Difference between revisions of "nl:Text Handwriting"

From myViewBoard
Jump to navigation Jump to search
 
(5 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 55: Line 55:
 
== Ondersteuning voor tekst-naar-spraak ==
 
== Ondersteuning voor tekst-naar-spraak ==
 
<section begin=texttospeech/>
 
<section begin=texttospeech/>
<u>'''''Whiteboard''''' can read text aloud on the screen if the system has been configured to use text-to-speech (TTS).</u>
+
<u>'''''Whiteboard''''' kan tekst op het scherm voorlezen als het systeem is geconfigureerd voor tekst-naar-spraak (TTS).</u>
  
To set the default voice, go to Settings [[File:I-settings-gear-white.svg|30px|link=]]. Users can select any of the voices already installed in the system.
+
Ga naar Instellingen om de standaardstem in te stellen [[File:I-settings-gear-white.svg|30px|link=]]. Gebruikers kunnen een van de stemmen selecteren die al in het systeem zijn geïnstalleerd.
<br> Recommended selecting the voice of the native speaker for your language.  
+
<br> Aanbevolen om de stem van de moedertaalspreker voor uw taal te selecteren.  
  
# Use the Text tool [[File:I-text-editor-T.svg|25px|link=]] to insert text on the canvas.
+
# Gebruik het tekstgereedschap [[File:I-text-editor-T.svg|25px|link=]] om tekst op het canvas in te voegen.
# On the Text tool toolbar, specify the voice to use and how fast the text is to be read.
+
# Geef op de werkbalk Tekst op welke stem moet worden gebruikt en hoe snel de tekst moet worden gelezen.
# Highlight all or a section of text to read.  
+
# Markeer de hele tekst of een gedeelte van de tekst om te lezen.
# Click on the following icon:[[File:Edu-text to speech.png|25px|link=]]
+
# Klik op het volgende pictogram:[[File:Edu-text to speech.png|25px|link=]]
# Whiteboard reads the text using the specified voice.
+
# Whiteboard leest de tekst met de opgegeven stem.
  
Before using text-to-speech, verify that:  
+
Controleer het volgende voordat u tekst-naar-spraak gebruikt:
* Text-to-speech is enabled and your [https://support.office.com/en-us/article/How-to-download-Text-to-Speech-languages-for-Windows-10-d5a6b612-b3ae-423f-afa5-4f6caf1ec5d3 preferred voice] is already installed
+
* Tekst-naar-spraak is ingeschakeld en uw [https://support.office.com/en-us/article/How-to-download-Text-to-Speech-languages-for-Windows-10-d5a6b612-b3ae-423f-afa5-4f6caf1ec5d3 preferred voice] is al geïnstalleerd
* The system's speakers are working correctly and are set at a safe volume
+
* De luidsprekers van het systeem werken correct en zijn ingesteld op een veilig volume
 
<section end=texttospeech/>
 
<section end=texttospeech/>
==Speech-to-Text Support==
+
== Ondersteuning voor spraak-naar-tekst ==
 
<section begin=speechtotext/>
 
<section begin=speechtotext/>
<u>Users can also input text via dictation (voice input) if the system has been configured to use speech-to-text (STT):</u>
+
<u>Gebruikers kunnen ook tekst invoeren via dictaat (spraakinvoer) als het systeem is geconfigureerd voor spraak-naar-tekst (STT):</u>
  
# Click the Text tool [[File:I-text-editor-T.svg|25px|link=]], then click on an area of the canvas to insert text.
+
# Klik op het tekstgereedschap [[File:I-text-editor-T.svg|25px|link=]], klik vervolgens op een gedeelte van het canvas om tekst in te voegen.
# Verify that the cursor is active on the writing area.
+
# Controleer of de cursor actief is op het schrijfgebied.
# If the hardware supports it, click the microphone icon on the on-screen keyboard.
+
# Als de hardware dit ondersteunt, klikt u op het microfoonpictogram op het schermtoetsenbord.
# Start speaking/reading the text to insert.  
+
# Begin met spreken / lezen van de tekst die u wilt invoegen.
# Whiteboard inserts the text on the canvas. Users might need to correct the inserted text after the procedure.
+
# Whiteboard voegt de tekst in op het canvas. Het is mogelijk dat gebruikers de ingevoegde tekst na de procedure moeten corrigeren.
  
Before using speech-to-text:  
+
Voordat u spraak-naar-tekst gebruikt:
* Your system's [https://support.microsoft.com/en-us/help/4027176/windows-10-use-voice-recognition Speech settings] have been properly set up
+
* Uw systeem's [https://support.microsoft.com/en-us/help/4027176/windows-10-use-voice-recognition Speech settings] correct is ingesteld
* Verify that the system's microphone is working correctly
+
* Controleer of de microfoon van het systeem correct werkt
 
<br/>
 
<br/>
 
<section begin=speechtotext/>
 
<section begin=speechtotext/>
==Immersive Reader==
+
== Immersive Reader ==
  
[https://support.office.com/en-us/article/learning-tools-eff7f7e3-7e21-42f0-a6f1-da7027f98261?ui=en-US&rs=en-US&ad=US#ID0EAABAAA=Reader&ID0EABAAA=Immersive_Reader Immersive Reader] is a Microsoft tool that removes distractions from selected text. It strips away advertisements, background images, confusing formatting and other unnecessary elements, allowing the user to focus only on the content. Additionally, Immersive Reader makes reading more accessible by providing the following options:
+
[https://support.office.com/en-us/article/learning-tools-eff7f7e3-7e21-42f0-a6f1-da7027f98261?ui=en-US&rs=en-US&ad=US#ID0EAABAAA=Reader&ID0EABAAA=Immersive_Reader Immersive Reader] is een Microsoft-tool die afleiding van geselecteerde tekst verwijdert. Het verwijdert advertenties, achtergrondafbeeldingen, verwarrende opmaak en andere onnodige elementen, zodat de gebruiker zich alleen op de inhoud kan concentreren. Bovendien maakt insluitende lezer lezen toegankelijker door de volgende opties te bieden:
  
 
<ul>
 
<ul>
<li>Read the selected text using the system's text-to-speech feature</li>
+
<li>Lees de geselecteerde tekst met de tekst-naar-spraak-functie van het systeem </li>
<li>Change the font, color, and line spacing of the content</li>
+
<li> Wijzig het lettertype, de kleur en de regelafstand van de inhoud </li>
<li>Displays a 'Picture dictionary' for certain words</li>
+
<li> Geeft een 'Afbeeldingenwoordenboek' weer voor bepaalde woorden </li>
 
</ul>
 
</ul>
 
<br/>
 
<br/>
  
To start, click the Immersive Reader icon:
+
Om te beginnen, klikt u op het insluitende lezer-pictogram:
 
:: {{IconBox|[[File:Immersive-reader.svg|link=]]|50px}}
 
:: {{IconBox|[[File:Immersive-reader.svg|link=]]|50px}}
  
  
To use the Immersive Reader feature on the Text/Handwriting tool:
+
Om de Immersive Reader-functie op de tekst/handschrifttool te gebruiken:
  
# Use the Text tool to insert text on the canvas.
+
# Gebruik het tekstgereedschap om tekst op het canvas in te voegen.
# Highlight all or a section of text to read.  
+
# Markeer de hele tekst of een gedeelte van de tekst om te lezen.
# Click on the Immersive Reader icon.
+
# Klik op het insluitende lezer-pictogram.
# myViewBoard displays the selected text on the Immersive Reader app.
+
# myViewBoard geeft de geselecteerde tekst weer in de Immersive Reader-app.
 
<br/>
 
<br/>
  
To launch Immersive Reader within Whiteboard for Windows:
+
Om de Immersive Reader te starten in Whiteboard voor Windows:
  
 
<ol>
 
<ol>
<li>Launch [[myViewBoard for Windows]]. </li>
+
<li>Start [[nl:myViewBoard for Windows]] op. </li>
<li>Insert text onto the canvas using one of the following:
+
<li>Voeg op een van de volgende manieren tekst in op het canvas:
 
<ul>
 
<ul>
<li>Copy and paste text into the canvas.
+
<li>Kopieer en plak tekst in het canvas.
<li>Import a text document via the [[Magic Box]]
+
<li>Importeer een tekstdocument via de [[nl:Magic Box]]
 
</ul>
 
</ul>
<li>Once the text is in the canvas, click the text, and then click the Immersive reader icon from the [[Adorning Menu]].
+
<li>Zodra de tekst op het canvas staat, klikt u op de tekst en vervolgens op het pictogram Meeslepende lezer in het [[nl:Adorning Menu]].
 
</ol>
 
</ol>
 
<br/>
 
<br/>
  
To launch Immersive Reader using the [[Embed browser]]:
+
Om de Immersive Reader te starten met de [[nl:Embed browser]]:
 
   
 
   
 
<ol>
 
<ol>
<li>Launch [[myViewBoard for Windows]]. </li>
+
<li>Start [[nl:myViewBoard for Windows]] op. </li>
<li>Use the Embed browser to open a web site.
+
<li>Gebruik de Embed-browser om een website te openen.
<li>On the Embed browser, select text from the web site.
+
<li> Selecteer in de insluitingsbrowser tekst van de website.
<li>Right-click on the selected text. If you're using a touch-enabled device, perform a long-touch gesture to display the context menu.
+
<li> Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde tekst. Als u een apparaat met aanraakbediening gebruikt, voert u een lange aanraakbeweging uit om het contextmenu weer te geven.
<li>Select Immersive Reader from the menu.
+
<li> Selecteer insluitende lezer in het menu.
 
</ol>
 
</ol>
 
<br/>
 
<br/>
  
==Related Media==
+
==Gerelateerde Media==
  
{{YouTube-box|QJsrzmSQazI|myViewBoard for Windows - Text Editor}}
+
{{YouTube-box|QJsrzmSQazI|myViewBoard voor Windows - Teksteditor}}
{{YouTube-box|4Cumhb-gqTc|myViewBoard for Windows - Immersive Reader}}
+
{{YouTube-box|4Cumhb-gqTc|myViewBoard voor Windows - Immersive Reader}}
{{YouTube-box|63WghPjHa9Y|myViewBoard for Android - Text Editor}}
+
{{YouTube-box|63WghPjHa9Y|myViewBoard voor Android - Teksteditor}}
 
{{BR}}
 
{{BR}}
  
 
<br/>
 
<br/>
 
<noinclude>
 
<noinclude>
{{ent:Mvbw-nav-footer}}
+
{{nlt:Get_more_information}}
 +
[[Category:whiteboard voor Windows]]
 +
[[Category:whiteboard voor Android]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 
  
 
<seo metak="myviewboard" ogtitle="Text/Handwriting" ogimage="wiki.myviewboard.com/images/f/fe/Logo-filled.png" ogdescr="The Text tool provides options for working with text on the canvas. The Text tool accepts both typed and handwritten input, and supports text-to-speech features as well." />
 
<seo metak="myviewboard" ogtitle="Text/Handwriting" ogimage="wiki.myviewboard.com/images/f/fe/Logo-filled.png" ogdescr="The Text tool provides options for working with text on the canvas. The Text tool accepts both typed and handwritten input, and supports text-to-speech features as well." />
  
 
+
{{DISPLAYTITLE:Text/Handschrift-Tool}}
[[Category:Main Toolbar]]
 
[[Category:Windows]]
 
 
 
{{DISPLAYTITLE:Text / Handschrift}}
 

Latest revision as of 02:12, 17 May 2021

Pictogram
Zakelijk Educatie
Bus-text.png
Text On.png


De tool Tekst biedt opties voor het werken met tekst op het canvas. De teksttool accepteert zowel getypte als handgeschreven invoer en ondersteunt ook tekst-naar-spraak-functies.

Gedrag

Om de teksteditor te gebruiken:

 1. Klik eenmaal op het tekstgereedschapspictogram om te activeren.
 2. Klik op het canvasgebied waar de tekst moet worden ingevoegd.
 3. Klik in het teksteditorvenster dat wordt geopend op het invoergebied en begin met typen.
  De teksteditor biedt de volgende aanpassingsopties:
  • Lettertype en -grootte - alleen lettertypen die op het huidige apparaat beschikbaar zijn, kunnen worden gebruikt
  • Tekstkleur en achtergrond
  • Uitlijning en inspringing
  • Subscript en superscript
  • Instellingen voor tekst-naar-spraak - alleen stemmen die beschikbaar zijn op het huidige apparaat kunnen worden gebruikt
 4. Om het formaat van het teksteditorvenster te wijzigen, klikt en sleept u de randen van het teksteditorvenster.
 5. Klik op om de teksteditor te sluiten.


Gebruik de tool Selecteren om de opmaak op een later tijdstip bij te werken:

 • Om de tekstinhoud bij te werken, klikt u tweemaal op de tekst om het teksteditorvenster weer te openen.
 • Om het formaat van de tekst te wijzigen, klikt u op de tekst en sleept u de zijkanten / hoeken om te vergroten.
 • Om de tekstkleur of achtergrondkleur van de tekst te wijzigen, klikt u op de tekst en gebruikt u het Decoratie Menu.


Handschriftondersteuning

Klik nogmaals op het pictogram Teksteditor om over te schakelen naar de handschriftmodus. Deze modus maakt handschriftherkenning mogelijk en zet handgeschreven letters en woorden op een touchscreen om in getypte tekst.

 1. Gebruik uw vingers of een pengereedschap om op het whiteboard-canvas te schrijven.
 2. Klik op het nieuwe pictogram dat op de zwevende balk verschijnt om uw handschrift naar tekst te converteren. Als u op iets anders klikt (zoals de tool Selecteren), wordt alle handgeschreven invoer verwijderd.


Bij de conversie van het handschrift van de gebruiker naar tekst wordt de huidige lettergrootte van de teksteditor gebruikt. Om de grootte van de geconverteerde tekst aan te passen, selecteert u het tekstgereedschap en stelt u de lettergrootte van uw voorkeur in voordat u verdergaat met het handschriftproces.

Ondersteuning voor tekst-naar-spraak

Whiteboard kan tekst op het scherm voorlezen als het systeem is geconfigureerd voor tekst-naar-spraak (TTS).

Ga naar Instellingen om de standaardstem in te stellen I-settings-gear-white.svg. Gebruikers kunnen een van de stemmen selecteren die al in het systeem zijn geïnstalleerd.
Aanbevolen om de stem van de moedertaalspreker voor uw taal te selecteren.

 1. Gebruik het tekstgereedschap I-text-editor-T.svg om tekst op het canvas in te voegen.
 2. Geef op de werkbalk Tekst op welke stem moet worden gebruikt en hoe snel de tekst moet worden gelezen.
 3. Markeer de hele tekst of een gedeelte van de tekst om te lezen.
 4. Klik op het volgende pictogram:Edu-text to speech.png
 5. Whiteboard leest de tekst met de opgegeven stem.

Controleer het volgende voordat u tekst-naar-spraak gebruikt:

 • Tekst-naar-spraak is ingeschakeld en uw preferred voice is al geïnstalleerd
 • De luidsprekers van het systeem werken correct en zijn ingesteld op een veilig volume

Ondersteuning voor spraak-naar-tekst

Gebruikers kunnen ook tekst invoeren via dictaat (spraakinvoer) als het systeem is geconfigureerd voor spraak-naar-tekst (STT):

 1. Klik op het tekstgereedschap I-text-editor-T.svg, klik vervolgens op een gedeelte van het canvas om tekst in te voegen.
 2. Controleer of de cursor actief is op het schrijfgebied.
 3. Als de hardware dit ondersteunt, klikt u op het microfoonpictogram op het schermtoetsenbord.
 4. Begin met spreken / lezen van de tekst die u wilt invoegen.
 5. Whiteboard voegt de tekst in op het canvas. Het is mogelijk dat gebruikers de ingevoegde tekst na de procedure moeten corrigeren.

Voordat u spraak-naar-tekst gebruikt:

 • Uw systeem's Speech settings correct is ingesteld
 • Controleer of de microfoon van het systeem correct werkt


Immersive Reader

Immersive Reader is een Microsoft-tool die afleiding van geselecteerde tekst verwijdert. Het verwijdert advertenties, achtergrondafbeeldingen, verwarrende opmaak en andere onnodige elementen, zodat de gebruiker zich alleen op de inhoud kan concentreren. Bovendien maakt insluitende lezer lezen toegankelijker door de volgende opties te bieden:

 • Lees de geselecteerde tekst met de tekst-naar-spraak-functie van het systeem
 • Wijzig het lettertype, de kleur en de regelafstand van de inhoud
 • Geeft een 'Afbeeldingenwoordenboek' weer voor bepaalde woorden


Om te beginnen, klikt u op het insluitende lezer-pictogram:

Immersive-reader.svg


Om de Immersive Reader-functie op de tekst/handschrifttool te gebruiken:

 1. Gebruik het tekstgereedschap om tekst op het canvas in te voegen.
 2. Markeer de hele tekst of een gedeelte van de tekst om te lezen.
 3. Klik op het insluitende lezer-pictogram.
 4. myViewBoard geeft de geselecteerde tekst weer in de Immersive Reader-app.


Om de Immersive Reader te starten in Whiteboard voor Windows:

 1. Start Whiteboard voor Windows op.
 2. Voeg op een van de volgende manieren tekst in op het canvas:
  • Kopieer en plak tekst in het canvas.
  • Importeer een tekstdocument via de Magic Box
 3. Zodra de tekst op het canvas staat, klikt u op de tekst en vervolgens op het pictogram Meeslepende lezer in het Decoratiemenu.


Om de Immersive Reader te starten met de Ingebouwde Browser:

 1. Start Whiteboard voor Windows op.
 2. Gebruik de Embed-browser om een website te openen.
 3. Selecteer in de insluitingsbrowser tekst van de website.
 4. Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde tekst. Als u een apparaat met aanraakbediening gebruikt, voert u een lange aanraakbeweging uit om het contextmenu weer te geven.
 5. Selecteer insluitende lezer in het menu.


Gerelateerde Media

QJsrzmSQazI

myViewBoard voor Windows - Teksteditor

4Cumhb-gqTc

myViewBoard voor Windows - Immersive Reader

63WghPjHa9Y

myViewBoard voor Android - TeksteditorLearn more 990000.svg Meer informatie

Toegang tot online bronnen voor meer informatie over myViewBoard.


Social media 990000.svg Sociale Media

Volg ons op social media en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates.


Facebook-square.svg Facebook
Twitter-square.svg Twitter
Instagram.svg Instagram
Linkedin-square.svg LinkedIn
Youtube-play.svg YouTube channel

Learn more 990000.svg Learn More

Access online resources to learn more about myViewBoard.


Social media 990000.svg Social Media

Follow us on social media and get notified of the latest news and updates.


Facebook-square.svg Facebook
Twitter-square.svg Twitter
Instagram.svg Instagram
Linkedin-square.svg LinkedIn
Youtube-play.svg YouTube channel
Powered by
Powered by.png
Built by
Logo.png

Disclaimer: alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Powered by
Powered by.png
Built by
Logo.png