Difference between revisions of "vi:Classroom"

From myViewBoard
Jump to navigation Jump to search
Line 4: Line 4:
 
}}
 
}}
 
<div class="DesktopOnly"><div class="RedButtonOuter" style="text-align:center;vertical-align:center;width:100%;height:auto;background-color:#247BEF">  
 
<div class="DesktopOnly"><div class="RedButtonOuter" style="text-align:center;vertical-align:center;width:100%;height:auto;background-color:#247BEF">  
[https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EIKg99KMn0WUWd2xl4XzdpKKf1upSNpAoeYgGsKBuhZUMzlIVlg4SjM0UE4zSkU4TUY4T0FMMU04My4u <span class="RedButtonInner DloadLink" title="myViewBoard Classroom Feedback">Our goal with Classroom is to provide you with an easy, versatile tool for hybrid teaching.<br>If you have any ideas on how to improve Classroom, <u>please use this survey to let us know – your feedback is really appreciated</u>.</span>] </div></div>
+
[https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EIKg99KMn0WUWd2xl4XzdpKKf1upSNpAoeYgGsKBuhZUMzlIVlg4SjM0UE4zSkU4TUY4T0FMMU04My4u <span class="RedButtonInner DloadLink" title="myViewBoard Classroom Feedback">Lớp học ảo Classroom được tạo nên nhằm trở thành công cụ giúp giáo viên dễ dàng giảng dạy kết hợp và tương tác với học sinh.<br>Nếu giáo viên có bất kỳ ý tưởng hoặc ý kiến đóng góp để phát triển hơn nữa Classroom, <u>hãy điền chia sẻ ngay với chúng tôi qua bảng khảo sát tại đây. Xin chân thành cảm ơn</u>.</span>] </div></div>
  
 
<section begin=classroom intro />
 
<section begin=classroom intro />
[[File:Icon Classroom.svg|70px|link=]] '''Classroom''' is an online and fully browser-based platform for delivering lessons. It is designed to be as easy as possible to learn, and to be similar to a traditional physical classroom. There is no software to install and students do not need to create an account. There is also built-in support for Google Classroom and cloud integration, to easily invite students and share lesson materials.
+
[[File:Icon Classroom.svg|70px|link=]] '''Classroom''' là một nền tảng trực tuyến hoạt động trên trình duyệt để cung cấp các lớp học ảo cho giáo viên và học sinh. myViewBoard Classroom được thiết kế để việc học trở nên đơn giản nhất có thể và giống với một lớp học truyền thống. Học sinh không cần cài đặt phần mềm và không yêu cầu cần phải tạo tài khoản sử dụng. Bên cạnh đó, Classroom còn tích hợp Google Classroom và lưu trữ đám mây,giúp giáo viên dễ dàng mời học viên và chia sẻ tài liệu bài giảng.
  
Classroom works in two browser tabs (windows) and while not necessary, it is recommended to use two screens. The first tab shows the digital whiteboard, or canvas. This is where lesson content is imported and edited. The second tab is a [[Classroom dashboard|dashboard]] for viewing student information and the chat, group (huddle) work, whether the student is currently viewing the lesson, and whether students have requested speaking privileges to ask questions or share comments.
+
Classroom hoạt động với 2 thẻ trình duyệt web và chúng tôi cũng khuyến nghị giáo viên sử dụng 2 màn hình máy tính cùng lúc để tối ưu hóa quá trình giảng dạy. Thẻ trình duyệt đầu tiên hiển thị bảng trắng kỹ thuật số hoặc bảng giáo viên. Đây la khu vực để giáo viên giảng bài. Thẻ trình duyệt thứ hai là dành cho [[Classroom dashboard|Bảng Điều Khiển]] để quản lý thông tin học sinh, trò chuyện, nhóm thảo luận, đo lường mức độ tập trung của họ sinh, nhận thông tin phản hồi của học sinh.
  
To get started for the first time, please check [[#System requirements|system requirements]] and [[#Create a myViewBoard account|how to create a myViewBoard account]].
+
Trước khi bắt đầu sử dụng, hãy kiểm tra thông tin về [[#System requirements|yêu cầu hệ thống]] [[#Create a myViewBoard account|cách tạo tài khoản myViewBoard]].
 
<section end=classroom intro />
 
<section end=classroom intro />
  
 
{{Classroom_QSG
 
{{Classroom_QSG
 
|1=Classroom_for_Teachers
 
|1=Classroom_for_Teachers
|2=<big>'''[[Classroom for Teachers|Quick Start Guide</br>for teachers]]'''</big>
+
|2=<big>'''[[Classroom for Teachers|Hướng Dẫn Sử Dụng</br>cho Giáo Viên]]'''</big>
 
|3=Classroom_for_Students
 
|3=Classroom_for_Students
|4=<big>'''[[Classroom for Students|Quick Start Guide</br>for students]]'''</big>
+
|4=<big>'''[[Classroom for Students|Hướng Dẫn Sử Dụng</br>cho Học Sinh]]'''</big>
|5='''[[MyViewBoard_Classroom_Toolbar_Icons|Toolbar Icons]]'''
+
|5='''[[MyViewBoard_Classroom_Toolbar_Icons|Biểu Tượng Trên Thanh Công Cụ]]'''
|6='''[[ClassRoom_Release_History|Release History]]'''
+
|6='''[[ClassRoom_Release_History|Lịch Sử Bản Cập Nhật]]'''
 
}}
 
}}
 
<div class="MobileOnly">
 
<div class="MobileOnly">
Line 31: Line 31:
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
{| class="wikitable WikiMat"  
 
{| class="wikitable WikiMat"  
!style="background-color:aliceblue;"|'''Use type (teacher side)'''  
+
!style="background-color:aliceblue;"|'''Mục Đích Sử Dụng (dành cho giáo viên)'''  
!style="background-color:aliceblue;"|'''Recommended Specifications'''
+
!style="background-color:aliceblue;"|'''Cấu Hình Đề Nghị'''
 
|-
 
|-
| style="text-align:left;"|Running Classroom to edit lesson content <br>(no students or videostreaming)
+
| style="text-align:left;"|Sử dụng Classroom để chỉnh sửa nội dugn bài giảng <br>(không có học sinh hoặc videostreaming)
 
| style="text-align:left;"|
 
| style="text-align:left;"|
* ''CPU:'' dual-core, Intel i5 6th Gen or above
+
* ''CPU:'' dual-core, Intel i5 thế hệ 6 trở lên.
* ''RAM:'' 8GB
+
* ''RAM:'' 8GB.
* ''Network:'' 30 Mbps download, 10 Mbps upload, wired connection
+
* ''Mạng:'' tốc độ tải xuống 30 Mbps, tốc độ tải lên 10 Mbps, kết nối có dây.
* ''Devices:'' PCs and laptops (including Surface Go), ViewSonic ViewBoards with Windows 10
+
* ''Thiết bị:'' PC, laptop (bao gồm Surface Go), ViewSonic ViewBoards với hệ điều hành Windows 10.
* ''OS:'' Windows 10, MacOS 11, 10.15 (Big Sur, Catalina), and Chrome OS (versions later than 83).  
+
* ''OS:'' Windows 10, MacOS 11, 10.15 (Big Sur, Catalina), và hệ điều hành Chrome (phiên bản 83 trở lên).  
* ''Browsers:'' Google Chrome (v83+) or Microsoft Edge (88.0.705.74). Internet Explorer is not supported.
+
* ''Trình duyệt:'' Google Chrome (v83+) hoặc Microsoft Edge (88.0.705.74). Internet Explorer hiện không được hỗ trợ.
 
|-
 
|-
| style="text-align:left;"|Editing lesson content, video streaming, <br> <nowiki><</nowiki>15 students
+
| style="text-align:left;"|Chỉnh sửa bài giảng, video streaming, <br> ít hơn 15 học sinh.
 
| style="text-align:left;"|
 
| style="text-align:left;"|
* ''CPU:'' dual-core, Intel i5 6th Gen or above
+
* ''CPU:'' dual-core, Intel i5 thế hệ 6 trở lên.
* ''RAM:'' 8GB
+
* ''RAM:'' 8GB.
* ''Network:'' 60 Mbps download, 20 Mbps upload, wired connection
+
* ''Mạng:'' tốc độ tải xuống 60 Mbps, tốc độ tải lên 20 Mbps, kết nối có dây.
* ''Devices:'' PCs and laptops (including Surface Go), ViewSonic ViewBoards with Windows 10
+
* ''Thiết bị:'' PC, laptop (bao gồm Surface Go), ViewSonic ViewBoards với hệ điều hành Windows 10.
* ''OS:'' Windows 10, MacOS 11, 10.15 (Big Sur, Catalina), and Chrome OS (versions later than 83).  
+
* ''OS:'' Windows 10, MacOS 11, 10.15 (Big Sur, Catalina), và hệ điều hành Chrome (phiên bản 83 trở lên).  
* ''Browsers:'' Google Chrome (v83+) or Microsoft Edge (88.0.705.74). Internet Explorer is not supported.
+
* ''Trình duyệt:'' Google Chrome (v83+) hoặc Microsoft Edge (88.0.705.74). Internet Explorer hiện không được hỗ trợ.
 
|-
 
|-
| style="text-align:left;"|Editing lesson content, video streaming, <br> <nowiki>></nowiki> 15 students
+
| style="text-align:left;"|Chỉnh sửa bài giảng, video streaming, <br> nhiều hơn 15 học sinh.
 
| style="text-align:left;"|
 
| style="text-align:left;"|
* ''CPU:'' quad-core, Intel i7 or above
+
* ''CPU:'' quad-core, Intel i7 trở lên.
* ''RAM:'' 16GB
+
* ''RAM:'' 16GB.
* ''Network:'' 100 Mbps download, 40 Mbps upload, wired connection
+
* ''Mạng:'' tốc độ tải xuống 100 Mbps, tốc độ tải lên 40 Mbps, kết nối có dây.
* ''Devices:'' PCs and laptops (including Surface Go), ViewSonic ViewBoards with Windows 10
+
* ''Thiết bị:'' PC, laptop (bao gồm Surface Go), ViewSonic ViewBoards với hệ điều hành Windows 10.
* ''OS:'' Windows 10, MacOS 11, 10.15 (Big Sur, Catalina), and Chrome OS (versions later than 83).  
+
* ''OS:'' Windows 10, MacOS 11, 10.15 (Big Sur, Catalina), và hệ điều hành Chrome (phiên bản 83 trở lên).  
* ''Browsers:'' Google Chrome (v83+) or Microsoft Edge (88.0.705.74). Internet Explorer is not supported.
+
* ''Trình duyệt:'' Google Chrome (v83+) hoặc Microsoft Edge (88.0.705.74). Internet Explorer hiện không được hỗ trợ.
 
|-
 
|-
| style="text-align:left;"|For student devices
+
| style="text-align:left;"|Thiết bị của học sinh
 
| style="text-align:left;"|
 
| style="text-align:left;"|
* ''CPU:'' dual-core Intel i5 6th gen or above
+
* ''CPU:'' dual-core Intel i5 thế hệ 6 trở lên.
 
* ''RAM:'' 8GB
 
* ''RAM:'' 8GB
* ''Network:'' 30 Mbps download, 10 Mbps upload
+
* ''Mạng:'' tốc độ tải xuống 30 Mbps, tốc độ tải lên 10 Mbps.
* ''Devices:'' PCs and laptops (including Surface Go), ViewSonic ViewBoards with Windows 10, Chromebooks, iPad Pro (all models), iPad (6th gen or above), iPad Air 2 or above, iPad mini 4 or above. We recommend the device is not more than 3 years old.
+
* ''Thiết bị:'' PC, laptop (bao gồm Surface Go), ViewSonic ViewBoards với hệ điều hành Windows 10, Chromebooks, iPad Pro (tất cả models), iPad (thế hệ 6 trở lên), iPad Air 2 trở lên, iPad mini 4 trở lên. Chúng tôi khuyên nghị sử dụng thiết bị ra mắt trong vòng 3 năm trở lại đây.
* ''OS:'' Windows 10, MacOS 11, 10.15 (Big Sur, Catalina), Chrome OS (versions later than 83), iPad OS (latest 2 releases), and Android (latest 2 releases).
+
* ''OS:'' Windows 10, MacOS 11, 10.15 (Big Sur, Catalina), Chrome OS (phiên bản 83 trở lên), iPad OS (2 phiên bản gần nhất) Android (2 phiên bản gần nhất).
* ''Browsers:'' Google Chrome (v83+) or Microsoft Edge (88.0.705.74). Internet Explorer is not supported.
+
* ''Trình duyệt:'' Google Chrome (v83+)Microsoft Edge (88.0.705.74). Internet Explorer hiện không được hỗ trợ.
 
|}
 
|}
  
* If you experience performance issues, first close unnecessary programs and browser tabs. Contact your IT department for further support.  
+
* Trường hợp người dùng gặp vấn đề trong quá trình sử dụng, hãy đóng các chương trình không cần thiết lại và thử lại. Người dùng cũng có thể liên hệ với đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi để được hỗ trợ.  
* We recommend a screen resolution of 1920 * 1080 for best usability.
+
* Chúng tôi khuyên nghị giáo viên sử dụng độ phân giải màn hình FullHD 1920 * 1080 để có trải nghiệm tốt nhất.
 
</div></div>
 
</div></div>
  
 
<div class="mw-collapsible mw-collapsed plus-toggle" style="overflow:auto;border:solid 1px #white; padding:8px;">
 
<div class="mw-collapsible mw-collapsed plus-toggle" style="overflow:auto;border:solid 1px #white; padding:8px;">
<div class="mw-collapsible-toggle" style="font-weight:bold;line-height:1.6;float:none;border-bottom:solid 1px #CCCCCC;">'''Whitelist domains'''</div>
+
<div class="mw-collapsible-toggle" style="font-weight:bold;line-height:1.6;float:none;border-bottom:solid 1px #CCCCCC;">'''Whitelist domain'''</div>
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
<div class="mw-collapsible-content">
Whitelisting domains is typically handled by IT administrators.
+
Danh sách Whitelist domain được quản trị bởi quản trị viên IT.
 
{| class="wikitable WikiMat"
 
{| class="wikitable WikiMat"
 
!style="background-color:aliceblue;"|'''Domain'''
 
!style="background-color:aliceblue;"|'''Domain'''
!style="background-color:aliceblue;"|'''Description'''
+
!style="background-color:aliceblue;"|'''Mô tả'''
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: left;"|<nowiki/>*.<nowiki/>myviewboard.com
 
| style="text-align: left;"|<nowiki/>*.<nowiki/>myviewboard.com
| style="text-align: left;"|this is required for the web applications ecosystem to function
+
| style="text-align: left;"|bắt buộc để sử dụng tính năng của ứng dụng.
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: left;"|myviewboard.com  
 
| style="text-align: left;"|myviewboard.com  
| style="text-align: left;"|this contains a sub-service ecosystem required to allow wildcard subdomains
+
| style="text-align: left;"|bao gồm các hệ sinh thái phụ trợ để subdomanin hoạt động.
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: left;"|<nowiki/>*.<nowiki/>myviewboard.cloud  
 
| style="text-align: left;"|<nowiki/>*.<nowiki/>myviewboard.cloud  
| style="text-align: left;"|this is required for proper functioning of web service resources
+
| style="text-align: left;"|bắt buộc để các tài nguyên dịch vụ web hoạt động ổn định.
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: left;"|myviewboardclips.com
 
| style="text-align: left;"|myviewboardclips.com
| style="text-align: left;"|this allows proper functioning of [[myViewBoard Clips]]
+
| style="text-align: left;"|cho phép tính năng [[myViewBoard Clips]] hoạt động.
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: left;"|*.visualstudio.com
 
| style="text-align: left;"|*.visualstudio.com
| style="text-align: left;"| VisualStudio API is used to enhance user experience
+
| style="text-align: left;"| VisualStudio API được sử dụng để tăng trải nghiệm người dùng.
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: left;"| *.pndsn.com
 
| style="text-align: left;"| *.pndsn.com
 
| style="text-align: left;"|Chat Room API
 
| style="text-align: left;"|Chat Room API
 
|}
 
|}
''Asterisks <nowiki/>*<nowiki/> must be included where shown above.''
+
''Ký hiệu <nowiki/>*<nowiki/> là yêu cầu bắt buộc.''
  
  
'''Please ensure the following compulsory ports are whitelisted'''
+
'''Đảm bảo các cổng sau đây nằm trong danh sách whitelist'''
 
* Protocol : HTTPS/2 SSL   
 
* Protocol : HTTPS/2 SSL   
 
* Port 443 for websocket connection
 
* Port 443 for websocket connection
  
'''It is also strongly recommended to whitelist the following ports'''
+
'''Danh sách các cổng cần được đưa vào danh sách whitelist'''
 
* UDP port 40000-65535
 
* UDP port 40000-65535
 
* port 3478 (UDP and TCP listening)
 
* port 3478 (UDP and TCP listening)
 
* port 5349 (TLS and DTLS listening port)
 
* port 5349 (TLS and DTLS listening port)
* for STUN servers it is recommended port 19302 (UDP) is whitelisted
+
* với STUN servers được đề xuất port 19302 (UDP) vào danh sách whitelist
 
</div></div>
 
</div></div>
  
 
<div class="mw-collapsible mw-collapsed plus-toggle" style="overflow:auto;border:solid 1px #white; padding:8px;">
 
<div class="mw-collapsible mw-collapsed plus-toggle" style="overflow:auto;border:solid 1px #white; padding:8px;">
<div class="mw-collapsible-toggle" style="font-weight:bold;line-height:1.6;float:none;border-bottom:solid 1px #CCCCCC;">'''Auto timeout'''</div>
+
<div class="mw-collapsible-toggle" style="font-weight:bold;line-height:1.6;float:none;border-bottom:solid 1px #CCCCCC;">'''Đăng xuất tự động'''</div>
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
<div class="mw-collapsible-content">
If the Classroom browser tab is not used for 30 minutes, you (the teacher/session host) will be automatically signed out and the session ended. This includes ending the session for students too.  
+
Trong trường hợp thẻ trình duyệt Classroom không được sử dụng trong vòng 30 phút, người dùng (giáo viên/chủ phiên) thì phiên học sẽ tự động kết thúc. Học sinh cũng sẽ nhận thông báo kết thúc phiên.
  
Please note that this auto-timeout is different to the myviewboard account timeout, which can be configured from the FollowMe settings on [https://myviewboard.com/viewboard/setting myViewBoard.com] (requires sign-in).
+
Chú ý rằng thười gian đăng xuất tự động có thể khác nhau tùy theo mỗi loại tài khoản của myviewboard. Người dùng có thể kiểm tra trong cài đặt FollowMe tại [https://myviewboard.com/viewboard/setting myViewBoard.com] (yêu cầu đăng nhập).
 
</div></div>
 
</div></div>
  
 
<div class="mw-collapsible mw-collapsed plus-toggle" style="overflow:auto;border:solid 1px #white; padding:8px;">
 
<div class="mw-collapsible mw-collapsed plus-toggle" style="overflow:auto;border:solid 1px #white; padding:8px;">
<div class="mw-collapsible-toggle" style="font-weight:bold;line-height:1.6;float:none;border-bottom:solid 1px #CCCCCC;">'''Current limitations'''</div>
+
<div class="mw-collapsible-toggle" style="font-weight:bold;line-height:1.6;float:none;border-bottom:solid 1px #CCCCCC;">'''Một số hạn chế'''</div>
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
<div class="mw-collapsible-content">
  
There is a list of the current limitations that users may encounter when using Classroom.<br>  
+
Sau đây là một số hạn chế mà người dùng có thể gặp trong quá trình sử dụng Classroom.<br>  
The {{mVB}} team is aware of these limitations and is working to resolve them. <br>
+
Nhóm kỹ sư phần mềm {{mVB}} hàng đầu của chúng tôi đang chăm chỉ làm việc để giải quyết các hạn chế này. <br>
'''If you notice an issue not listed here, [https://myviewboard.com/main-support please let us know via {{mVB}} Support]'''. This helps us to improve {{mVB}} services.  
+
'''Nếu người dùng gặp các sự cố nằm ngoài danh sách sau đây, [https://myviewboard.com/main-support hãy liên hệ với trang hỗ trợ {{mVB}}] để được hỗ trợ kịp thời'''. Điều này có ý nghĩa tích cực với chúng tôi để ngày càng hoàn thiện phần mềm giáo dục {{mVB}}.  
 
{{BR}}
 
{{BR}}
  
  
'''General Limitations'''
+
'''Danh sách các hạn chế hiện tại'''
 
<br>
 
<br>
 
1. On mobile devices, the session will terminate immediately if sent to the background, for example by switching apps.  
 
1. On mobile devices, the session will terminate immediately if sent to the background, for example by switching apps.  
Line 152: Line 152:
  
  
'''Browser'''
+
'''Trình duyệt'''
* ''Chrome'': underlined text sometimes does not display properly.
+
* ''Chrome'': thỉnh thoảng các văn bản gạch chân sẽ hiển thị không chính xác.
  
  
'''Devices'''
+
'''Thiết bị'''
* ''iPad'': When a teacher plays both a YouTube clip and a video call, students using iPads may only see the YouTube clip.  
+
* ''iPad'': Khi giáo viên sử dụng cả YouTube Clip và Webcam, học sinh sử dụng Ipad có thể chỉ nhìn thấy YouTube Clip.
* ''iPad'': If a teacher first gives a student permission to talk, and then revokes that permission, students using an iPad may still be able to talk if they click the microphone pop-up after the teacher revokes permission. In other words, the talk permission from the teacher triggers the microphone pop-up on the student's iPad, which remains there until the student clicks ''Cancel'' or ''Allow''. If the student clicks ''Allow'' after the teacher has already revoked speaking permission, the student can still speak to the class. The teacher can disable this by again enabling and then disabling the student's speaking rights.
+
* ''iPad'': Nếu lần đầu tiên giáo viên cho phép học sinh nói chuyện và sau đó thu hồi quyền đó, học sinh sử dụng iPad vẫn có thể nói chuyện nếu họ nhấp vào micrô bật lên sau khi giáo viên thu hồi quyền. Nói cách khác, quyền trò chuyện từ giáo viên sẽ kích hoạt cửa sổ bật lên micrô trên iPad của học sinh, micrô sẽ vẫn ở đó cho đến khi học sinh nhấp vào ''Hủy'' hoặc ''Đồng Ý''. Nếu học sinh nhấp vào ''Đồng Ý'' sau khi giáo viên đã thu hồi quyền nói, học sinh vẫn có thể nói chuyện với cả lớp. Giáo viên có thể tắt tính năng này bằng cách bật lại và sau đó tắt quyền nói của học sinh.
* ''iPad and Android tablets'': The screen record feature is not supported on Android tablets and iPads.
+
* ''iPad và máy tính bảng Android'': Tính năng quay màn hình trên thiết bị máy tính bảng Android và iPad hoạt động chưa ổn định.
* ''iPad'': mp4 files may not work, due to incompatibility with the browser.
+
* ''iPad'': Tệp tin *.mp4 hoạt động chưa ổn định do vấn đề tương thích với trình duyệt.
  
 
</div></div>
 
</div></div>
  
 
==Mở Classroom==
 
==Mở Classroom==
<div style="60%">Classroom works directly from a suitable web browser, there is no need to download software. We recommend using [https://www.google.com/chrome/ Google Chrome] or a Chromium browser such as [https://www.microsoft.com/en-us/edge Edge]. Accessing Classroom is simple:
+
<div style="60%">Classroom hoạt động hoàn toàn trên trình duyệt web mà không cần cài đặt phần mềm. Chúng tôi khuyến nghị sử dụng trình duyệt [https://www.google.com/chrome/ Google Chrome] hoặc trình duyệt Chromium như [https://www.microsoft.com/en-us/edge Edge]. Cách truy cập vào lớp học ảo Classroom:
  
* Go to http://myviewboard.com and sign in with your {{MVB}} account.
+
* Truy cập http://myviewboard.com và đăng nhập bằng tài khoản {{MVB}}.
* On the main screen, click [[File:Icon Classroom.svg|45px|link=]] Classroom.
+
* Ở màn hình chính, nhấp vào biểu tượng lớp học ảo [[File:Icon Classroom.svg|45px|link=]] Classroom.
  
 
<gallery widths="490" heights="250">
 
<gallery widths="490" heights="250">
VC_user-interface.png|After opening Classroom, teachers are presented with a blank canvas.
+
VC_user-interface.png|Sau khi lớp học ảo Classroom mở, một bảng dành cho giáo viên thuyết trình sẽ xuất hiện.
Classroom dashboard123123213.png|In a second tab teachers can view the dashboard, displaying class information.
+
Classroom dashboard123123213.png|Thẻ trình duyệt thứ 2 là bảng điều khiển lớp học dành cho giáo viên.
Classroom student view updated UI (1).png|This is what students see after joining classroom.
+
Classroom student view updated UI (1).png|Hình ảnh nhìn từ phía học sinh sau khi tham gia lớp học ảo Classroom.
 
</gallery></div></div>
 
</gallery></div></div>
  

Revision as of 01:14, 2 September 2021


Icon Classroom.svg Classroom là một nền tảng trực tuyến hoạt động trên trình duyệt để cung cấp các lớp học ảo cho giáo viên và học sinh. myViewBoard Classroom được thiết kế để việc học trở nên đơn giản nhất có thể và giống với một lớp học truyền thống. Học sinh không cần cài đặt phần mềm và không yêu cầu cần phải tạo tài khoản sử dụng. Bên cạnh đó, Classroom còn tích hợp Google Classroom và lưu trữ đám mây,giúp giáo viên dễ dàng mời học viên và chia sẻ tài liệu bài giảng.

Classroom hoạt động với 2 thẻ trình duyệt web và chúng tôi cũng khuyến nghị giáo viên sử dụng 2 màn hình máy tính cùng lúc để tối ưu hóa quá trình giảng dạy. Thẻ trình duyệt đầu tiên hiển thị bảng trắng kỹ thuật số hoặc bảng giáo viên. Đây la khu vực để giáo viên giảng bài. Thẻ trình duyệt thứ hai là dành cho Bảng Điều Khiển để quản lý thông tin học sinh, trò chuyện, nhóm thảo luận, đo lường mức độ tập trung của họ sinh, nhận thông tin phản hồi của học sinh.

Trước khi bắt đầu sử dụng, hãy kiểm tra thông tin về yêu cầu hệ thốngcách tạo tài khoản myViewBoard.


Teach.svg
Student.svgYêu Cầu Hệ Thống

System requirements
Mục Đích Sử Dụng (dành cho giáo viên) Cấu Hình Đề Nghị
Sử dụng Classroom để chỉnh sửa nội dugn bài giảng
(không có học sinh hoặc videostreaming)
 • CPU: dual-core, Intel i5 thế hệ 6 trở lên.
 • RAM: 8GB.
 • Mạng: tốc độ tải xuống 30 Mbps, tốc độ tải lên 10 Mbps, kết nối có dây.
 • Thiết bị: PC, laptop (bao gồm Surface Go), ViewSonic ViewBoards với hệ điều hành Windows 10.
 • OS: Windows 10, MacOS 11, 10.15 (Big Sur, Catalina), và hệ điều hành Chrome (phiên bản 83 trở lên).
 • Trình duyệt: Google Chrome (v83+) hoặc Microsoft Edge (88.0.705.74). Internet Explorer hiện không được hỗ trợ.
Chỉnh sửa bài giảng, video streaming,
ít hơn 15 học sinh.
 • CPU: dual-core, Intel i5 thế hệ 6 trở lên.
 • RAM: 8GB.
 • Mạng: tốc độ tải xuống 60 Mbps, tốc độ tải lên 20 Mbps, kết nối có dây.
 • Thiết bị: PC, laptop (bao gồm Surface Go), ViewSonic ViewBoards với hệ điều hành Windows 10.
 • OS: Windows 10, MacOS 11, 10.15 (Big Sur, Catalina), và hệ điều hành Chrome (phiên bản 83 trở lên).
 • Trình duyệt: Google Chrome (v83+) hoặc Microsoft Edge (88.0.705.74). Internet Explorer hiện không được hỗ trợ.
Chỉnh sửa bài giảng, video streaming,
nhiều hơn 15 học sinh.
 • CPU: quad-core, Intel i7 trở lên.
 • RAM: 16GB.
 • Mạng: tốc độ tải xuống 100 Mbps, tốc độ tải lên 40 Mbps, kết nối có dây.
 • Thiết bị: PC, laptop (bao gồm Surface Go), ViewSonic ViewBoards với hệ điều hành Windows 10.
 • OS: Windows 10, MacOS 11, 10.15 (Big Sur, Catalina), và hệ điều hành Chrome (phiên bản 83 trở lên).
 • Trình duyệt: Google Chrome (v83+) hoặc Microsoft Edge (88.0.705.74). Internet Explorer hiện không được hỗ trợ.
Thiết bị của học sinh
 • CPU: dual-core Intel i5 thế hệ 6 trở lên.
 • RAM: 8GB
 • Mạng: tốc độ tải xuống 30 Mbps, tốc độ tải lên 10 Mbps.
 • Thiết bị: PC, laptop (bao gồm Surface Go), ViewSonic ViewBoards với hệ điều hành Windows 10, Chromebooks, iPad Pro (tất cả models), iPad (thế hệ 6 trở lên), iPad Air 2 trở lên, iPad mini 4 trở lên. Chúng tôi khuyên nghị sử dụng thiết bị ra mắt trong vòng 3 năm trở lại đây.
 • OS: Windows 10, MacOS 11, 10.15 (Big Sur, Catalina), Chrome OS (phiên bản 83 trở lên), iPad OS (2 phiên bản gần nhất) và Android (2 phiên bản gần nhất).
 • Trình duyệt: Google Chrome (v83+), Microsoft Edge (88.0.705.74). Internet Explorer hiện không được hỗ trợ.
 • Trường hợp người dùng gặp vấn đề trong quá trình sử dụng, hãy đóng các chương trình không cần thiết lại và thử lại. Người dùng cũng có thể liên hệ với đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi để được hỗ trợ.
 • Chúng tôi khuyên nghị giáo viên sử dụng độ phân giải màn hình FullHD 1920 * 1080 để có trải nghiệm tốt nhất.
Whitelist domain

Danh sách Whitelist domain được quản trị bởi quản trị viên IT.

Domain Mô tả
*.myviewboard.com bắt buộc để sử dụng tính năng của ứng dụng.
myviewboard.com bao gồm các hệ sinh thái phụ trợ để subdomanin hoạt động.
*.myviewboard.cloud bắt buộc để các tài nguyên dịch vụ web hoạt động ổn định.
myviewboardclips.com cho phép tính năng myViewBoard Clips hoạt động.
*.visualstudio.com VisualStudio API được sử dụng để tăng trải nghiệm người dùng.
*.pndsn.com Chat Room API

Ký hiệu * là yêu cầu bắt buộc.


Đảm bảo các cổng sau đây nằm trong danh sách whitelist

 • Protocol : HTTPS/2 SSL
 • Port 443 for websocket connection

Danh sách các cổng cần được đưa vào danh sách whitelist

 • UDP port 40000-65535
 • port 3478 (UDP and TCP listening)
 • port 5349 (TLS and DTLS listening port)
 • với STUN servers được đề xuất port 19302 (UDP) vào danh sách whitelist
Đăng xuất tự động

Trong trường hợp thẻ trình duyệt Classroom không được sử dụng trong vòng 30 phút, người dùng (giáo viên/chủ phiên) thì phiên học sẽ tự động kết thúc. Học sinh cũng sẽ nhận thông báo kết thúc phiên.

Chú ý rằng thười gian đăng xuất tự động có thể khác nhau tùy theo mỗi loại tài khoản của myviewboard. Người dùng có thể kiểm tra trong cài đặt FollowMe tại myViewBoard.com (yêu cầu đăng nhập).

Một số hạn chế

Sau đây là một số hạn chế mà người dùng có thể gặp trong quá trình sử dụng Classroom.
Nhóm kỹ sư phần mềm myViewBoard hàng đầu của chúng tôi đang chăm chỉ làm việc để giải quyết các hạn chế này.
Nếu người dùng gặp các sự cố nằm ngoài danh sách sau đây, hãy liên hệ với trang hỗ trợ myViewBoard để được hỗ trợ kịp thời. Điều này có ý nghĩa tích cực với chúng tôi để ngày càng hoàn thiện phần mềm giáo dục myViewBoard.


Danh sách các hạn chế hiện tại
1. On mobile devices, the session will terminate immediately if sent to the background, for example by switching apps.

 • For users currently in the session, they will be dropped.
 • The current session automatically ends for the host.

2. Importing files to Classroom sometimes has formatting issues. Here are known issues:

 • Tables with cell spacing
 • Page colors and page borders
 • Images/Fonts: effects, spacing, position
 • Audio, video, and PDF active elements
 • PPT: effects and animation
 • PDF: bookmarks, tags, comments

3. If text or other elements aren't displaying correctly, consider adjusting the browser zoom level and the system zoom level. On Windows devices, search for Scale and layout in settings, and adjust to 100% - this may help resolve display issues in Classroom.

4. Classroom currently supports up to 30 students per session.


Trình duyệt

 • Chrome: thỉnh thoảng các văn bản gạch chân sẽ hiển thị không chính xác.


Thiết bị

 • iPad: Khi giáo viên sử dụng cả YouTube Clip và Webcam, học sinh sử dụng Ipad có thể chỉ nhìn thấy YouTube Clip.
 • iPad: Nếu lần đầu tiên giáo viên cho phép học sinh nói chuyện và sau đó thu hồi quyền đó, học sinh sử dụng iPad vẫn có thể nói chuyện nếu họ nhấp vào micrô bật lên sau khi giáo viên thu hồi quyền. Nói cách khác, quyền trò chuyện từ giáo viên sẽ kích hoạt cửa sổ bật lên micrô trên iPad của học sinh, micrô sẽ vẫn ở đó cho đến khi học sinh nhấp vào Hủy hoặc Đồng Ý. Nếu học sinh nhấp vào Đồng Ý sau khi giáo viên đã thu hồi quyền nói, học sinh vẫn có thể nói chuyện với cả lớp. Giáo viên có thể tắt tính năng này bằng cách bật lại và sau đó tắt quyền nói của học sinh.
 • iPad và máy tính bảng Android: Tính năng quay màn hình trên thiết bị máy tính bảng Android và iPad hoạt động chưa ổn định.
 • iPad: Tệp tin *.mp4 hoạt động chưa ổn định do vấn đề tương thích với trình duyệt.

Mở Classroom

Classroom hoạt động hoàn toàn trên trình duyệt web mà không cần cài đặt phần mềm. Chúng tôi khuyến nghị sử dụng trình duyệt Google Chrome hoặc trình duyệt Chromium như Edge. Cách truy cập vào lớp học ảo Classroom:
 • Truy cập http://myviewboard.com và đăng nhập bằng tài khoản myViewBoard.
 • Ở màn hình chính, nhấp vào biểu tượng lớp học ảo Icon Classroom.svg Classroom.


Công Cụ Bảng Trắng Kỹ Thuật Số

Để tìm hiểu về thanh công cụ và các biểu tượng công cụ, hãy truy cập Thanh công cụ trong Classroom.

Thanh công cụ chính chứa hầu hết các công cụ để tạo và nhập các bài học. Thanh công cụ này nằm ở bên phải của màn hình ở chế độ mặc định, tuy nhiên người dùng có thể di chuyển sang hai bên cạnh màn hình tùy theo người dùng.

Giáo viên có thể sử dụng các công cụ sau để tạo bài giảng:

Classroom-3-main-toolbar-drag-2-horizontal-lines.svg
MT 1 file.svg
MT 2 Magic Box.svg
Classroom 3.0 MT 3 select.svg
Classroom 3.0 MT 4 Pen.svg
Classroom 3.0 MT 5 eraser.svg
Classroom 3.0 MT 6 sticky.svg
Classroom 3.0 MT 7 shapes.svg
Classroom 3.0 MT 8 text.svg
Zoom-in2.svg
Classroom 3.0 MT 9 undo.svg
Classroom 3.0 MT 91 redo.svg
Classroom 3.0 MT 92 background.svg
Quản Lý Tệp Tin
Tạo mới, chia sẻ, nhập và xuất tệp tin.
Hộp Công Cụ
Truy cập lưu trữ đám mây, ổ đĩa và các nguồn dữ liệu khác.
Chọn Đối Tượng
Chọn đối tượng và hình ảnh.
Bút
Công cụ để viết và vẽ. Nhấp hai lần để mở các tùy chọn bút.
Tẩy
Xóa đối tượng. Nhấp hai lần để mở các tùy chọn tẩy.
Ghi Chú
Thêm ghi chú nhanh lên bảng.
Hình Khối
Vẽ các khối hình học.
Văn Bản
Công cụ soạn văn bản.
Zoom
Thu phóng bảng viết.
Hoàn Tác
Hoàn tác lại hành động trước đó.
Làm Lại
Quay lại hành động trước khi hoàn tác.
Hình Nền
Thay đổi hình nền của một hoặc tất cả các trang.
MT 1 file.svg
Quản Lý Tệp Tin
Tạo mới, chia sẻ, nhập và xuất tệp tin.
MT 2 Magic Box.svg
Hộp Công Cụ
Truy cập lưu trữ đám mây, ổ đĩa và các nguồn dữ liệu khác.
Classroom 3.0 MT 3 select.svg
Chọn Đối Tượng
Chọn đối tượng và hình ảnh.
Classroom 3.0 MT 4 Pen.svg
Bút
Công cụ để viết và vẽ. Nhấp hai lần để mở các tùy chọn bút.
Classroom 3.0 MT 5 eraser.svg
Tẩy
Xóa đối tượng. Nhấp hai lần để mở các tùy chọn tẩy.
Classroom 3.0 MT 6 sticky.svg
Ghi Chú
Thêm ghi chú nhanh lên bảng.
Classroom 3.0 MT 7 shapes.svg
Hình Khối
Vẽ các khối hình học.
Classroom 3.0 MT 8 text.svg
Văn Bản
Công cụ soạn văn bản.
Zoom-in2.svg
Zoom
Thu phóng bảng viết.
Classroom 3.0 MT 9 undo.svg
Hoàn Tác
Hoàn tác lại hành động trước đó.
Classroom 3.0 MT 91 redo.svg
Làm Lại
Quay lại hành động trước khi hoàn tác.
Classroom 3.0 MT 92 background.svg
Hình Nền
Thay đổi hình nền của một hoặc tất cả các trang.

Nhập và Lưu Bài Học

Giáo viên có thể tạo dựng một bài học mới hoặc nhập một bài học hiện có đã được tạo trước đó vào Classroom. Ứng dụng hỗ trợ mở nhiều loại tệp tin phổ biến khác nhau. Người dùng có thể tham khảo danh sách các tệp tin được hỗ trợ ở dưới đây.


Các định dạng tệp tin hỗ trợ
Type Format
Hình ảnh .JPEG, .PNG, .GIF
Video *.MP4, *.MOV
Âm thanh .*.WAV, *.AAC, *.MP3
Vector đồ họa .SVG
Microsoft Word .DOC, .DOCX
Định dạng Portable Document .PDF1
PowerPoint .PPT and .PPTX1
Google Jamboard, Google Docs, Slides

1 Only for teachers/host.


Để nhập tệp tin từ ổ đĩa hoặc lưu trữ đám mây, hay truy cập MT 2 Magic Box.svg Hộp Công Cụ. Người dùng có thể lưu và xuất bài học bằng cách truy cập vào biểu tượng Quản Lý Tệp Tin MT 1 file.svg trên thanh công cụ chính:

Tùy chọn
Mô tả
New file classroom1.svg
Tệp tin mới
Tạo một bảng mới.
Chú ý: Bảng hiện tại sẽ bị hủy.
Open file classroom.svg
Mở tệp tin
Mở tệp tin với định dạng *.qb từ ổ đĩa hoặc lưu trữ đám mây.
Export to qb.svg
Xuất tệp tin *.qb
Một bản sao của bài học ở định dạng *.qb sẽ đuọc lưu vào ổ đĩa hoặc lưu trữ đám mây.
Bài học này có thể mở lại khi cần.
Export to .pdf Classroom.svg
Xuất tệp tin *.pdf
ột bản sao của bài học ở định dạng *.pdf sẽ đuọc lưu vào ổ đĩa hoặc lưu trữ đám mây.
Giáo viên có thể gửi tệp tin PDF này cho học sinh.

Chia Sẻ Mã QR
Classroom tạo phiên bản PDF của tệp, tải tệp lên tài khoản Google Drive được kết nối và hiển thị liên kết mã QR.
Học sinh sẽ có thể nhìn thấy mã QR trong suốt phiên Classroom và quét mã QR để tải tệp PDF xuống.


Mẹo: Liên kết bộ nhớ đám mây như Google Drive hoặc Microsoft OneDrive với tài khoản myViewBoard của bạn cho phép dễ dàng truy cập sử dụng các tệp của bạn từ bất kỳ thiết bị sử dụng Classroom hoặc Whiteboard. Người dùng có thể xem hướng dẫn Tích hợp dịch vụ lưu trữ đám mây để biết thêm chi tiết.

MT 2 Magic Box.svg Hộp Công Cụ: Công Cụ Tương Tác

Hộp Công Cụ là nơi bạn có thể nhập nội dung từ thiết bị, kho lưu trữ đám mây hoặc trang web. Ngoài ra người dùng có thể truy cập video từ YouTube và thư viện video giáo dục bản quyền myViewBoard Clips.

Nhấp vào biểu tượng Hộp Công Cụ MT 2 Magic Box.svg trên thanh công cụ chính:

Biểu tượng
Tên
Mô tả
Classroom 3.0 Magic Box PC icon.svg
PC của tôi
Thêm tệp tin từ thiết bị.
Google drive.svg
Google Drive
Thêm tài liệu được lưu trong tài khoản Google Driver đã liên kết.
Chỉ có một vài định dạng tệp tin đuọc hỗ trợ.
Đối với tệp tin PDF có nhiều trang thì mỗi trang PDF sẽ được hiển thị trên một bảng.
Classroom 3.0 Magic Box image search.svg
Tìm kiếm hình ảnh an toàn trên website.
Kéo và thả vào bảng.
Icon Clips.svg
Thư viện video giáo dục bản quyền."
Icon YouTube.svg
Tìm kiếm video trên YouTube.
Kéo và thả video vào trong bảng. Chuyển đổi sang chế độ thuyết trình để phát video.
Icon Webpage.svg
Webpage
Nhúng liên kết trang vào bảng.
Chuyển sang chế độ thuyết trình để kích hoạt.
Icon Animated widget.svg
Thêm hình ảnh động vào bảng.
Trong chế độ thuyết trình, người dùng nhân vào đối tượng để kích hoạt chuyển động.
Classroom Sketchfab.svg
Sketchfab
Kho dữ liệu hình học 3D.
Học sinh có thê tương tác với các mô hình này trongchế độ thuyết trình.

Lưu ý: Giáo viên có thể kéo thả các tệp tin media vào bảng hiện tại hoặc bảng thảo luận của các nhóm.


Quản Lý Trang

Classroom 3 Page overview.svg
Số trang hiện tại và tổng số trang được hiển thị ở dưới cùng giữa màn hình.

 • Nhấp vào Classroom 3.0 page arrow left.svgClassroom 3.0 page arrow right.svg để chuyển đến trang mong muốn.
 • Nhấp vào Classroom 3.0 Add page main screen.svg để thêm trang mới.


Lưu ý về cách hoạt của trang trong Classroom

Mỗi trang trong bảng của giáo viên đều có một trang tương ứng trong thảo luận nhóm của học sinh. Do đó, việc thêm và xóa các trang trong bảng của giáo viên cũng sẽ thêm và xóa các trang tương ứng trong thảo luận nhóm của học sinh và ngược lại. Ví dụ: nếu giáo viên thêm năm trang bảng của mình, tất cả các nhóm họp cũng sẽ tự động nhận được 5 trang mới. Nếu trang số ba bị xóa khỏi thảo luận nhóm, trang thứ ba tương ứng sẽ bị xóa khỏi bảng của giáo viên và tất cả các nhóm họp tương ứng. Điều tương tự cũng áp dụng cho việc sắp xếp lại các trang.


Tương tự trong phần tổng quan nhóm, sử dụng mũi tên trái Classroom 3.0 page arrow left.svg và phải Classroom 3.0 page arrow right.svg ở cuối trang sẽ di chuyển đồng thời tất cả các trang của giáo viên và thảo luận nhóm.


Tổng Quan Về Trang

Nhấp vào số trang để mở cửa sổ xem tổng quan tất cả các trang.


 • Chọn Classroom 3.0 Icon duplicate.svg để sao chép (nhân bản) trang.
 • Chọn Classroom 3.0 Apply to huddle icon.svg để nhân bảng trang cho một hoặc nhiều nhóm.
 • Chọn Classroom 3.0 delete page icon circle red.svg để xóa trang.
 • Chọn Classroom 3.0 page overview add page plus .svg để thêm trang mới.
 • Chọn và kéo để sắp xếp lại vị trí các trang. Lưu ý: Việc sắp xếp lại các trang trong bảng của giáo viên cũng sẽ sắp xếp lại các trang tương ứng trong các nhóm thảo luận.


Tổng Quan Về Giáo Viên/Thảo Luận Nhóm

Classroom 3 Teacher icon page overview.svg

Nhấp vào biểu tượng Giáo Viên (hình minh họa ở trên, vị trí nằm ở giữa phía dưới cùng của Classroom) để mở tổng quan Nhóm. Chức năng này cho phép giáo viên chuyển đổi xem và chỉnh sửa bảng của giáo viên và Nhóm.

Sử dụng nút mũi tên Classroom 3.0 page arrow left.svg Classroom 3.0 page arrow right.svg ở phía dưới màn hình để chuyển đổi giữa các trang của giáo viên và nhóm, cho phép xem nhanh tất cả các nội dung cùng một lúc.


Lưu ý: nếu giáo viên để chế độ học sinh xem "bảng giáo viên" trong Bảng Điều Khiển, thì học sinh cũng có thể nhìn thấy toàn bộ hoạt động đang diễn ra. Điều này giúp giáo viên chia sẻ nội dung với tất cả các nhóm thoải luận trong cùng một lúc.

Mời Học Sinh

Học viên không cần phải tạo tài khoản myViewBoard để tham gia các bài giảng. Học sinh cũng có thể truy cập vào Classroom trực tiếp từ trình duyệt web và không cần tải xuống bất kỳ phần mềm nào.


Classroom hiện đang hỗ trợ tối đa 30 học sinh trong một phiên.


Để mời học sinh tham gia học:

 1. Giáo viên tổ chức Classroom nhấp vào mã ID ở phía trên cùng bên phải màn hình để hiển thị mã QR, phiên ID và đường dẫn URL.
  • Học sinh có thể quét mã QR với ứng dụng di động myViewBoard Companion App hoặc bất kỳ phần mềm quét mã QR và sẽ được chuyển hướng đến phiên Classroom ngay lập tức. Tính năng này rất thuận tiện dành cho các học sinh sử dụn thiết bị di động.
  • Học sinh cũng có thể truy cập bằng đường dẫn URL được chia sẻ bởi giáo viên, ví dụ: https://myviewboard.com/classroom/student?c=xxxxxx
 2. Tiếp theo học sinh cần nhập tên mà mật khẩu phiên (mật khẩu được cài đặt bởi giáo viên) là có thể tham gia vào lớp học Classroom.


Classroom 3.0 top right user info QR code.svg


Nhập Danh Sách Học Sinh Trong Google Classroom

Để nhập danh sách học sinh trong Google Classroom thì tài khoản Google Classroom cần được liên kết với tài khoản myViewBoard. Để thực hiện việc liên kết, người dùng cần truy cập vào Liên Kết Đám Mây nằm trong Cài đặt FollowMe tại myviewboard.com.

Làm các bước tiếp theo như sau:

 1. Trong Classroom, nhấp vào biểu tượng bánh răng Classroom 3.0 Settings gear.svg ở phía trên bên phải màn hình. Ở dưới Liên Kết Đám Mây Classroom 3.0 cloud integration.svg chọn Liên Kết đến Google class.
 2. Trong cửa sổ mới mở, làm theo các bước để liên kết Google Classroom với myViewBoard Classroom. Hãy sử dụng cùng tài khoản Google đã đăng ký sử dụng với Google Classroom và liên kết với myViewBoard trong phần cài đặt FollowMe.
 3. Cuối cùng, trong phần cài đặt Liên Kết Đám Mây, nhấp vào mũi tên thả xuống để chọn liên kết với Google Class.


Chú ý: Việc liên kết với lớp học Google Classroom hiện có với myViewBoard Classroom cho phép bạn chia sẻ tài liệu bài học và liên kết lời mời với Google Classroom.

Chia Sẻ Âm Thanh và Video

Cho phép học sinh nhìn và nghe thấy âm thanh của giáo viên để tăng khả năng tương tác.

Đầu tiên, hãy nhấp vào biểu tượng streaming Classroom 3 teacher video audio streaming.svg ở phía dưới màn hình.
Nhấp vào Classroom 3.0 video recorder.svg để bắt đầu chia sẻ video từ camera/webcam. Nhấn lần nữa để dừng chia sẻ video.
Nhấp vào Classroom 3.0 video recorder off.svg để mở lại chia sẻ video.
Nhấp vào Classroom 3.0 teacher microphone.svg để bắt đầu chia sẻ âm thanh. Nhấn lần nữa để dừng.
Nhấp vào Classroom 3.0 teacher microphone off.svg để mở lại chia sẻ âm thanh.
Thu nhỏ hoặc phóng to màn hình với nút Classroom streaming maxminimize-2.svg
Để kết thúc việc chia sẻ video và âm thanh, nhấn vào nút dừng Classroom streaming end.svg

Bảng Điều Khiển: Quản Lý Học Sinh

Classroom hiện tại hỗ trợ lớp học với 30 học sinh. Một thẻ trình duyệt chính sẽ được mở ra ngay sau khi mở Classroom, tại đây giáo viên có thể chỉnh sửa bảng và giảng dạy.The Bảng Điều Khiển có thể được mở bởi một thẻ trình duyệt khác, đây là nơi để giáo viên quản lý học sinh.

Mở bảng điều khiển bằng cách nhấp vào biểu tượng Classroom 3.0 open dashboard.svg ở phía dưới bên phải.


Tìm hiểu thêm về các chức năng trong Bảng Điều Khiển tại đây.


Thảo Luận Nhóm

Giống như lớp học vật lý myViewBoard Classroom cũng có thể chia nhóm để thảo luận. Giáo viên có thể chuyển đổi thảo luận mặc định với cả lớp sang từng nhóm nhỏ.


 1. Trong bảng điều khiển, giáo viên cần lựa chọn số lượng nhóm cho học sinh (từ 1 đến 30). Kéo và thả học sinh hoặc sắp xếp ngẫu nhiên bằng cách nhấn vào nút Shuffle huddle.svg
 2. Nhấp vào biểu tượng thảo luận nhóm Huddle toggle.svg ở trong bảng điều khiển (ở trên khung video giáo viên).
 3. Cài đặt thời gian thảo luận - khi hết giờ, toàn bộ học sinh sẽ được đưa trở lại bảng thuyết trình chính của giáo viên. Giáo viên cũng có thể gia hạn thêm thời gian thảo luận ở trong bộ đếm giờ.
 4. Khi các nhóm thảo luận được bắt đầu, giáo viên có thể tham gia trực tiếp vào từng nhóm thảo luận bằng cách nhấp vào biểu tượng tham gia Classroom Icon join.svg ở bên cạnh mỗi nhóm.
 5. Rời Nhóm thảo luận bằng cách nhấp lại nút Classroom Icon exit.svg.
 6. Điều chỉnh thời gian thảo luận bằng cách nhấp vào bộ hẹn giờ Classroom discussion timer.svg ở phía trên bên phải của bảng điều khiển.
 7. Để kết thúc thảo luận nhóm trước khi hết giờ, giáo viên có thể ấn vào biểu tượng bộ hẹn giờ Huddle toggle.svg một lần nữa.


Thêm Câu Đố Trong Clips

Với myViewBoard Clips, giáo viên có thêm trực tiếp video và câu đố vào trong CLassroom. Truy cập thư viện giáo dục Clips từ Hộp Công Cụ MT 2 Magic Box.svg. Tại đây, người dùng có thể tìm kiếm video, danh sách video, bộ sưu tập và câu đố. Nhấp vào biểu tượng Câu Đố Clips Quiz.svg để thêm vào câu đố mà người dùng muốn sử dụng cho video.

Đọc thêm hướng dẫn để thêm Câu Đố vào trong thư viện video giáo dục Clips tại đây.Để thêm câu đố Clips vào trong phiên Classroom:

Nhấn để phóng to hình ảnhGhi Hình Buổi Học

Tải lên Google Drive, lưu trữ trên đám mây và chia sẻ bằng mã QR để tải vể.

Giáo viên có thể ghi hình buổi học và chia sẻ với học sinh. Các bước để ghi hình buổi học:

 1. Nhấp vào nút Ghi Hình Buổi Học VC screen record.svg ở phía dưới bên trái màn hình.
 2. Chọn màn hình chứa phiên Classroom và nhấp vào chia sẻ.
 3. Cấp quyền truy cập vào microphone và camera.
 4. Quá trình ghi hình buổi học sẽ bắt đầu và biểu tượng ghi hình sẽ chuyển sang màu đỏ Classroom 3.0 recording.svg.
 5. Khi buổi học kết thúc, nhấp vào nút Classroom 3.0 recording.svg một lần nữa để kết thúc quá trình ghi hình.
 6. Một cửa sổ thông báo sẽ hiện lên với các tùy chọn lưu trữ. Tệp tin được lưu trữ dưới dạng WEBM video.


Chú ý:

 • Thời gian ghi hình mỗi buổi học tối đa là 1 tiếng. Người dùng sẽ phải lưu lại và bắt đầu quá trình ghi hình mới sau mỗi 1 tiếng.
 • Định dạng lưu trữ video là WEBM. Để mở video với định dạng WEBM videos, cần làm theo các bước sau:
- Định dạng tệp tin video WEBM có thể mở được bằng trình duyệt.
- Sử dụng trình xem video Windows Media Player, cài đặt tại K-Lite Codec Pack.
- Tải về và cài đặt các trình xem video hỗ trợ định dạng WEBM. Ví dụ VLC Media Player hoặc Media Player Classic.


Tạo Tài Khoản myViewBoard

To get the most out of myViewBoard, users can create a myViewBoard account at http://www.myviewboard.com.
Sign up with a Google, Microsoft, or Apple account, or simply with an email address.

Having a myViewBoard account provides the following benefits:

 • Host Classroom sessions.1
 • Use FollowMe to maintain your personalized settings across devices and sessions.
 • Access to files stored in bound cloud storage services.
 • Use all the features of Whiteboard and other myViewBoard apps.

1A Premium or Entity account is required to access Classroom.

First select Try now from the top-right of the myViewBoard homepage.

On the next screen you will encounter various sign-up options:


Sign up with an existing Google, Apple, or Microsoft account:

 1. Click one of the following:
  Google.svg Sign in with Google
  Microsoft.svg Sign in with Microsoft
  Apple.svg Sign in with Apple
 2. On the next window, grant permission for myViewBoard to access the account.


Sign up using a regular email:

 1. On the myViewBoard sign-up page, enter the following:
  • Unique myViewBoard name
  • Email
  • Password
 2. Select the checkbox to comply with the myViewBoard terms of service and privacy policy agreement.
 3. Click Sign Up.

After successfully signing up:

 1. An activation email will be sent to the account. Click the link in the activation email.
 2. After activation, sign in and set up the new myViewBoard account.
 3. On first sign-in, myViewBoard.com prompts the user to update the user's Personal Profile and Account Name.


Integrate with cloud services

Your myViewBoard account and Classroom can be connected to third-party services for cloud storage and lesson management.

 1. Sign in to http://www.myViewBoard.com.
 2. Click your avatar, and select FollowMe from the drop-down.
 3. Click Cloud Integration on the side panel.
 4. On the Cloud Integration screen, select the cloud storage account you want to bind.
 5. Sign in to your account and allow myViewBoard to access your account.

After binding, a new folder named myViewBoard is created in the root directory of your cloud storage account. This is where session QR shares and backgrounds are stored, among other files.


Video Hướng Dẫn Sử Dụng myViewBoard Classroom


iuEoBrdq77s

(Tập 1) Chuẩn bị bài giảng

0212Ims24E8

(Tập 2) Cách thuyết trình bài giảng

cEpFFrEv4LM

(Tập 3) Tương tác cùng học sinhLearn more 990000.svg Learn More

Access online resources to learn more about myViewBoard.


Social media 990000.svg Social Media

Follow us on social media and get notified of the latest news and updates.


Facebook-square.svg Facebook
Twitter-square.svg Twitter
Instagram.svg Instagram
Linkedin-square.svg LinkedIn
Youtube-play.svg YouTube channel

Learn more 990000.svg Learn More

Access online resources to learn more about myViewBoard.


Social media 990000.svg Social Media

Follow us on social media and get notified of the latest news and updates.


Facebook-square.svg Facebook
Twitter-square.svg Twitter
Instagram.svg Instagram
Linkedin-square.svg LinkedIn
Youtube-play.svg YouTube channel
Powered by
MyViewBoard Logo.svg
Built by
Logo.png

Disclaimer: All other trademarks are the property of their respective owners.

Powered by
MyViewBoard Logo.svg
Built by
Logo.png