Difference between revisions of "nl:MyViewBoard Live"

From myViewBoard
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "<translate> myViewBoard Live is an Android application that allows users to stream their Whiteboard for Android sessions to selected streaming services. During streaming,...")
 
 
Line 1: Line 1:
 
<translate>
 
<translate>
myViewBoard Live is an Android application that allows users to stream their [[Whiteboard for Android]] sessions to selected streaming services.
+
myViewBoard Live is een Android-applicatie waarmee gebruikers hun [[Whiteboard for Android]] sessies naar geselecteerde streamingdiensten.
  
During streaming, teachers can use features provided by their selected streaming service to share their session and interact with their students online.
+
Tijdens het streamen kunnen docenten de functies van hun geselecteerde streamingservice gebruiken om hun sessie te delen en online met hun leerlingen te communiceren.
  
  
==Installing myViewBoard Live==
+
== MyViewBoard Live installeren ==
  
  
Before installing, verify that your device meets the following requirements:
+
Controleer voor het installeren of uw apparaat aan de volgende vereisten voldoet:
* OS must be running Android 5.0 and higher.
+
* OS moet Android 5.0 en hoger draaien.
* No limitation on screen size.
+
* Geen beperking op de schermgrootte.
* Selected location for saving recording must have at least 100 MB of free space to start recording.  
+
* De geselecteerde locatie voor het opslaan van de opname moet ten minste 100 MB vrije ruimte hebben om de opname te kunnen starten.
* No limit on video length, but ensure that the selected location for saving the recording has enough space to save the recorded video.
+
* Geen limiet voor de videolengte, maar zorg ervoor dat de geselecteerde locatie voor het opslaan van de opname voldoende ruimte heeft om de opgenomen video op te kunnen slaan.
 
</translate>
 
</translate>
  
  
Use the Google Play store to install the app.
+
Gebruik de Google Play store om de app te installeren.
  
# Launch the Google Play Store app on the device.
+
# Start de Google Play Store-app op het apparaat.
# Search for 'myViewBoard Live'.  
+
# Zoek naar'myViewBoard Live'.
# Select the official app published by ViewSonic.
+
# Selecteer de officiële app die is gepubliceerd door ViewSonic.
# On the app's description page, tap Install.
+
# Tik op de beschrijvingspagina van de app op Installeren.
# Follow the onscreen instructions to complete the installation.  
+
# Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
  
  
If you are on a PC, you can use the Google Play website to remotely install the app on your device.  
+
Als u een pc gebruikt, kunt u de Google Play-website gebruiken om de app op afstand op uw apparaat te installeren.
# On the device, verify that Google Play is installed and logged in to a valid Google account.  
+
# Controleer op het apparaat of Google Play is geïnstalleerd en aangemeld bij een geldig Google-account.
# On the PC, open the Google Play store website and log in with the same Google account used on the device.  
+
# Open op de pc de Google Play Store-website en log in met hetzelfde Google-account dat op het apparaat is gebruikt.
# Afterwards, visit the following URL:  
+
# Bezoek daarna de volgende URL:
#* [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.viewsonic.myviewboard.live myViewBoard Live App on Google Play]
+
# * [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.viewsonic.myviewboard.live myViewBoard Live App op Google Play]
# Click Install.
+
# Klik op Installeren.
# On the popup, select the target device.
+
# Selecteer in de pop-up het doelapparaat.
# The app should automatically install on the selected device.
+
# De app zou automatisch op het geselecteerde apparaat moeten worden geïnstalleerd.
  
  
To install the app on a ViewSonic IFP, you need to download the APK first.
+
Om de app op een ViewSonic IFP te installeren, moet u eerst de APK downloaden.
# Open a browser and go to https://myViewBoard.com.
+
# Open een browser en ga naar https://myViewBoard.com.
# Sign in and click the download icon.
+
# Meld u aan en klik op het downloadpictogram.
# Click the myViewBoard Live tile
+
# Klik op de tegel myViewBoard Live
# Click the download icon beside the QR Code.
+
# Klik op het downloadpictogram naast de QR-code.
  
  
You can also download the APK from here:
+
U kunt de APK hier ook downloaden:
 
* [https://dl.myviewboard.com/latest?livestream myViewBoard Live]
 
* [https://dl.myviewboard.com/latest?livestream myViewBoard Live]
  
  
To install on the IFP, perform the following:
+
Voer het volgende uit om op de IFP te installeren:
# Save/Transfer the downloaded APK to the local drive of the IFP.
+
# Bewaar / breng de gedownloade APK over naar de lokale schijf van de IFP.
# Verify that the setting "Allow installation of apps from unknown sources" has been enabled on the IFP.
+
# Controleer of de instelling "Installatie van apps van onbekende bronnen toestaan" is ingeschakeld op de IFP.
# Use a file browser to navigate to the location of the saved APK.
+
# Gebruik een bestandsbrowser om naar de locatie van de opgeslagen APK te navigeren.
# Click on the APK.
+
# Klik op de APK.
# Click Install.  
+
# Klik op Installeren.
# Wait for the app to finish installing on the device.
+
# Wacht tot de app klaar is met installeren op het apparaat.
  
  
Steps to enable the "Unknown Sources" setting will vary depending on the IFP model. See the following pages below for examples:
+
De stappen om de instelling "Onbekende bronnen" in te schakelen, zijn afhankelijk van het IFP-model. Zie de volgende pagina's hieronder voor voorbeelden:
 
* [https://support.viewsonic.com/en/support/solutions/articles/33000210632-how-to-install-custom-apps-in-the-android-module-for-ifp50-series-displays How to install custom apps in the Android module for IFP50 series displays]
 
* [https://support.viewsonic.com/en/support/solutions/articles/33000210632-how-to-install-custom-apps-in-the-android-module-for-ifp50-series-displays How to install custom apps in the Android module for IFP50 series displays]
 
* [https://support.viewsonic.com/en/support/solutions/articles/33000211647-how-to-install-apk-on-cde6561t- How to install APK on CDE6561T?]
 
* [https://support.viewsonic.com/en/support/solutions/articles/33000211647-how-to-install-apk-on-cde6561t- How to install APK on CDE6561T?]
 
* [https://support.viewsonic.com/en/support/solutions/articles/33000239803-google-play-store-not-found-on-ifp- Google Play store not found on IFP]
 
* [https://support.viewsonic.com/en/support/solutions/articles/33000239803-google-play-store-not-found-on-ifp- Google Play store not found on IFP]
  
If in doubt, your IFP's user manual will most likely contain instructions on installing APK files. If you need further assistance, see if you can [https://support.viewsonic.com/en/support/solutions/33000134367 find your answers here], or contact your IFP reseller for more details.
+
Bij twijfel bevat de gebruikershandleiding van uw IFP waarschijnlijk instructies voor het installeren van APK-bestanden. Als u meer hulp nodig heeft, kijk dan of u het antwoord kunt vinden op [https://support.viewsonic.com/en/support/solutions/33000134367 find your answers here], of neem contact op met uw verkoper voor meer informatie.
  
  
  
==Prerequisites==
+
== Vereisten ==
  
Verify that you meet the following requirements before streaming:
+
Controleer of u aan de volgende vereisten voldoet voordat u gaat streamen:
* A streaming account that is already enabled for streaming. Some services like YouTube may take up to 24 hours after the initial request before enabling streaming.
+
* Een streamingaccount dat al is ingeschakeld voor streaming. Bij sommige services, zoals YouTube, kan het tot 24 uur na het eerste verzoek duren voordat streaming wordt ingeschakeld.
* The latest version of [[Whiteboard for Android]] already open and running.
+
* De nieuwste versie van [[Whiteboard voor Android]] is al geopend en actief.
* You are already logged into Whiteboard for Android.  
+
* U bent al aangemeld bij Whiteboard voor Android.
* An environment with good network speed.
+
* Een omgeving met een goede netwerksnelheid.
  
  
==Supported services==
+
== Ondersteunde services ==
  
myViewBoard Live supports the following services:
+
myViewBoard Live ondersteunt de volgende diensten:
  
 
* YouTube
 
* YouTube
 
* Facebook
 
* Facebook
* Workplace
+
* Werkplek
* Twitch
+
* Zenuwtrekking
  
  
Before starting, we recommended getting familiar first with your preferred streaming service.  
+
Voordat u begint, raden we u aan eerst vertrouwd te raken met uw favoriete streamingdienst.
  
* Some services will provide a link to the stream that teachers can share with their students in advance.
+
* Sommige services bieden een link naar de stream die docenten van tevoren met hun studenten kunnen delen.
* Teachers can take advantage of the real-time chat included in their selected service.
+
* Leraren kunnen profiteren van de realtime chat die bij hun geselecteerde service is inbegrepen.
  
  
==Using myViewBoard Live==
+
== myViewBoard Live gebruiken ==
  
myViewBoard Live requires a stream URL and a stream key to broadcast a session. Selecting a stream service automatically provides the stream URL for that service.  
+
myViewBoard Live vereist een stream-URL en een streamsleutel om een ​​sessie uit te zenden. Als u een streamservice selecteert, wordt automatisch de stream-URL voor die service weergegeven.
  
Procedures to acquire a stream key vary between services.
+
Procedures voor het verkrijgen van een streamsleutel variëren tussen services.
  
 
<hr style="height:1px;max-width:400px;border-width:0;background-color:#eee">
 
<hr style="height:1px;max-width:400px;border-width:0;background-color:#eee">
 
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"><div class="mw-collapsible-toggle" style="float: none;margin:10px;" title="Click to expand">
 
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"><div class="mw-collapsible-toggle" style="float: none;margin:10px;" title="Click to expand">
 
{{Icon Image|entypo-chevron-down }}  
 
{{Icon Image|entypo-chevron-down }}  
Get a YouTube stream key and URL
+
Een YouTube-streamsleutel en URL ontvangen
 
</div><div class="mw-collapsible-content" style="padding:10px;">
 
</div><div class="mw-collapsible-content" style="padding:10px;">
  
<i class="fab fa-youtube fa-2x fa-pull-left" style="color:#D52423;"></i>'''On YouTube''' <br/>
+
<i class="fab fa-youtube fa-2x fa-pull-left" style="color:#D52423;"></i>'''Op YouTube''' <br/>
Before starting to stream, you need to know your stream key and the stream URL first.  
+
Voordat u begint met streamen, moet u eerst uw streamsleutel en de stream-URL weten.
These information are provided by YouTube.  <br/>
+
Deze informatie wordt verstrekt door YouTube.  <br/>
  
  
# Open your browser and sign in to https://YouTube.com
+
# Open uw webbrowser en log in op https://YouTube.com
# Once signed in, click {{Icon Image|bx-bxs-video-plus}} on the upper right corner.
+
# Nadat u zich heeft aangemeld, klikt u op {{Icon Image|bx-bxs-video-plus}} in de rechterbovenhoek.
# From the drop down, click {{Icon Image|mdi-access-point}} <small>'''Go Live'''</small>.
+
# Klik in de vervolgkeuzelijst op {{Icon Image|mdi-access-point}} <small>'''Go Live'''</small>.
# On top of the next screen, select STREAM.
+
# Selecteer STREAM bovenaan het volgende scherm.
# On the new Window, provide following information:
+
# Geef in het nieuwe venster de volgende informatie op:
#::* Title
+
#::* Titel
#::* Publish Option (''Public, Unlisted'' or ''Private'')
+
#::* Publiceeroptie ('' Openbaar, niet-vermeld '' of '' Privé '')
#::* Audience Options
+
#::* Doelgroepopties
#::* Optional
+
#::* Optioneel
#:::- Description
+
#:::- Beschrijving
#:::- Category
+
#:::- Categorie
#:::- Schedule for later
+
#:::- Plan voor later
#:::- Upload Custom Thumbnail
+
#:::- Upload aangepaste miniatuur
#:::- Age restriction
+
#:::- Leeftijdsbeperking
# Click Create Stream.
+
# Klik op Stream maken.
# After a few seconds, YouTube provides a unique stream key and the stream URL. Read the instructions provided on the Stream setup help dialog.
+
# Na een paar seconden biedt YouTube een unieke streamsleutel en de stream-URL. Lees de instructies in het Help-dialoogvenster voor het instellen van Stream.
  
  
Before clicking Done, head over to your Whiteboard app to input stream key and the stream URL. Keep the YouTube window open at all times.
+
Voordat u op Gereed klikt, gaat u naar uw Whiteboard-app om de streamsleutel en de stream-URL in te voeren. Houd het YouTube-venster altijd open.
  
 
</div></div><hr style="height:1px;max-width:400px;border-width:0;background-color:#eee">
 
</div></div><hr style="height:1px;max-width:400px;border-width:0;background-color:#eee">
 
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"><div class="mw-collapsible-toggle" style="float: none;margin:10px;" title="Click to expand">
 
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"><div class="mw-collapsible-toggle" style="float: none;margin:10px;" title="Click to expand">
 
{{Icon Image|entypo-chevron-down }}  
 
{{Icon Image|entypo-chevron-down }}  
Get a Facebook stream key and URL
+
Een Facebook-streamsleutel en URL ontvangen
 
</div><div class="mw-collapsible-content" style="padding:10px;">
 
</div><div class="mw-collapsible-content" style="padding:10px;">
  
<i class="fab fa-facebook fa-2x fa-pull-left" style="color:#4267B2;"></i>'''On Facebook''' <br/>
+
<i class="fab fa-facebook fa-2x fa-pull-left" style="color:#4267B2;"></i>'''Op Facebook''' <br/>
Before starting to stream, you need to know your stream key and the stream URL first.  
+
Voordat u begint met streamen, moet u eerst uw streamsleutel en de stream-URL weten.  
These information are provided by Facebook.  <br/>
+
Deze informatie wordt verstrekt door Facebook.  <br/>
  
  
# Open your browser and sign in to http://Facebook.com.
+
# Open uw browser en log in op http://Facebook.com.
# On the Create Post box, click the Live Video option. This should take you to the Live Producer screen.
+
# Klik in het vak Post maken op de optie Live video. Dit zou je naar het Live Producer-scherm moeten brengen.
# On the Stream Setup tab, select Use stream keys under the Get Started section.
+
# Selecteer op het tabblad Streaminstellingen de optie Streamtoetsen gebruiken onder het gedeelte Aan de slag.
# Under the Live API section, note the Server URL and Stream Key information.  
+
# Plak in het gedeelte Live API de server-URL en streamsleutelinformatie.
  
 
</div></div><hr style="height:1px;max-width:400px;border-width:0;background-color:#eee">
 
</div></div><hr style="height:1px;max-width:400px;border-width:0;background-color:#eee">
 
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"><div class="mw-collapsible-toggle" style="float: none;margin:10px;" title="Click to expand">
 
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"><div class="mw-collapsible-toggle" style="float: none;margin:10px;" title="Click to expand">
 
{{Icon Image|entypo-chevron-down }}  
 
{{Icon Image|entypo-chevron-down }}  
Get a WorkPlace stream key and URL
+
Een WorkPlace-streamsleutel en URL ontvangen
 
</div><div class="mw-collapsible-content" style="padding:10px;">
 
</div><div class="mw-collapsible-content" style="padding:10px;">
  
 
<span style="display:inline-block;float:left;padding-right:10px;">{{Icon Image|simple-icons:workplace|font-size:20px;}}</span>  
 
<span style="display:inline-block;float:left;padding-right:10px;">{{Icon Image|simple-icons:workplace|font-size:20px;}}</span>  
</i>'''On WorkPlace''' <br/>
+
</i>'''Op WorkPlace''' <br/>
Before starting to stream, you need to know your stream key and the stream URL first.  
+
Voordat u begint met streamen, moet u eerst uw streamsleutel en de stream-URL weten.
These information are provided by WorkPlace.  <br/>
+
Deze informatie wordt verstrekt door WorkPlace.  <br/>
  
  
# Open your browser and sign in to http://WorkPlace.com.
+
# Open uw browser en log in op http://WorkPlace.com.
# On the Create Post box, click the Live Video option. This should take you to the Live Producer screen.
+
# Klik in het vak Post maken op de optie Live video. Dit zou je naar het Live Producer-scherm moeten brengen.
# On the Stream Setup tab, select Use stream keys under the Get Started section.
+
# Selecteer op het tabblad Streaminstellingen de optie Streamtoetsen gebruiken onder het gedeelte Aan de slag.
# Under the Live API section, note the Server URL and Stream Key information.  
+
# Plak in het gedeelte Live API de server-URL en streamsleutelinformatie.
  
 
</div></div><hr style="height:1px;max-width:400px;border-width:0;background-color:#eee">
 
</div></div><hr style="height:1px;max-width:400px;border-width:0;background-color:#eee">
 
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"><div class="mw-collapsible-toggle" style="float: none;margin:10px;" title="Click to expand">
 
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"><div class="mw-collapsible-toggle" style="float: none;margin:10px;" title="Click to expand">
 
{{Icon Image|entypo-chevron-down }}  
 
{{Icon Image|entypo-chevron-down }}  
Get a Twitch stream key and URL
+
Een Twitch-streamsleutel en URL ontvangen
 
</div><div class="mw-collapsible-content" style="padding:10px;">
 
</div><div class="mw-collapsible-content" style="padding:10px;">
  
<i class="fab fa-twitch fa-2x fa-pull-left" style="color:#5A3E85;"></i>'''On Twitch''' <br/>
+
<i class="fab fa-twitch fa-2x fa-pull-left" style="color:#5A3E85;"></i>'''Op Twitch''' <br/>
Before starting to stream, you need to know your stream key and the stream URL first.  
+
Voordat u begint met streamen, moet u eerst uw streamsleutel en de stream-URL weten.
These information are provided by Twitch.  <br/>
+
Deze informatie wordt verstrekt door Twitch.  <br/>
  
# Log in into your Twitch account.
+
# Log in op uw Twitch-account.
# Click your username to the upper right of the page.
+
# Klik op uw gebruikersnaam rechtsboven op de pagina.
# Select Dashboard from the menu, then head to the Settings section.  
+
# Selecteer Dashboard in het menu en ga naar het gedeelte Instellingen.
# Click the 'Stream Key' link.  
+
# Klik op de link 'Stream Key'.
# Click the 'Show key' button followed by 'I understand'.
+
# Klik op de knop 'Sleutel weergeven' gevolgd door 'Ik begrijp het'.
# Note the Stream Key shown.
+
# De streamsleutel wordt nu weergegeven.
  
 
</div></div><hr style="height:1px;max-width:400px;border-width:0;background-color:#eee">
 
</div></div><hr style="height:1px;max-width:400px;border-width:0;background-color:#eee">
  
  
After getting the the stream key and URL, setup the streaming service to receive session information from myViewBoard Live. For instructions on how to do this, refer to your streaming services help documentation since this procedure varies between providers.  
+
Nadat u de streamsleutel en URL hebt ontvangen, stelt u de streamingdienst in om sessie-informatie van myViewBoard Live te ontvangen. Voor instructies over hoe u dit moet doen, raadpleegt u de helpdocumentatie van uw streamingdiensten, aangezien deze procedure verschilt van provider tot provider.
  
Once the setup is complete, perform the following:
+
Voer het volgende uit nadat de installatie is voltooid:
  
  
''On the myViewBoard Live app''
+
'' Op de myViewBoard Live-app ''
  
# Launch the myViewBoard Live app.  
+
# Start de myViewBoard Live-app.
# Input the required information.
+
# Voer de vereiste informatie in.
# (Optional) Select the "Record the stream" checkbox to record a copy of the stream to your device.
+
# (Optioneel) Schakel het selectievakje 'De stream opnemen' in om een kopie van de stream op uw apparaat op te nemen.
# Tap {{Icon Image|bi-arrow-right-circle}} to start the stream.
+
# Druk op {{Icon Image|bi-arrow-right-circle}} om de stream te starten.
  
  
''On the dashboard of your selected streaming service''
+
'' Op het dashboard van uw geselecteerde streamingdienst ''
  
# Head back to the dashboard page of your selected service to verify that it is able to successfully receive the stream.
+
# Ga terug naar de dashboardpagina van de door u geselecteerde service om te controleren of deze de stream met succes kan ontvangen.
# Present your lesson as usual.
+
# Presenteer uw les zoals gewoonlijk.
# To stop the stream, locate and click the 'End Stream' button on the dashboard of your selected service.
+
# Om de stream te stoppen, zoekt u en klikt u op de knop 'Stream beëindigen' op het dashboard van uw geselecteerde service.
  
  
==Viewing the stream after the session==
+
== De stream bekijken na de sessie ==
  
* By default, each service saves each session. Students can then replay these sessions at a later time.
+
* Standaard slaat elke service elke sessie op. Studenten kunnen deze sessies op een later tijdstip opnieuw afspelen.
* Selecting the 'Record the stream' checkbox before streaming saves a recording of the stream to the local device. This can then be uploaded to a cloud drive account and be distributed to your students.
+
* Als u het selectievakje 'Record the stream' selecteert voordat u streamt, wordt een opname van de stream op het lokale apparaat opgeslagen. Dit kan vervolgens worden geüpload naar een clouddrive-account en worden gedistribueerd naar uw studenten.
  
  

Latest revision as of 17:16, 26 February 2021

<translate> myViewBoard Live is een Android-applicatie waarmee gebruikers hun Whiteboard for Android sessies naar geselecteerde streamingdiensten.

Tijdens het streamen kunnen docenten de functies van hun geselecteerde streamingservice gebruiken om hun sessie te delen en online met hun leerlingen te communiceren.


MyViewBoard Live installeren

Controleer voor het installeren of uw apparaat aan de volgende vereisten voldoet:

 • OS moet Android 5.0 en hoger draaien.
 • Geen beperking op de schermgrootte.
 • De geselecteerde locatie voor het opslaan van de opname moet ten minste 100 MB vrije ruimte hebben om de opname te kunnen starten.
 • Geen limiet voor de videolengte, maar zorg ervoor dat de geselecteerde locatie voor het opslaan van de opname voldoende ruimte heeft om de opgenomen video op te kunnen slaan.

</translate>


Gebruik de Google Play store om de app te installeren.

 1. Start de Google Play Store-app op het apparaat.
 2. Zoek naar'myViewBoard Live'.
 3. Selecteer de officiële app die is gepubliceerd door ViewSonic.
 4. Tik op de beschrijvingspagina van de app op Installeren.
 5. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.


Als u een pc gebruikt, kunt u de Google Play-website gebruiken om de app op afstand op uw apparaat te installeren.

 1. Controleer op het apparaat of Google Play is geïnstalleerd en aangemeld bij een geldig Google-account.
 2. Open op de pc de Google Play Store-website en log in met hetzelfde Google-account dat op het apparaat is gebruikt.
 3. Bezoek daarna de volgende URL:
 4. * myViewBoard Live App op Google Play
 5. Klik op Installeren.
 6. Selecteer in de pop-up het doelapparaat.
 7. De app zou automatisch op het geselecteerde apparaat moeten worden geïnstalleerd.


Om de app op een ViewSonic IFP te installeren, moet u eerst de APK downloaden.

 1. Open een browser en ga naar https://myViewBoard.com.
 2. Meld u aan en klik op het downloadpictogram.
 3. Klik op de tegel myViewBoard Live
 4. Klik op het downloadpictogram naast de QR-code.


U kunt de APK hier ook downloaden:


Voer het volgende uit om op de IFP te installeren:

 1. Bewaar / breng de gedownloade APK over naar de lokale schijf van de IFP.
 2. Controleer of de instelling "Installatie van apps van onbekende bronnen toestaan" is ingeschakeld op de IFP.
 3. Gebruik een bestandsbrowser om naar de locatie van de opgeslagen APK te navigeren.
 4. Klik op de APK.
 5. Klik op Installeren.
 6. Wacht tot de app klaar is met installeren op het apparaat.


De stappen om de instelling "Onbekende bronnen" in te schakelen, zijn afhankelijk van het IFP-model. Zie de volgende pagina's hieronder voor voorbeelden:

Bij twijfel bevat de gebruikershandleiding van uw IFP waarschijnlijk instructies voor het installeren van APK-bestanden. Als u meer hulp nodig heeft, kijk dan of u het antwoord kunt vinden op find your answers here, of neem contact op met uw verkoper voor meer informatie.


Vereisten

Controleer of u aan de volgende vereisten voldoet voordat u gaat streamen:

 • Een streamingaccount dat al is ingeschakeld voor streaming. Bij sommige services, zoals YouTube, kan het tot 24 uur na het eerste verzoek duren voordat streaming wordt ingeschakeld.
 • De nieuwste versie van Whiteboard voor Android is al geopend en actief.
 • U bent al aangemeld bij Whiteboard voor Android.
 • Een omgeving met een goede netwerksnelheid.


Ondersteunde services

myViewBoard Live ondersteunt de volgende diensten:

 • YouTube
 • Facebook
 • Werkplek
 • Zenuwtrekking


Voordat u begint, raden we u aan eerst vertrouwd te raken met uw favoriete streamingdienst.

 • Sommige services bieden een link naar de stream die docenten van tevoren met hun studenten kunnen delen.
 • Leraren kunnen profiteren van de realtime chat die bij hun geselecteerde service is inbegrepen.


myViewBoard Live gebruiken

myViewBoard Live vereist een stream-URL en een streamsleutel om een ​​sessie uit te zenden. Als u een streamservice selecteert, wordt automatisch de stream-URL voor die service weergegeven.

Procedures voor het verkrijgen van een streamsleutel variëren tussen services.


Een YouTube-streamsleutel en URL ontvangen

Op YouTube
Voordat u begint met streamen, moet u eerst uw streamsleutel en de stream-URL weten. Deze informatie wordt verstrekt door YouTube.


 1. Open uw webbrowser en log in op https://YouTube.com
 2. Nadat u zich heeft aangemeld, klikt u op in de rechterbovenhoek.
 3. Klik in de vervolgkeuzelijst op Go Live.
 4. Selecteer STREAM bovenaan het volgende scherm.
 5. Geef in het nieuwe venster de volgende informatie op:
  • Titel
  • Publiceeroptie ( Openbaar, niet-vermeld of Privé )
  • Doelgroepopties
  • Optioneel
  - Beschrijving
  - Categorie
  - Plan voor later
  - Upload aangepaste miniatuur
  - Leeftijdsbeperking
 6. Klik op Stream maken.
 7. Na een paar seconden biedt YouTube een unieke streamsleutel en de stream-URL. Lees de instructies in het Help-dialoogvenster voor het instellen van Stream.


Voordat u op Gereed klikt, gaat u naar uw Whiteboard-app om de streamsleutel en de stream-URL in te voeren. Houd het YouTube-venster altijd open.


Een Facebook-streamsleutel en URL ontvangen

Op Facebook
Voordat u begint met streamen, moet u eerst uw streamsleutel en de stream-URL weten. Deze informatie wordt verstrekt door Facebook.


 1. Open uw browser en log in op http://Facebook.com.
 2. Klik in het vak Post maken op de optie Live video. Dit zou je naar het Live Producer-scherm moeten brengen.
 3. Selecteer op het tabblad Streaminstellingen de optie Streamtoetsen gebruiken onder het gedeelte Aan de slag.
 4. Plak in het gedeelte Live API de server-URL en streamsleutelinformatie.

Een WorkPlace-streamsleutel en URL ontvangen

Op WorkPlace
Voordat u begint met streamen, moet u eerst uw streamsleutel en de stream-URL weten. Deze informatie wordt verstrekt door WorkPlace.


 1. Open uw browser en log in op http://WorkPlace.com.
 2. Klik in het vak Post maken op de optie Live video. Dit zou je naar het Live Producer-scherm moeten brengen.
 3. Selecteer op het tabblad Streaminstellingen de optie Streamtoetsen gebruiken onder het gedeelte Aan de slag.
 4. Plak in het gedeelte Live API de server-URL en streamsleutelinformatie.

Een Twitch-streamsleutel en URL ontvangen

Op Twitch
Voordat u begint met streamen, moet u eerst uw streamsleutel en de stream-URL weten. Deze informatie wordt verstrekt door Twitch.

 1. Log in op uw Twitch-account.
 2. Klik op uw gebruikersnaam rechtsboven op de pagina.
 3. Selecteer Dashboard in het menu en ga naar het gedeelte Instellingen.
 4. Klik op de link 'Stream Key'.
 5. Klik op de knop 'Sleutel weergeven' gevolgd door 'Ik begrijp het'.
 6. De streamsleutel wordt nu weergegeven.


Nadat u de streamsleutel en URL hebt ontvangen, stelt u de streamingdienst in om sessie-informatie van myViewBoard Live te ontvangen. Voor instructies over hoe u dit moet doen, raadpleegt u de helpdocumentatie van uw streamingdiensten, aangezien deze procedure verschilt van provider tot provider.

Voer het volgende uit nadat de installatie is voltooid:


Op de myViewBoard Live-app

 1. Start de myViewBoard Live-app.
 2. Voer de vereiste informatie in.
 3. (Optioneel) Schakel het selectievakje 'De stream opnemen' in om een kopie van de stream op uw apparaat op te nemen.
 4. Druk op om de stream te starten.


Op het dashboard van uw geselecteerde streamingdienst

 1. Ga terug naar de dashboardpagina van de door u geselecteerde service om te controleren of deze de stream met succes kan ontvangen.
 2. Presenteer uw les zoals gewoonlijk.
 3. Om de stream te stoppen, zoekt u en klikt u op de knop 'Stream beëindigen' op het dashboard van uw geselecteerde service.


De stream bekijken na de sessie

 • Standaard slaat elke service elke sessie op. Studenten kunnen deze sessies op een later tijdstip opnieuw afspelen.
 • Als u het selectievakje 'Record the stream' selecteert voordat u streamt, wordt een opname van de stream op het lokale apparaat opgeslagen. Dit kan vervolgens worden geüpload naar een clouddrive-account en worden gedistribueerd naar uw studenten.Learn more 990000.svg Learn More

Access online resources to learn more about myViewBoard.


Social media 990000.svg Social Media

Follow us on social media and get notified of the latest news and updates.


Facebook-square.svg Facebook
Twitter-square.svg Twitter
Instagram.svg Instagram
Linkedin-square.svg LinkedIn
Youtube-play.svg YouTube channel

Learn more 990000.svg Learn More

Access online resources to learn more about myViewBoard.


Social media 990000.svg Social Media

Follow us on social media and get notified of the latest news and updates.


Facebook-square.svg Facebook
Twitter-square.svg Twitter
Instagram.svg Instagram
Linkedin-square.svg LinkedIn
Youtube-play.svg YouTube channel
Powered by
Powered by.png
Built by
Logo.png

Disclaimer: All other trademarks are the property of their respective owners.

Powered by
Powered by.png
Built by
Logo.png