Difference between revisions of "nl:MyViewBoard for Windows Release History"

From myViewBoard
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "==v2.25.5.0 (2019-11-06)== ====Features==== : - Added 3D dice and X-Y graph to the Magic Box tools. : - Added new animation 'fade in'. Additionally, you can apply both 'fade i...")
 
(4 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
==v2.25.5.0 (2019-11-06)==
 
==v2.25.5.0 (2019-11-06)==
====Features====
+
====Kenmerken====
: - Added 3D dice and X-Y graph to the Magic Box tools.
+
: - 3D-dobbelstenen en X-Y-grafiek toegevoegd aan de Magic Box-tools.
: - Added new animation 'fade in'. Additionally, you can apply both 'fade in' and 'fade out', and also specify the animation order on any selected object.
+
: - Nieuwe animatie 'fade in' toegevoegd. Bovendien kunt u zowel 'infaden' als 'uitfaden' toepassen als ook de animatievolgorde op elk geselecteerd object.
  
====Modifications====
+
====Wijzigingen====
: - Background images are displayed as tiles occupying a 9x9 grid on the canvas.
+
: - Achtergrondafbeeldingen worden weergegeven als tegels die een 9x9 raster op het canvas beslaan.
: - The Education theme has been updated. Default background color is now white, while the default pen and text color has been updated to black.
+
: - Het Onderwijs thema is bijgewerkt. De standaard achtergrondkleur is nu wit, terwijl de standaardpen- en tekstkleur is bijgewerkt naar zwart.
: - Exported PDF, PPTX or images display the URL of embedded YouTube videos or web widgets.
+
: - Geëxporteerde PDF, PPTX of afbeeldingen tonen de URL van ingesloten YouTube-video's of webwidgets.
  
====Improvements====
+
====Verbeteringen====
: - Assign preparation or presentation mode as the default mode after starting the app.
+
: - Wijs de voorbereidings- of presentatiemodus toe als standaardmodus na het starten van de app.
: - Drag and drop any myViewBoard Original Content from the Embed browser onto the canvas.
+
: - Sleep alle originele myViewBoard-inhoud vanuit de ingebouwde browser naar het canvas.
: - Quality of imported PDF pages have been improved.
+
: - De kwaliteit van geïmporteerde PDF-pagina's is verbeterd.
  
 
==v2.24.4.0 (2019-10-07)==
 
==v2.24.4.0 (2019-10-07)==
====Features====
+
====Kenmerken====
: - Added support for Microsoft Immersive Reader. You can launch the Immersive Reader within the Embed browser by performing a "long-press" on selected text. You can also use it on a selected text area on the canvas, or from within the text editor.
+
: - Ondersteuning toegevoegd voor Microsoft Immersive Reader. U kunt de meeslepende lezer starten in de ingebouwde browser door een "lang indrukken" uit te voeren op de geselecteerde tekst. U kunt het ook gebruiken op een geselecteerd tekstgebied op het canvas of vanuit de teksteditor.
: - Added support for Google Calendar. After binding Google Calendar, sign in and tap the date on the canvas to view events listed under the "myViewBoard" calendar. Likewise, all events created here will also be saved under the "myViewBoard" calendar.
+
: - Ondersteuning toegevoegd voor Google Agenda. Nadat u Google Agenda heeft gekoppeld, logt u in en tikt u op de datum op het canvas om gebeurtenissen te bekijken die worden vermeld onder de agenda "myViewBoard". Ook worden alle hier gemaakte evenementen opgeslagen onder de kalender "myViewBoard".
 
   
 
   
====Modifications====
+
====Wijzigingen====
: - Removed the {{Key press|Shift|B}} and {{Key press|Shift|X}} hot keys. These keys are now exclusively reserved for typing a capital B or X.
+
: - Verwijderd de {{Key press|Shift|B}} en de {{Key press|Shift|X}} sneltoetsen. Deze toetsen zijn nu exclusief gereserveerd voor het typen van een hoofdletter B of X.
  
====Improvements====
+
====Verbeteringen====
: - Improvements to table cell selection. To select, perform a long press on the table cell to select.
+
: - Verbeteringen aan selectie van tabelcellen. Om te selecteren, drukt u lang op de tabelcel om te selecteren.
  
 
==v2.23.4.3 (2019-09-09)==
 
==v2.23.4.3 (2019-09-09)==
====Features====
+
====Kenmerken====
: - Magic Box now includes a tab to search for license-free and family-friendly images.
+
: - Magic Box bevat nu een tabblad om licentievrije en gezinsvriendelijke afbeeldingen te zoeken.
: - Option to apply four different linear gradient color styles as the background color.
+
: - Optie om vier verschillende lineaire kleurverloopstijlen toe te passen als achtergrondkleur.
: - New Custom Shape tool converts lines, arrows, and irregular polygons drawn by the user.
+
: - Nieuw gereedschap 'Aangepaste vorm' converteert lijnen, pijlen en onregelmatige polygonen die door de gebruiker zijn getekend.
: - Option to set default font style, size, and color on the FollowMe AI page in myViewBoard.com.  
+
: - Optie om standaardlettertype, -grootte en -kleur in te stellen op de FollowMe AI-pagina in myViewBoard.com.  
  
====Improvements====
+
====Verbeteringen====
: - Enhancements to the table adorning menu:
+
: - Verbeteringen aan het tafel-decoratie menu:
::* Insert and delete table rows and columns
+
::* Voeg rijen en kolommen in en verwijder deze
::* Merge and unmerge cells
+
::* Cellen samenvoegen en los maken
  
 
==v2.22.4.1 (2019-08-05)==
 
==v2.22.4.1 (2019-08-05)==
====Features====
+
====Kenmerken====
: - Magic Box now includes the Windows Math Input Panel in the tool section
+
: - Magic Box bevat nu het Windows Math Input Panel in de toolsectie
: - Apply fade out animation to selected text objects
+
: - Pas vervaag animatie toe op geselecteerde tekstobjecten
: - Switch between icon or detailed view on the file explorer inside Magic Box
+
: - Schakel tussen pictogram of gedetailleerde weergave van de bestandsverkenner in Magic Box
: - Sort sticky notes by colors in the "My Stickies" menu
+
: - Sorteer plaknotities op kleuren in het menu "Mijn Notities"
  
====Modifications====
+
====Wijzigingen====
: - Updated available images for stickers and magic line pen. Also, the available options for Sticker and Magic Line Pen have also been updated.
+
: - Beschikbare afbeeldingen bijgewerkt voor stickers en magische lijn pen. Ook zijn de beschikbare opties voor Sticker en Magic Line Pen bijgewerkt.
  
====Improvements====
+
====Verbeteringen====
: - Minor UI enhancements to the Object rotation assistance menu  
+
: - Kleine verbeteringen aan de gebruikersinterface van het menu 'Hulp bij objectrotatie'
: - UI displays a progress bar for long operations performed on the canvas
+
: - Gebruikersinterface geeft een voortgangsbalk weer voor lange bewerkingen die op het canvas zijn uitgevoerd
: - Save recorded video to a bound cloud drive account
+
: - Sla opgenomen video's op in een gelinkt cloud-account
  
==v2.21.2.3 (2019-07-17) Production Hotfix==
+
==v2.21.2.3 (2019-07-17) Productie Hotfix==
====Modifications====
+
====Wijzigingen====
: - If the 'unbind' command was applied to the integrated Zoom account during a myViewBoard for Windows session, opening the Zoom meeting feature displays an error message. If the user binds the Zoom account again, myViewBoard can refresh the token without requiring the user to log out.
+
: - Als de opdracht 'ontkoppelen' tijdens een myViewBoard voor Windows-sessie op het geïntegreerde Zoom-account is toegepast, wordt bij het openen van de functie Zoom-vergadering een foutbericht weergegeven. Als de gebruiker het Zoom-account opnieuw koppelt, kan myViewBoard het token vernieuwen zonder dat de gebruiker moet uitloggen.
  
====Improvements====
+
====Verbeteringen====
: - Search feature of the YouTube widget has been fixed
+
: - Zoekfunctie van de YouTube-widget is opgelost
  
 
==v2.21.2.2 (2019-07-01)==
 
==v2.21.2.2 (2019-07-01)==
====Features====
+
====Kenmerken====
: - Added support for Danish, Finnish, Norwegian and Swedish languages
+
: - Ondersteuning toegevoegd voor Deense, Finse, Noorse en Zweedse talen
: - Use of arrow keys to move selected objects
+
: - Gebruik de pijltjestoetsen om geselecteerde objecten te verplaatsen
  
====Modifications====
+
====Wijzigingen====
: - Pressing the left or right arrow key no longer flips pages
+
: - Als u op de pijl naar links of rechts drukt, worden pagina's niet meer omgeslagen
  
====Improvements====
+
====Verbeteringen====
: - Use two fingers to rotate and scale the clock, ruler, set square and protractor tools
+
: - Gebruik twee vingers om de klok, de liniaal, het vierkant en het gradenboog gereedschap te roteren en te schalen
: - Embedded browser is easier to scroll with touch
+
: - Ingebouwde browser is gemakkelijker te scrollen met aanraking
  
 
==v2.20.4.0 (2019-06-03)==
 
==v2.20.4.0 (2019-06-03)==
====Features====
+
====Kenmerken====
: - Use the Magic Box tool to import .flipchart files.
+
: - Gebruik de Magic Box-tool om .flipchart-bestanden te importeren.
: - Use the Fill color tool located in the 2D shape menu for 2D shapes, 3D shapes and AI pen objects.
+
: - Gebruik de vulkleur in het 2D-vormmenu voor 2D-vormen, 3D-vormen en AI-penobjecten.
: - Assign a local default background color in FollowMe AI. After signing in, if no default background image was assigned, the local default background color is applied.
+
: - Wijs een lokale standaardachtergrondkleur toe in FollowMe AI. Als er na het aanmelden geen standaardachtergrondafbeelding is toegewezen, wordt de lokale standaardachtergrondkleur toegepast.
  
====Modifications====
+
====Wijzigingen====
: - When drawing a line with the ruler, the line stops at 0.
+
: - Wanneer u een lijn met de liniaal tekent, stopt de lijn bij 0.
: - Drawing behaviors for protractor and compass are now consistent.
+
: - Tekengedrag voor gradenboog en kompas zijn nu consistent.
: - Measurement for the ruler and compass are now consistent.
+
: - De meting voor de liniaal en het kompas is nu consistent.
: - Objects in imported .notebook or .enb files no longer scale to fit the current canvas size. Original locations and sizes are preserved.
+
: - Objecten in geïmporteerde .notebook- of .enb-bestanden worden niet langer geschaald om te passen op de huidige canvasgrootte. Originele locaties en formaten blijven behouden.
  
====Improvements====
+
====Verbeteringen====
: - Prompt to save the current opened .vboard file when the user double taps on another .vboard file.
+
: - Vraag om het huidige geopende .vboard-bestand op te slaan wanneer de gebruiker dubbel op een ander .vboard-bestand tikt.
: - Easier snap-to-edge behavior
+
: - Gemakkelijker snap-to-edge gedrag
: - Drag and move a group of objects by touch without selecting them first
+
: - Sleep en verplaats een groep objecten zonder ze eerst te selecteren
  
 
==v2.19.3.2 (2019-05-06)==
 
==v2.19.3.2 (2019-05-06)==
====Features====
+
====Kenmerken====
: - Support for exporting canvases to an .iwb file
+
: - Ondersteuning voor het exporteren van canvas naar een .iwb-bestand
: - Improvements to ruler, geodreieck, protractor, compass and clock to be more user friendly
+
: - Verbeteringen aan liniaal, geodriehoek, gradenboog, kompas en klok om gebruiksvriendelijker te zijn
: - Transparency adjustment for strokes, lines, connectors, shapes and 3D shapes via the object menu
+
: - Transparantieaanpassing voor lijnen, verbindingslijnen, vormen en 3D-vormen via het objectmenu
  
====Modifications====
+
====Wijzigingen====
: - Host portal URL shown on a dedicated panel instead of pasting onto the canvas
+
: - Hostportal-URL weergegeven op een speciaal paneel in plaats van op het canvas te plakken
: - Fade out animation cannot be applied to line, arc, and connector
+
: - Fade-outanimatie kan niet worden toegepast op lijn, boog en connector
  
====Improvements====
+
====Verbeteringen====
: - After signing in, shows the host's tier information on the host information panel
+
: - Nadat u zich hebt aangemeld, wordt de informatie van de host weergegeven op het hostinformatiepaneel
: - Embedded browser supports loading URLs in a new tab
+
: - Ingebouwde browser ondersteunt het laden van URL's in een nieuw tabblad
  
 
==v2.18.3.0 (2019-04-01)==
 
==v2.18.3.0 (2019-04-01)==
====Features====
+
====Kenmerken====
: - Added fade out animation option on the object menu. In Presentation mode, tap on objects where the effect has been applied to fade these objects out.
+
: - Vervaagde animatieoptie toegevoegd aan het objectmenu. Tik in de Presentatiemodus op objecten waarop het effect is toegepast om deze objecten te vervagen.
: - Combine multiple selected shapes into a single shape via the object menu
+
: - Combineer meerdere geselecteerde vormen in een enkele vorm via het objectmenu
: - Divide an ellipse into multiple pie slices via the object menu
+
: - Verdeel een ellips in meerdere taartpunten via het objectmenu
: - Added support for Polish and Portuguese language
+
: - Ondersteuning toegevoegd voor de Poolse en Portugese taal
  
====Modifications====
+
====Wijzigingen====
: - Binding of any cloud service cannot be done within the application.
+
: - Koppeling van een cloudservice kan niet binnen de toepassing worden gedaan.
: - Update of AI Pen and QR Code Sharing permissions according to the up-to-date tiers
+
: - Update van AI Pen- en QR Code Delen machtigingen volgens de up-to-date gradaties
  
====Improvements====
+
====Verbeteringen====
: - Text to speech profile can be configured in the settings menu
+
: - Tekst-naar-spraakprofiel kan worden geconfigureerd in het instellingenmenu
: - Text to speech option in the text editor works on partially selected sentences or words in a paragraph
+
: - De optie Tekst naar spraak in de teksteditor werkt op gedeeltelijk geselecteerde zinnen of woorden in een alinea
: - Media player support for playing in loops
+
: - Ondersteuning voor mediaspeler voor het spelen in herhaling
: - Assign default font and font size for the text editor in the settings menu
+
: - Wijs standaardlettertype en lettergrootte toe voor de teksteditor in het instellingenmenu
  
  
{{DISPLAYTITLE:myViewBoard for Windows Release History}}
+
{{DISPLAYTITLE:myViewBoard voor Windows Versie geschiedenis}}

Revision as of 22:15, 8 November 2019

v2.25.5.0 (2019-11-06)

Kenmerken

- 3D-dobbelstenen en X-Y-grafiek toegevoegd aan de Magic Box-tools.
- Nieuwe animatie 'fade in' toegevoegd. Bovendien kunt u zowel 'infaden' als 'uitfaden' toepassen als ook de animatievolgorde op elk geselecteerd object.

Wijzigingen

- Achtergrondafbeeldingen worden weergegeven als tegels die een 9x9 raster op het canvas beslaan.
- Het Onderwijs thema is bijgewerkt. De standaard achtergrondkleur is nu wit, terwijl de standaardpen- en tekstkleur is bijgewerkt naar zwart.
- Geëxporteerde PDF, PPTX of afbeeldingen tonen de URL van ingesloten YouTube-video's of webwidgets.

Verbeteringen

- Wijs de voorbereidings- of presentatiemodus toe als standaardmodus na het starten van de app.
- Sleep alle originele myViewBoard-inhoud vanuit de ingebouwde browser naar het canvas.
- De kwaliteit van geïmporteerde PDF-pagina's is verbeterd.

v2.24.4.0 (2019-10-07)

Kenmerken

- Ondersteuning toegevoegd voor Microsoft Immersive Reader. U kunt de meeslepende lezer starten in de ingebouwde browser door een "lang indrukken" uit te voeren op de geselecteerde tekst. U kunt het ook gebruiken op een geselecteerd tekstgebied op het canvas of vanuit de teksteditor.
- Ondersteuning toegevoegd voor Google Agenda. Nadat u Google Agenda heeft gekoppeld, logt u in en tikt u op de datum op het canvas om gebeurtenissen te bekijken die worden vermeld onder de agenda "myViewBoard". Ook worden alle hier gemaakte evenementen opgeslagen onder de kalender "myViewBoard".

Wijzigingen

- Verwijderd de Shift+B en de Shift+X sneltoetsen. Deze toetsen zijn nu exclusief gereserveerd voor het typen van een hoofdletter B of X.

Verbeteringen

- Verbeteringen aan selectie van tabelcellen. Om te selecteren, drukt u lang op de tabelcel om te selecteren.

v2.23.4.3 (2019-09-09)

Kenmerken

- Magic Box bevat nu een tabblad om licentievrije en gezinsvriendelijke afbeeldingen te zoeken.
- Optie om vier verschillende lineaire kleurverloopstijlen toe te passen als achtergrondkleur.
- Nieuw gereedschap 'Aangepaste vorm' converteert lijnen, pijlen en onregelmatige polygonen die door de gebruiker zijn getekend.
- Optie om standaardlettertype, -grootte en -kleur in te stellen op de FollowMe AI-pagina in myViewBoard.com.

Verbeteringen

- Verbeteringen aan het tafel-decoratie menu:
  • Voeg rijen en kolommen in en verwijder deze
  • Cellen samenvoegen en los maken

v2.22.4.1 (2019-08-05)

Kenmerken

- Magic Box bevat nu het Windows Math Input Panel in de toolsectie
- Pas vervaag animatie toe op geselecteerde tekstobjecten
- Schakel tussen pictogram of gedetailleerde weergave van de bestandsverkenner in Magic Box
- Sorteer plaknotities op kleuren in het menu "Mijn Notities"

Wijzigingen

- Beschikbare afbeeldingen bijgewerkt voor stickers en magische lijn pen. Ook zijn de beschikbare opties voor Sticker en Magic Line Pen bijgewerkt.

Verbeteringen

- Kleine verbeteringen aan de gebruikersinterface van het menu 'Hulp bij objectrotatie'
- Gebruikersinterface geeft een voortgangsbalk weer voor lange bewerkingen die op het canvas zijn uitgevoerd
- Sla opgenomen video's op in een gelinkt cloud-account

v2.21.2.3 (2019-07-17) Productie Hotfix

Wijzigingen

- Als de opdracht 'ontkoppelen' tijdens een myViewBoard voor Windows-sessie op het geïntegreerde Zoom-account is toegepast, wordt bij het openen van de functie Zoom-vergadering een foutbericht weergegeven. Als de gebruiker het Zoom-account opnieuw koppelt, kan myViewBoard het token vernieuwen zonder dat de gebruiker moet uitloggen.

Verbeteringen

- Zoekfunctie van de YouTube-widget is opgelost

v2.21.2.2 (2019-07-01)

Kenmerken

- Ondersteuning toegevoegd voor Deense, Finse, Noorse en Zweedse talen
- Gebruik de pijltjestoetsen om geselecteerde objecten te verplaatsen

Wijzigingen

- Als u op de pijl naar links of rechts drukt, worden pagina's niet meer omgeslagen

Verbeteringen

- Gebruik twee vingers om de klok, de liniaal, het vierkant en het gradenboog gereedschap te roteren en te schalen
- Ingebouwde browser is gemakkelijker te scrollen met aanraking

v2.20.4.0 (2019-06-03)

Kenmerken

- Gebruik de Magic Box-tool om .flipchart-bestanden te importeren.
- Gebruik de vulkleur in het 2D-vormmenu voor 2D-vormen, 3D-vormen en AI-penobjecten.
- Wijs een lokale standaardachtergrondkleur toe in FollowMe AI. Als er na het aanmelden geen standaardachtergrondafbeelding is toegewezen, wordt de lokale standaardachtergrondkleur toegepast.

Wijzigingen

- Wanneer u een lijn met de liniaal tekent, stopt de lijn bij 0.
- Tekengedrag voor gradenboog en kompas zijn nu consistent.
- De meting voor de liniaal en het kompas is nu consistent.
- Objecten in geïmporteerde .notebook- of .enb-bestanden worden niet langer geschaald om te passen op de huidige canvasgrootte. Originele locaties en formaten blijven behouden.

Verbeteringen

- Vraag om het huidige geopende .vboard-bestand op te slaan wanneer de gebruiker dubbel op een ander .vboard-bestand tikt.
- Gemakkelijker snap-to-edge gedrag
- Sleep en verplaats een groep objecten zonder ze eerst te selecteren

v2.19.3.2 (2019-05-06)

Kenmerken

- Ondersteuning voor het exporteren van canvas naar een .iwb-bestand
- Verbeteringen aan liniaal, geodriehoek, gradenboog, kompas en klok om gebruiksvriendelijker te zijn
- Transparantieaanpassing voor lijnen, verbindingslijnen, vormen en 3D-vormen via het objectmenu

Wijzigingen

- Hostportal-URL weergegeven op een speciaal paneel in plaats van op het canvas te plakken
- Fade-outanimatie kan niet worden toegepast op lijn, boog en connector

Verbeteringen

- Nadat u zich hebt aangemeld, wordt de informatie van de host weergegeven op het hostinformatiepaneel
- Ingebouwde browser ondersteunt het laden van URL's in een nieuw tabblad

v2.18.3.0 (2019-04-01)

Kenmerken

- Vervaagde animatieoptie toegevoegd aan het objectmenu. Tik in de Presentatiemodus op objecten waarop het effect is toegepast om deze objecten te vervagen.
- Combineer meerdere geselecteerde vormen in een enkele vorm via het objectmenu
- Verdeel een ellips in meerdere taartpunten via het objectmenu
- Ondersteuning toegevoegd voor de Poolse en Portugese taal

Wijzigingen

- Koppeling van een cloudservice kan niet binnen de toepassing worden gedaan.
- Update van AI Pen- en QR Code Delen machtigingen volgens de up-to-date gradaties

Verbeteringen

- Tekst-naar-spraakprofiel kan worden geconfigureerd in het instellingenmenu
- De optie Tekst naar spraak in de teksteditor werkt op gedeeltelijk geselecteerde zinnen of woorden in een alinea
- Ondersteuning voor mediaspeler voor het spelen in herhaling
- Wijs standaardlettertype en lettergrootte toe voor de teksteditor in het instellingenmenu