữa.


Thêm Câu Đố Trong Clips

Với myViewBoard Clips, giáo viên có thêm trực tiếp video và câu đố vào trong CLassroom. Truy cập thư viện giáo dục Clips từ Hộp Công Cụ MT 2 Magic Box.svg. Tại đây, người dùng có thể tìm kiếm video, danh sách video, bộ sưu tập và câu đố. Nhấp vào biểu tượng Câu Đố Clips Quiz.svg để thêm vào câu đố mà người dùng muốn sử dụng cho video.

Đọc thêm hướng dẫn để thêm Câu Đố vào trong thư viện video giáo dục Clips tại đây.Để thêm câu đố Clips vào trong phiên Classroom:

Nhấn để phóng to hình ảnhGhi Hình Buổi Học

Tải lên Google Drive, lưu trữ trên đám mây và chia sẻ bằng mã QR để tải vể.

Giáo viên có thể ghi hình buổi học và chia sẻ với học sinh. Các bước để ghi hình buổi học:

 1. Nhấp vào nút Ghi Hình Buổi Học VC screen record.svg ở phía dưới bên trái màn hình.
 2. Chọn màn hình chứa phiên Classroom và nhấp vào chia sẻ.
 3. Cấp quyền truy cập vào microphone và camera.
 4. Quá trình ghi hình buổi học sẽ bắt đầu và biểu tượng ghi hình sẽ chuyển sang màu đỏ Classroom 3.0 recording.svg.
 5. Khi buổi học kết thúc, nhấp vào nút Classroom 3.0 recording.svg một lần nữa để kết thúc quá trình ghi hình.
 6. Một cửa sổ thông báo sẽ hiện lên với các tùy chọn lưu trữ. Tệp tin được lưu trữ dưới dạng WEBM video.


Chú ý:

 • Thời gian ghi hình mỗi buổi học tối đa là 1 tiếng. Người dùng sẽ phải lưu lại và bắt đầu quá trình ghi hình mới sau mỗi 1 tiếng.
 • Định dạng lưu trữ video là WEBM. Để mở video với định dạng WEBM videos, cần làm theo các bước sau:
- Định dạng tệp tin video WEBM có thể mở được bằng trình duyệt.
- Sử dụng trình xem video Windows Media Player, cài đặt tại K-Lite Codec Pack.
- Tải về và cài đặt các trình xem video hỗ trợ định dạng WEBM. Ví dụ VLC Media Player hoặc Media Player Classic.


Tạo Tài Khoản myViewBoard

To get the most out of myViewBoard, users can create a free myViewBoard account at http://www.myviewboard.com.
Sign up with a Google, Microsoft, or Apple account, or a regular email address.

Having a myViewBoard account provides the following benefits:

 • Host Classroom sessions
 • Use FollowMe to maintain your personalized settings across devices and sessions
 • Access to files stored in linked cloud storage services
 • Use all the features of Whiteboard and other myViewBoard apps


First select Get started from the top-right of the myViewBoard homepage.

On the next screen there are the following options to sign up:


Sign up with an existing Google, Apple or Microsoft account:

 1. Click one of the following:
  Google.svg Sign in with Google
  Microsoft.svg Sign in with Microsoft
  Apple.svg Sign in with Apple
 2. On the next window, grant permission for myViewBoard to access the account.


Sign up using a regular email:

 1. On the myViewBoard sign up page, enter the following:
  • Unique myViewBoard name
  • Email
  • Password
 2. Select the checkbox to comply with myViewBoard terms of service and privacy policy agreement.
 3. Click Sign Up.

After successfully signing-up:

 1. An activation email will be sent to the account. Click the link in the activation email.
 2. After activation, sign in and set up the new myViewBoard account.
 3. On first sign in, myViewBoard.com prompts the user to update the user's Personal Profile and Account Name.Integrate with cloud services

Your myViewBoard account and Classroom can be connected to third-party services for cloud storage and lesson management.

 1. Sign in to http://www.myViewBoard.com.
 2. Click your avatar, and select FollowMe from the drop down.
 3. Click Cloud Integration on the side panel.
 4. On the Cloud Integration screen, select the cloud storage account you want to bind.
 5. Sign in to your account and allow myViewBoard to access your account.

After binding, a new folder named myViewBoard is created at the root directory of your cloud storage account.


Video Hướng Dẫn Sử Dụng myViewBoard Classroom


iuEoBrdq77s

(Tập 1) Chuẩn bị bài giảng

0212Ims24E8

(Tập 2) Cách thuyết trình bài giảng

cEpFFrEv4LM

(Tập 3) Tương tác cùng học sinhLearn more 990000.svg Learn More

Access online resources to learn more about myViewBoard.


Social media 990000.svg Social Media

Follow us on social media and get notified of the latest news and updates.


Facebook-square.svg Facebook
Twitter-square.svg Twitter
Instagram.svg Instagram
Linkedin-square.svg LinkedIn
Youtube-play.svg YouTube channel

Learn more 990000.svg Learn More

Access online resources to learn more about myViewBoard.


Social media 990000.svg Social Media

Follow us on social media and get notified of the latest news and updates.


Facebook-square.svg Facebook
Twitter-square.svg Twitter
Instagram.svg Instagram
Linkedin-square.svg LinkedIn
Youtube-play.svg YouTube channel
Powered by
Powered by.png
Built by
Logo.png

Disclaimer: All other trademarks are the property of their respective owners.

Powered by
Powered by.png
Built by
Logo.png