myViewBoard EULA

From myViewBoard
Revision as of 15:32, 28 May 2020 by Patrick.Pijper (talk | contribs) (Created page with "Tijdens de installatie moet de gebruiker akkoord gaan met de volgende licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) om door te gaan: <pre style="white-space: pre-wrap;"> Li...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Tijdens de installatie moet de gebruiker akkoord gaan met de volgende licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) om door te gaan:

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor myViewBoard-software; Copyright © 2019 ViewSonic Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("EULA") is tussen u en ViewSonic Corporation ("ViewSonic"). Het wordt toegepast op de myViewBoard-software en de gerelateerde documentatie die in licentie is gegeven door ViewSonic en zijn licentiegever (s) en die door ViewSonic aan u wordt verstrekt ("Softwareproduct").

Lees deze EULA zorgvuldig door. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze EULA, mag u het softwareproduct niet gebruiken. Uw gebruik van het softwareproduct geeft aan dat u deze EULA accepteert. Alle updates van het softwareproduct worden beschouwd als onderdeel van het softwareproduct en zijn onderworpen aan de voorwaarden van deze EULA. Als de update vergezeld gaat van nieuwe voorwaarden van deze EULA, dan zijn die voorwaarden van toepassing.

Door deze EULA expliciet te accepteren of door het Softwareproduct te installeren of te gebruiken, erkent u en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden:

1. VERLENING VAN NIET-EXCLUSIEVE LICENTIE

Dit softwareproduct wordt in licentie gegeven, niet verkocht. U krijgt een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht voor een enkele gebruiker om dit softwareproduct te gebruiken. Elke gelijktijdige gebruiker van het softwareproduct moet een extra softwareproductlicentie en een licentiesleutel verkrijgen. Bepaalde functies van dit softwareproduct zijn alleen beperkt tot geregistreerde accountgebruikers of geregistreerde en betaalde gebruikers, en u mag deze functies alleen gebruiken als u een geregistreerd gebruikersaccount of een geregistreerd en betaald gebruikersaccount gebruikt en het gebruikersaccount effectief moet blijven op het moment van uw gebruik. Deze geregistreerde of geregistreerde en betaalde functies staan ​​gelijktijdig gebruik niet toe en elke gelijktijdige gebruiker moet zijn / haar eigen geregistreerde of geregistreerde en betaalde gebruikersaccount verkrijgen.

2. LICENTIEBEPERKINGEN.

De licentie verleend in sectie 1 is afhankelijk van uw naleving van de volgende beperkingen. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend, blijven behouden door ViewSonic en / of haar licentiegever (s). Het is niet toegestaan ​​om:

a) technische beperkingen in het softwareproduct omzeilen of het softwareproduct gebruiken in een poging om, of in combinatie met een apparaat, programma of dienst ontworpen om technische maatregelen te omzeilen die worden gebruikt om de toegang tot of de rechten op het softwareproduct te controleren ;

b) het Softwareproduct te manipuleren, te wijzigen of te gebruiken op een manier die de ingebouwde mogelijkheden voor verificatie en handhaving van licenties uitschakelt, omzeilt of op een andere manier verslaat;

c) reverse-engineeren, decompileren, ontcijferen, demonteren of anderszins proberen toegang te krijgen tot de broncode van het Softwareproduct, behalve en alleen voor zover de toepasselijke wetgeving dit uitdrukkelijk toestaat, ondanks deze beperking;

d) rechten in deze EULA of het Softwareproduct verhuren, leasen, uitlenen, distribueren of op welke manier dan ook overdragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ViewSonic, op voorwaarde dat een dergelijke opvolger instemt met de voorwaarden van deze EULA en de oorspronkelijke gebruiker niet behoudt alle kopieën van het softwareproduct;

e) afgeleide werken of kopieën van het Softwareproduct geheel of gedeeltelijk wijzigen of maken;

f) eventuele eigendomskennisgevingen of labels op het Softwareproduct of een kopie daarvan verwijderen; of
g) gebruik maken van het softwareproduct op een manier die niet is toegestaan ​​door deze EULA.

h) uw geregistreerde of geregistreerde en betaalde gebruikersaccountgegevens openbaar te maken of aan anderen te geven, zowel openbaar als privé, of anderen op welke manier dan ook toestaan ​​uw geregistreerde of geregistreerde en betaalde gebruikersaccount te gebruiken.

3. INTELLECTUELE EIGENDOM

Het softwareproduct is beschermd door copyright en andere wetten en verdragen op het gebied van intellectueel eigendom. Behalve voor de licentierechten die uitdrukkelijk in deze EULA zijn uiteengezet, wordt u geen eigendomsrecht, titel of belang verleend of verkregen, noch enig veiligheidsbelang of ander belang in enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het softwareproduct, noch in enige kopie van enig onderdeel van het voorgaande.

4. VRIJWARING

U stemt er hierbij mee in ViewSonic en zijn licentiegever (s) te vrijwaren tegen en ViewSonic en zijn licentiegever (s) te vrijwaren van claims, rechtszaken, aansprakelijkheid of andere verliezen of schade, inclusief maar niet beperkt tot de redelijke advocaatkosten en proceskosten. uit uw schending van enige bepaling van deze EULA.

5. SOFTWARE VAN DERDEN

Software van derden kan samen met het softwareproduct worden geleverd, afhankelijk van afzonderlijke licentieovereenkomst (en) van dergelijke derde partij (en). Door dit softwareproduct te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan de bovengenoemde afzonderlijke licentieovereenkomst (en). De licentie onder deze EULA is niet van toepassing op dergelijke software van derden. ViewSonic en zijn licentiegever (s) zijn niet verantwoordelijk voor software van derden en zijn niet aansprakelijk voor uw gebruik van software van derden.

6. ONDERSTEUNINGSDIENSTEN

ViewSonic kan u, naar eigen goeddunken, updates of aanvullingen van het Softwareproduct ("Ondersteuningsdiensten") verstrekken. Het gebruik van ondersteunende diensten valt onder deze ELUA en elke update daarvan. Deze EULA wordt beëindigd op de datum van het eerste optreden van een van de volgende gebeurtenissen: (1) een maand na schriftelijke kennisgeving van beëindiging door u aan ViewSonic; of (2) u de voorwaarden van deze EULA of enige voorwaarden van enige andere overeenkomst tussen u en ViewSonic schendt. Na beëindiging van deze EULA is verder gebruik van het softwareproduct verboden. U moet de Softwareproducten of kopieën van uw computersysteem (en), harde schijf of andere opslagapparaten waarop het Softwareproduct is geïnstalleerd of opgeslagen permanent verwijderen en / of vernietigen.

7 Privacybeleid

7.1 Doel

Wanneer u het Softwareproduct gebruikt, kan ViewSonic en / of zijn geautoriseerde externe serviceprovider statistieken verzamelen, opslaan en uitvoeren en analyses uitvoeren op basis van de gebruiksomstandigheden en informatie van het Softwareproduct door u, waarvan wordt beweerd dat het de gebruiksomstandigheden analyseert van het softwareproduct, marktaandeel bewaken en services verbeteren en automatische software-upgrade bieden, zodat ViewSonic het product kan verbeteren, de beste gebruikersvriendelijke ervaring en gepersonaliseerde inhoud aan gebruikers kan bieden. ViewSonic zal de nodige beschermende maatregelen nemen om uw persoonlijke informatie te beschermen. U kunt ervoor kiezen om geen persoonlijke informatie te verstrekken of om een ​​deel van de persoonlijke informatie te verstrekken, maar onder dergelijke omstandigheden zal ViewSonic u geen producten of diensten kunnen leveren, of zullen de productfunctie en services van ViewSonic niet in staat zijn om aan de algemene eisen van de markt.

7.2 Manier

Om het softwareproduct beter te verbeteren, zal het softwareproduct, wanneer de gebruiker op de softwarefunctieknop klikt, het bedieningsgedrag van de gebruiker registreren; onder de voorwaarde dat de privacy-informatie van individuele gebruikers niet illegaal wordt onthuld, heeft ViewSonic of zijn geautoriseerde externe serviceprovider het recht om de database met het gedrag van alle gebruikers te analyseren en de gegevens van het gedrag van de gebruiker voor commerciële doeleinden te gebruiken. Hier zijn enkele voorbeelden van hoe ViewSonic en zijn geautoriseerde externe serviceprovider persoonlijke informatie kunnen verzamelen en hoe ViewSonic en zijn geautoriseerde externe serviceprovider dergelijke informatie kunnen gebruiken:

7.2.1 Wanneer de gebruiker een gebruikersaccount aanmaakt, een product koopt, de software downloadt en bijwerkt of deelneemt aan een online enquête, kan ViewSonic verschillende informatie verzamelen, waaronder maar niet beperkt tot de naam van de gebruiker, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, contactgegevens , mac-adres, IP-adres, voorkeur, bankkaart, hardwarespecificatie en Windows-versie.

7.2.2 In overeenstemming met de wetgeving mag ViewSonic, tijdens de individuele certificeringsprocedures voor de echte naam van de gebruiker, de gebruiker verzoeken om een ​​authentiek en geldig identiteitscertificaat te verstrekken dat is afgegeven door de relevante overheidsinstantie, maar een dergelijk verzoek is slechts van toepassing op een klein aantal gevallen.

7.3 Gebruik

7.3.1 Door de aldus verzamelde persoonlijke informatie te gebruiken, kan ViewSonic de gebruiker op de hoogte stellen van de release van het nieuwste product, software-update en activiteiten en automatische software-update bieden.

7.3.2 ViewSonic zal persoonlijke informatie ook gebruiken voor de volgende doeleinden: ViewSonic helpen bij het creëren, ontwikkelen, exploiteren, leveren en verbeteren van ViewSonic's producten, diensten, inhoud en advertenties, en andere normale en redelijke commerciële activiteiten.

7.3.3 ViewSonic kan persoonlijke informatie gebruiken om belangrijke kennisgevingen te verzenden, bijvoorbeeld informatie over productaankoop en wijziging van voorwaarden, bepalingen en beleid. Aangezien dergelijke informatie essentieel is voor de communicatie tussen gebruiker en ViewSonic, kan de gebruiker in principe niet weigeren dergelijke informatie te ontvangen, tenzij de gebruiker stopt met het gebruik van de software. 

7.4 Verzameling en gebruik van niet-persoonlijke informatie

7.4.1 ViewSonic verzamelt en gebruikt ook gegevens die niet rechtstreeks aan een specifieke persoon kunnen worden gekoppeld (d.w.z. niet-persoonlijke informatie).

7.4.2 ViewSonic kan voor elk doel niet-persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, overdragen en openbaar maken.

7.4.3 Hier zijn enkele voorbeelden van hoe ViewSonic en zijn geautoriseerde externe serviceprovider niet-persoonlijke informatie kunnen verzamelen en hoe ViewSonic en zijn externe serviceprovider dergelijke informatie kunnen gebruiken: ViewSonic kan informatie verzamelen zoals beroep, taal, postcode, netnummer, unieke apparaat-ID, verwijzings-URL, locatie en tijdzone van de gebruiker bij het gebruik van de software, zodat ViewSonic het gedrag van de gebruiker beter kan begrijpen, het product, de diensten en advertenties van ViewSonic kan verbeteren.

7.4.4 ViewSonic kan informatie verzamelen die wordt gegenereerd wanneer de gebruiker zich aanmeldt en ophaalt in het softwareproduct. ViewSonic zal dergelijke informatie samenvatten, om ViewSonic te helpen meer bruikbare informatie aan de gebruiker te verstrekken en om ViewSonic te helpen te weten in welk deel van de product- en servicesgebruiker van ViewSonic het meest geïnteresseerd is, zodat ViewSonic de servicekwaliteit kan verbeteren en relevanter kan maken.

7.5 Cookie en andere technologieën

7.5.1 De online services, software, e-mail en advertenties van ViewSonic kunnen "Cookie" en andere technologieën gebruiken, zoals pixeltags en websitebakens. Deze technologieën helpen ViewSonic het gedrag van gebruikers beter te begrijpen en informeren ViewSonic welk deel van de ViewSonic-website door de gebruiker wordt bekeken, op basis waarvan ViewSonic het effect van advertenties en zoeken op het web kan evalueren en dergelijke kan verbeteren. Als de wetten bepalen dat het IP-adres (Internet Protocol) of soortgelijke identificatiemerken als persoonlijke informatie worden beschouwd, zal ViewSonic dergelijke identificatiemerken ook als persoonlijke informatie beschouwen. Evenzo zal ViewSonic, onder de omstandigheid dat niet-persoonlijke informatie en persoonlijke informatie worden gecombineerd voor gebruik, de informatie zo gecombineerd beschouwen als persoonlijke informatie.

7.5.2 ViewSonic verzamelt ook automatisch bepaalde informatie en slaat deze informatie op in een logbestand. Dergelijke informatie omvat IP-adres, browsertype en taal, Internet Service Provider (ISP), verwijzings / exit website en applicatiesoftware, besturingssysteem, datum / tijdstempel en clickstream-gegevens. ViewSonic gebruikt dergelijke informatie om trends te begrijpen en te analyseren, websites te beheren, het gedrag van gebruikers op de website te begrijpen, producten en services te verbeteren en de algemene kenmerken van gebruikers te verzamelen. ViewSonic kan dergelijke informatie toepassen op commerciële marketing- en reclamediensten.

7.6 Openbaarmaking aan derden

ViewSonic mag de persoonlijke gegevens van gebruikers niet aan derden verkopen. ViewSonic kan echter onder de volgende omstandigheden persoonlijke gegevens van gebruikers vrijgeven of een externe serviceprovider aanwijzen om persoonlijke gegevens van gebruikers te verzamelen, op te slaan en te verwerken:

7.6.1 Openbaarmaking met uitdrukkelijke toestemming: VIEWSONIC mag, na uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker te hebben verkregen, de persoonlijke gegevens van de gebruiker delen met een derde partij. DOOR HET SOFTWAREPRODUCT TE GEBRUIKEN, GEEFT U UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING DAT VIEWSONIC UW PERSOONLIJKE INFORMATIE KAN OPENSTELLEN EN DELEN MET DE DOOR VIEWSONIC GEAUTORISEERDE SERVICEPROVIDER VAN DERDEN.

7.6.2 Openbaarmaking aan het aan VIEWSONIC gelieerde bedrijf: de persoonlijke informatie van de gebruiker kan worden gedeeld met het aan VIEWSONIC gelieerde bedrijf. Als beleid mag VIEWSONIC alleen de noodzakelijke gegevens vrijgeven. DOOR HET SOFTWAREPRODUCT TE GEBRUIKEN, GEEFT U UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING DAT VIEWSONIC KAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE OPENBAAR MAKEN EN DELEN MET DE AANGESLOTEN VIEWSONIC-ONDERNEMING.

7.6.3 Openbaarmaking aan geautoriseerde partner (hierna "Partner" genoemd): als bepaalde services van VIEWSONIC worden geleverd door Partner, kan ViewSonic bepaalde persoonlijke informatie van gebruiker delen met Partner, om een ​​betere klantenservice en gebruikerservaring te bieden. DOOR HET SOFTWAREPRODUCT TE GEBRUIKEN, GEEFT U UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING DAT VIEWSONIC KAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE MET PARTNER OPENEN EN DELEN.

7.6.4 Openbaarmaking op basis van juridische of redelijke gronden: waar wetten, juridische procedures, rechtszaken of overheidsinstanties en overheidsdiensten bijvoorbeeld om persoonlijke informatie vragen, is betrokken bij gevoelige gebeurtenissen zoals nationale veiligheid en maatschappelijke stabiliteit, mag ViewSonic de persoonlijke informatie. Als ViewSonic bovendien wordt gereorganiseerd, samengevoegd of verkocht, kan ViewSonic alle persoonlijke informatie zoals verzameld door ViewSonic overdragen aan de relevante derde partij.

7.7 Beveiligingsmaatregelen

ViewSonic hecht veel belang aan de veiligheid van persoonlijke informatie van gebruikers. ViewSonic zal de nodige maatregelen nemen, zoals technologie voor transmissie-encryptie, om de persoonlijke informatie van de gebruiker tijdens het transmissieproces te beschermen. Wanneer ViewSonic uw persoonlijke gegevens opslaat, gebruikt ViewSonic een computersysteem met beperkte toegang en wordt dit systeem ingezet in de faciliteiten die worden beschermd door fysieke beveiligingsmaatregelen.

7.8 Onderzoek, wijziging en verwijdering

De gebruiker kan zich op elk moment aanmelden bij de website die is aangewezen voor het softwareproduct om de persoonlijke informatie van de gebruiker te raadplegen en te wijzigen, om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie van de gebruiker correct, volledig en bijgewerkt is. ViewSonic mag de persoonlijke gegevens van gebruikers bewaren binnen de periode die ViewSonic nodig heeft om het in de Overeenkomst beschreven doel te realiseren, tenzij de wet vereist of toestaat dat dergelijke informatie voor een langere periode wordt bewaard. Wanneer de gebruiker besluit de software en de relevante services niet te gebruiken, kan de gebruiker ViewSonic verzoeken om persoonlijke informatie te verwijderen door een e-mail te sturen naar ViewSonic. ViewSonic kan de persoonlijke gegevens van gebruikers verwerken in overeenstemming met het verzoek van de gebruiker en de relevante wet- en regelgeving.

7.9 Als u een individuele persoon bent die in de EU woont, kunnen uw privacyrechten onderhevig zijn aan de volgende voorwaarden onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de EU zoals van tijd tot tijd gewijzigd of bijgewerkt, zal van kracht worden (de "AVG") zoals vermeld in bijlage één.

8. AFWIJZING VAN GARANTIES

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN HET SOFTWAREPRODUCT EN DE ONDERSTEUNINGSDIENSTEN (INDIEN WELKE) GELEVERD "ZOALS HET IS" EN VIEWSONIC EN ZIJN LICENTIEGEVER (EN) GEEN GEEN GARANTIE VOOR HET GEBRUIK, DE PRESTATIES OF ANDERSZINS. VIEWSONIC EN ZIJN LICENSOR (S) WIJST ALLE ANDERE VERTEGENWOORDIGINGEN, GARANTIES EN VOORWAARDEN AF, INDIEN UITDRUKKELIJK, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE IMPLICIETE GARANTIES, RECHTEN OF VOORWAARDEN, TEVREDEN KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, GEEN VIRUSSEN OF INSECTEN, NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN REACTIES OF RESULTATEN MET BETREKKING TOT HET SOFTWAREPRODUCT OF ONDERSTEUNINGSDIENSTEN. OOK IS ER GEEN GARANTIE DAT DE WERKING ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN OF DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. HET VOLLEDIGE RISICO DAT VOORTVLOEIT UIT GEBRUIK OF PRESTATIES VAN HET SOFTWAREPRODUCT EN ONDERSTEUNINGSDIENSTEN (INDIEN ENIG) BLIJFT BIJ U.

9. BEPERKING VAN SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID

U KUNT GEEN ENKELE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, PUNITIEVE OF INCIDENTELE SCHADE WAT OOIT ZIJN (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR VERLOREN WINST, VERLOREN GEGEVENS, SCHADE AAN UW APPARAAT OF ANDERE SYSTEMEN, VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES VAN TIJD OF INTERACTIE) VAN BEDRIJFSVOERING) DIE VOORTKOMT UIT OF OP EEN MANIER IN VERBAND MET SOFTWAREPRODUCT, ONDERSTEUNINGSDIENSTEN OF DEZE EULA, ZELFS INDIEN VIEWSONIC EN / OF HAAR LICENTIEGEURS IS INGENOMEN OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF VORDERINGEN. VIEWSONIC EN ZIJN LICENSOR (S) ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK ZIJN, EN U ZAL VIEWSONIC EN ZIJN LICENTIEGEVER (EN) ONSCHULDIG HEBBEN VAN ELKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIG ONRECHTMATIG OF ONWETTIG GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, NIET BEPERKT TOT, DE EXTRACTIE EN GEBRUIK VAN COPYRIGHTED DATA UIT EXTERNE BRONNEN (EG WEBPAGINA'S).

10. HOGE RISICO-ACTIVITEITEN

Het softwareproduct is niet fouttolerant en is niet ontworpen, gefabriceerd of bedoeld voor gebruik of doorverkoop als online regelapparatuur in gevaarlijke omgevingen die een faalveilige werking vereisen, inclusief maar niet beperkt tot, de werking van nucleaire installaties, vliegtuigen navigatie- of communicatiesystemen, luchtverkeersleiding, directe levensondersteunende machines en wapensystemen, waarin het falen van het softwareproduct, of enige software, tool, proces of dienst die met het softwareproduct is ontwikkeld, direct tot de dood kan leiden , persoonlijk letsel of ernstige fysieke of milieuschade ("activiteiten met een hoog risico"). Dienovereenkomstig wijzen ViewSonic en zijn licentiegever (s) specifiek elke expliciete of impliciete garantie van geschiktheid voor activiteiten met een hoog risico af. U gaat ermee akkoord dat ViewSonic en zijn licentiegever (s) niet aansprakelijk zijn voor claims of schade die voortvloeien uit dergelijk gebruik van het Softwareproduct of software, tool, proces of service die is ontwikkeld met behulp van het Softwareproduct in dergelijke applicaties.

11. ALGEMEEN

Deze EULA is de volledige verklaring van de overeenkomst tussen u en ViewSonic over het onderwerp en voegt alle andere of eerdere afspraken, inkooporders, overeenkomsten en regelingen samen en vervangt deze.

Geen enkele wijziging of aanpassing van enige voorwaarden van deze EULA is van kracht tenzij schriftelijk overeengekomen door ViewSonic en zijn licentiegever (s).

U erkent dat elke schending van enige voorwaarden van deze EULA ViewSonic en zijn licentiegever (s) grote en onherstelbare schade zal berokkenen, waarvoor de wettelijk beschikbare rechtsmiddelen niet toereikend zijn. ViewSonic en zijn licentiegever (s) hebben daarom het recht om voorlopige of andere billijke verlichting te zoeken, inclusief maar niet beperkt tot, specifieke prestaties, om een ​​schending, voortdurende schending of dreigende schending van deze EULA te voorkomen, naast andere rechtsmiddelen ViewSonic en zijn licentiegever (s) hebben het recht om te zoeken.

U stemt ermee in te voldoen aan alle toepasselijke wetten die van toepassing zijn op het Softwareproduct en uw gebruik van het Softwareproduct, inclusief maar niet beperkt tot wet- en regelgeving inzake exportcontrole vereist door regeringen.

Elke afstandsverklaring door ViewSonic of zijn licentiegever (s) van enige schending van deze EULA door u, vormt of draagt ​​niet bij tot een verklaring van afstand van enige andere of toekomstige schending door u van dezelfde bepaling of enige andere bepaling van deze EULA.

12. Geldende WETTEN EN JURISDICTIE

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat deze EULA uitsluitend zal worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië, zonder gevolg te geven aan de collisiebeginselen daarvan. U gaat er verder mee akkoord dat als u of een van uw agenten, vertegenwoordigers of erfgenamen een rechtszaak aanspant tegen ViewSonic, de federale of staatsrechtbanken in Los Angeles, Californië, de exclusieve jurisdictie hebben in elk conflict of geschil of andere oorzaak die voortvloeit uit of in verband met dit softwareproduct of deze EULA. U gaat er verder mee akkoord dat als ViewSonic een rechtszaak aanspant tegen u of een van uw agenten, vertegenwoordigers of erfgenamen, de federale of staatsrechtbanken in Los Angeles, Californië, de persoonlijke jurisdictie zullen hebben in elk conflict of geschil of andere oorzaak die voortvloeit uit of in verband met dit softwareproduct of deze EULA en ViewSonic kan een rechtszaak aanhangig maken bij de bovengenoemde rechtbanken of andere rechtbanken in uw woonplaats of woonplaats.

13. CONTACTGEGEVENS


Als u vragen heeft over deze EULA, of als u om welke reden dan ook contact wilt opnemen met ViewSonic, kunt u rechtstreeks contact opnemen:

Bedrijf: ViewSonic Corporation
Adres: 10 Pointe Dr., Suite 200, Brea, CA 92821, VS.
https://support.viewsonic.com/support/home


Bijlage één: Privacyrechten van personen die in de EU wonen.
Als u een persoon bent die in de EU woont, kunnen uw privacyrechten onderhevig zijn aan de volgende voorwaarden onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de EU, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of bijgewerkt, zal van kracht worden (de "AVG") zoals vermeld in de bijlage Een als volgt:
Privacyverklaring
Bij ViewSonic of andere gerelateerde handelsnamen ("ViewSonic") nemen we de bescherming van de vertrouwelijkheid van onze partners en klanten serieus, en met dit in gedachten houden we ons aan de volgende privacyverklaring: Engelse wetgeving en jurisdictie is van toepassing met betrekking tot de inhoud van deze site en de verstrekte informatie. In het bijzonder erkennen we en voldoen we aan onze verplichtingen onder de bepalingen van de Data Protection Act (1998) en de GDPR (General Data Protection Regulations).

Onder de AVG moeten we informatie en verklaringen verstrekken in een duidelijk, beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk formaat. Dit beleid probeert precies dat te doen wanneer we uitleggen hoe we uw gegevens verzamelen en beheren.

Hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen
We verzamelen nooit bewust meer persoonlijke gegevens dan strikt noodzakelijk is om onze diensten uit te voeren.

Persoonlijke gegevens omvatten, maar zijn niet uitgeput, op naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, contactgegevens, mac-adres, IP-adres, voorkeur, bankkaart, hardwarespecificatie en Windows-versie van de gebruiker. Als u ervoor kiest om deze informatie niet te verstrekken, kunnen we mogelijk niet de bijbehorende ViewSonic-producten en -diensten leveren of op uw vragen reageren.

Persoonlijke gegevens worden vrijwillig aan ons verstrekt door klanten bij het aanmaken van een account of het aanmelden via onze website, persoonlijk of via een aangesloten partner. Door uw gevraagde informatie te verstrekken, stelt u ViewSonic in staat om u de services te bieden die u selecteert.

Gedurende de tijd dat u geregistreerd bent als actief bij ViewSonic, zullen we loggen en opnemen in onze beveiligde database-oproepen, e-mails, vergaderingen, teksten, evenementen en alle andere relevante informatie.

We verkrijgen ook gegevens van openbaar beschikbare bronnen, dienstverleners, bestuursorganen en scheidsrechters. ViewSonic kan informatie die uit deze bronnen is verzameld combineren met informatie die al in haar bezit is.

Naast de verstrekte informatie verzamelen en controleren we gegevens van derden zoals Companies House en geaccrediteerde instanties.

Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken
ViewSonic verwerkt uw persoonlijke gegevens voor bepaalde legitieme zakelijke doeleinden. Gerechtvaardigd belang betekent het belang van ons bedrijf bij het uitvoeren en beheren van ons bedrijf, zodat wij u de beste service / producten en de beste en veiligste ervaring kunnen bieden.

Uw informatie wordt verzameld in onze databases; alle relevante papieren documenten worden veilig opgeslagen op elke site. De database wordt door onze ondersteuningsteams ondervraagd om goede services te bieden. We verwerken uw persoonsgegevens over het algemeen alleen voor de doeleinden die we met u hebben gecommuniceerd.

We bewaren uw persoonlijke gegevens gedurende de periode die nodig is om de in dit privacybeleid uiteengezette doeleinden te bereiken, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is toegestaan ​​of vereist is om andere noodzakelijke doeleinden te vervullen. Om bijvoorbeeld te voldoen aan de belastingwetgeving of andere wet- en regelgeving, kunnen we uw persoonsgegevens bewaren binnen de periode die door deze wet- en regelgeving wordt gevraagd; om verzoeken van overheden of rechterlijke macht te volgen voor doeleinden zoals onderzoek of rechtszaak, kunnen we uw persoonsgegevens voor een langere bewaartermijn bewaren.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
De beveiliging van uw persoonlijke gegevens heeft onze hoogste prioriteit. We hebben stappen ondernomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen door de toegang tot ons netwerk waar uw gegevens zijn opgeslagen te beperken. Het is ons beleid om de integriteit van alle persoonlijke gegevens in ons bezit te behouden. Ons team heeft alleen toegang tot gegevens die nodig zijn om hun functie te vervullen.

Hoewel we ons best doen om de informatie die u via internet deelt te beschermen, doet u alles wat u via internet indient op eigen risico.

Uw rechten op uw persoonlijke gegevens die we over u bewaren:
A. Verzoek om toegang tot uw persoonlijke gegevens en verkrijg een kopie
B. Verzoek om gegevenscorrecties van eventuele onjuiste of onvolledige gegevens
C. Verzoek om te worden verwijderd uit onze databases en systemen
D. Verzoek om toestemming voor gegevensverwerking te verwijderen
E. Afmelden of afmelden voor alle niet-essentiële e-mails door gebruik te maken van de afmeldmogelijkheid aan de voet van al onze commerciële communicatie

Hoe we cookies gebruiken
De website ViewSonic ("ViewSonic") maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die de site op uw computer of mobiele apparaat plaatst. Dit is normaal voor websites. Cookies zijn essentieel om ons te helpen een website van hoge kwaliteit te bieden. Door informatie te verzamelen via cookies en andere geautomatiseerde middelen op onze site, leren we hoe we de site het beste kunnen afstemmen op onze bezoekers.

Het gebruik van deze cookies helpt ons de beste webervaring voor u te leveren en om te begrijpen waar onze lezers naar kijken, zodat we meer van de juiste soort inhoud kunnen produceren. Ons gebruik is onderworpen aan het huidige cookiebeleid van Google, dat u hier kunt vinden <http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html>. We gebruiken geen cookies om uw surfactiviteiten op het internet voor of na uw bezoek aan de site te volgen.

Door onze website te bezoeken en te gebruiken, stemt u ermee in dat de bovenstaande cookies worden gebruikt op de manier die wordt beschreven in dit privacybeleid. Als u geen toestemming geeft, kunt u cookies uitschakelen door uw browserinstellingen aan te passen of door de site niet meer te gebruiken.

Gegevensuitwisseling en openbaarmaking
Behalve zoals hierin uiteengezet en waar vereist of toegestaan ​​door de wet of een bevoegde rechtbank, zullen we geen persoonlijke gegevens over u aan derden bekendmaken.

Informatie wordt intern gedeeld binnen het ViewSonic-team om de bedrijfsvoering te verzorgen. We zullen alleen delen met derden wanneer dat nodig is als onderdeel van onze diensten.

U begrijpt en stemt ermee in dat wanneer u ermee instemt uw persoonlijke gegevens aan ViewSonic te verstrekken, uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen, opgeslagen, gebruikt of verwerkt door ViewSonic en al zijn gelieerde entiteiten of serviceproviders die zich in een ander land dan u kunnen bevinden. Alle genoemde overdracht, opslag of verwerking van uw persoonlijke gegevens is onderworpen aan het privacybeleid en de toepasselijke wetten inzake privacybescherming en beveiliging van persoonlijke gegevens.

Van tijd tot tijd kan ViewSonic een bedrijf of een deel van een bedrijf verkopen aan een andere persoon of bedrijf. Een dergelijke eigendomsoverdracht kan de overdracht omvatten van uw persoonlijke gegevens die rechtstreeks verband houden met dat bedrijf aan de kopende persoon of het bedrijf.

Gegevensverwerking van kinderen of minderjarigen
ViewSonic zal NIET willens en wetens persoonlijke gegevens verzamelen van kinderen of minderjarigen (zoals gedefinieerd door lokale vereisten), en als we ontdekken dat we persoonlijke gegevens hebben over een kind of minderjarige, zullen we deze verwijderen uit onze systemen. Als u een kind of minderjarige bent, moet u een ouder of voogd vragen om namens u in te schrijven voor de dienst.

Contact met ons opnemen
Als u vragen, vragen of opmerkingen heeft over dit beleid, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Bedrijf: ViewSonic Corporation
Adres: 10 Pointe Dr., Suite 200, Brea, CA 92821, VS.
E-mail: gdpr@myviewboard.com <mailto: gdpr@myviewboard.com>

beleidsupdates
Indien nodig kunnen we dit beleid bijwerken. Als er belangrijke wijzigingen worden aangebracht, stellen we alle gebruikers van de ViewSonic-services op de hoogte. Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met dit beleid.


Bijlage één: Privacyrechten van personen die in de EU wonen.
Als u een persoon bent die in de EU woont, kunnen uw privacyrechten onderhevig zijn aan de volgende voorwaarden onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de EU, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of bijgewerkt, zal van kracht worden (de "AVG") zoals vermeld in de bijlage Een als volgt:
gebruiksvoorwaarden
1. Inleiding
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze website.
1.2 Door onze website te gebruiken, accepteert u deze algemene voorwaarden volledig; dienovereenkomstig, als u het niet eens bent met deze voorwaarden of een deel van deze voorwaarden, mag u onze website niet gebruiken.
1.3 Als u zich registreert bij onze website, materiaal indient op onze website of een van onze websitediensten gebruikt, vragen we u om uitdrukkelijk akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
1.4 We zullen geen informatie over kinderen of kleine kinderen verzamelen. Als u jonger bent dan de leeftijd die is bepaald door de lokale vereisten, mag u onze website niet gebruiken of akkoord gaan met deze voorwaarden, tenzij u toestemming van de ouders (of voogd) heeft verkregen.
1.5 Onze website maakt gebruik van cookies; door onze website te gebruiken of akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacybeleid.
2. Copyrightvermelding
2.1 Alle rechten voorbehouden door ViewSonic Corporation en / of haar dochterondernemingen of dochterondernemingen. Alle andere bedrijfsnamen en handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke bedrijven. Alle prijzen en specificaties kunnen zonder schriftelijke kennisgeving worden gewijzigd. Afbeeldingen zijn alleen voor illustratieve doeleinden. Aanbiedingen en programma's kunnen per land verschillen. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Copyright © ViewSonic Corporation 2000-2018. Alle rechten voorbehouden.
2.2 Behoudens de uitdrukkelijke bepalingen van deze algemene voorwaarden:
(a) wij, samen met onze licentiegevers, bezitten en controleren alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze website en het materiaal op onze website; en
(b) alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze website en het materiaal op onze website zijn voorbehouden.
3. Licentie om de website te gebruiken
3.1 U mag:
(a) pagina's van onze website bekijken in een webbrowser;
(b) pagina's van onze website downloaden voor caching in een webbrowser;
(c) pagina's van onze website afdrukken; en
(d) gebruik maken van de diensten die wij op de website aanbieden
onderworpen aan de overige bepalingen van deze voorwaarden.
3.4 Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door deze algemene voorwaarden, mag u geen materiaal op onze website bewerken of anderszins wijzigen.
3.5 Tenzij u de relevante rechten op het materiaal bezit of beheert, mag u niet:
(a) materiaal van onze website opnieuw publiceren (inclusief herpublicatie op een andere website);
(b) materiaal van onze website verkopen, verhuren of in sublicentie geven;
(c) materiaal van onze website in het openbaar tonen;
(d) materiaal van onze website te gebruiken voor commerciële doeleinden; of
(e) materiaal van onze website herverdelen.
3.6 We behouden ons het recht voor om de toegang tot delen van onze website, of zelfs onze hele website, naar eigen goeddunken te beperken; u mag geen toegangsbeperkende maatregelen op onze website omzeilen of omzeilen of proberen te omzeilen.
4. Verboden gebruik
4.1 Je mag niet:
(a) onze website op welke manier dan ook gebruiken of actie ondernemen die de website veroorzaakt of kan veroorzaken, of de prestatie, beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website aantast;
(b) onze website te gebruiken op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit;
(c) onze website gebruiken voor het kopiëren, opslaan, hosten, verzenden, verzenden, gebruiken, publiceren of distribueren van materiaal dat bestaat uit (of gekoppeld is aan) spyware, computervirus, Trojaans paard, worm, toetsaanslaglogger, rootkit of andere schadelijke computersoftware;
(d) systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten (inclusief maar niet beperkt tot schrapen, datamining, gegevensextractie en gegevensverzameling) uitvoeren op of in verband met onze website zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;
(e) toegang tot of anderszins interactie met onze website met behulp van een robot, spider of andere geautomatiseerde middelen, behalve voor het indexeren van zoekmachines;
(f) de richtlijnen schenden die zijn uiteengezet in het robots.txt-bestand voor onze website; of
(g) gegevens die zijn verzameld van onze website gebruiken voor elke directmarketingactiviteit (inclusief maar niet beperkt tot e-mailmarketing, sms-marketing, telemarketing en direct mailing).
4.2 U mag de via onze website verzamelde gegevens niet gebruiken om contact op te nemen met individuen, bedrijven of andere personen of entiteiten.
4.3 U moet ervoor zorgen dat alle informatie die u ons via onze website of met betrekking tot onze website verstrekt, waar, nauwkeurig, actueel, volledig en niet-misleidend is.
5. Registratie en accounts
5.1 U kunt zich voor een account bij onze website registreren door het accountregistratieformulier op onze website in te vullen en in te dienen en op de verificatielink te klikken in de e-mail die de website naar u zal sturen.
5.2 U mag niet toestaan ​​dat iemand anders uw account gebruikt om toegang te krijgen tot de website.
5.3 U moet ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen als u kennis krijgt van enig ongeoorloofd gebruik van uw account.
5.4 U mag geen account van iemand anders gebruiken om toegang te krijgen tot de website.
6. Inloggegevens van de gebruiker
6.1 Als u zich registreert voor een account op onze website, zullen we u een gebruikers-ID en wachtwoord geven.
6.2 U moet uw wachtwoord vertrouwelijk houden.
6.3 U dient ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen als u kennis neemt van enige bekendmaking van uw wachtwoord.
6.4 U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten op onze website die voortkomen uit het niet geheim houden van uw wachtwoord en kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen die voortvloeien uit een dergelijke storing.
7. Annulering en opschorting van de rekening
7.1 We kunnen:
(a) uw account opschorten;
(b) uw account annuleren; en / of
(c) uw accountgegevens bewerken,
op elk moment naar eigen goeddunken zonder kennisgeving of uitleg.
7.2 U kunt uw account op onze website annuleren.
8. Uw inhoud: regels
8.1 U garandeert en verklaart dat uw inhoud aan deze voorwaarden voldoet.
8.2 Uw inhoud mag niet onwettig of onwettig zijn, mag geen inbreuk maken op iemands wettelijke rechten en mag geen aanleiding geven tot gerechtelijke stappen tegen een persoon (in elk geval in elke jurisdictie en onder toepasselijke wetgeving).
8.3 Uw inhoud en het gebruik van uw inhoud door ons in overeenstemming met deze algemene voorwaarden, mogen niet:
(a) lasterlijk of kwaadwillig vals zijn;
(b) obsceen of onfatsoenlijk zijn;
(c) inbreuk maken op enig auteursrecht, moreel recht, databankrecht, handelsmerkrecht, modelrecht, passatierecht of ander intellectueel eigendomsrecht;
(d) inbreuk maken op enig recht van vertrouwen, recht op privacy of recht op grond van gegevensbeschermingswetgeving;
(e) een onachtzaam advies vormen of een nalatige verklaring bevatten;
(f) een aansporing vormen tot het plegen van een misdaad, instructies voor het plegen van een misdaad of het bevorderen van criminele activiteiten;
(g) een rechtbank minachten of een rechterlijk bevel schenden;
(h) in strijd zijn met raciale of religieuze wetgeving inzake haat of discriminatie;
(i) godslasterlijk zijn;
(j) in strijd zijn met de wetgeving inzake officiële geheimen;
(k) in strijd zijn met enige contractuele verplichting jegens een persoon;
(l) geweld expliciet, grafisch of zinloos weergeven;
(m) pornografisch, obsceen, suggestief of seksueel expliciet zijn;
(n) onwaar, vals, onnauwkeurig of misleidend zijn;
(o) instructies, advies of andere informatie bevatten of bevatten die kunnen worden opgevolgd en die, indien er naar wordt gehandeld, ziekte, letsel of overlijden of enig ander verlies of schade kunnen veroorzaken;
(p) spam vormen;
(q) aanstootgevend, bedrieglijk, frauduleus, bedreigend, beledigend, intimiderend, asociaal, bedreigend, haatdragend, discriminerend of opruiend zijn; of
(r) bij iemand hinder, ongemak of onnodige angst veroorzaken.
9. Beperkte garanties
9.1 Wij garanderen of vertegenwoordigen niet:
(a) de volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die op onze website is gepubliceerd;
(b) dat het materiaal op de website actueel is; of
(c) dat de website of een dienst op de website beschikbaar blijft.
9.2 We behouden ons het recht voor om een ​​deel van of al onze websitediensten stop te zetten of te wijzigen en te stoppen met het publiceren van onze website, op elk moment naar eigen goeddunken zonder kennisgeving of uitleg; en behoudens voor zover uitdrukkelijk anders bepaald in deze algemene voorwaarden, hebt u geen recht op enige compensatie of andere betaling bij het stopzetten of wijzigen van enige websitediensten, of als we stoppen met het publiceren van de website.
9.3 Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving en onder voorbehoud van Sectie 10.1, sluiten we alle verklaringen en garanties uit met betrekking tot het onderwerp van deze algemene voorwaarden, onze website en het gebruik van onze website.
10. Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid
10.1 Niets in deze voorwaarden zal:
(a) aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid te beperken of uit te sluiten;
(b) enige aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken te beperken of uit te sluiten;
(c) aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving; of
(d) aansprakelijkheid uitsluiten die niet mag worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.
10.2 De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid uiteengezet in dit artikel 10 en elders in deze algemene voorwaarden:
(a) zijn onderworpen aan sectie 10.1; en
(b) alle aansprakelijkheden beheersen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of betrekking hebben op het onderwerp van deze algemene voorwaarden, met inbegrip van verplichtingen die voortvloeien uit contracten, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en wegens schending van de wettelijke plicht, behalve voor zover uitdrukkelijk anders bepaald in deze voorwaarden.
10.3 Voor zover onze website en de informatie en diensten op onze website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.
10.4 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor verliezen die voortvloeien uit gebeurtenissen of gebeurtenissen buiten onze redelijke controle.
10.5 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot zakelijke verliezen, inclusief (zonder beperking) verlies van of schade aan winsten, inkomsten, inkomsten, gebruik, productie, verwachte besparingen, zaken, contracten, commerciële kansen of goodwill.
10.6 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor verlies of beschadiging van gegevens, databases of software.
10.7 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enige speciale, indirecte of gevolgschade of schade.
10.8 U accepteert dat we er belang bij hebben de persoonlijke aansprakelijkheid van onze functionarissen en werknemers te beperken en, met inachtneming van dat belang, erkent u dat we een entiteit met beperkte aansprakelijkheid zijn; u stemt ermee in dat u geen persoonlijke claim zal indienen tegen onze functionarissen of werknemers met betrekking tot verliezen die u lijdt in verband met de website of deze algemene voorwaarden (dit zal de aansprakelijkheid van de entiteit met beperkte aansprakelijkheid natuurlijk niet beperken of uitsluiten) zelf voor het handelen en nalaten van onze officieren en medewerkers).
11. Inbreuken op deze voorwaarden
11.1 Zonder afbreuk te doen aan onze andere rechten onder deze algemene voorwaarden, mogen we:
(a) u een of meer formele waarschuwingen sturen;
(b) uw toegang tot onze website tijdelijk op te schorten;
(c) u permanent de toegang tot onze website te ontzeggen;
(d) de toegang tot onze website door computers met uw IP-adres blokkeren;
(e) contact opnemen met een of al uw internetproviders en verzoeken dat ze uw toegang tot onze website blokkeren;
(f) juridische stappen tegen u ondernemen, al dan niet wegens contractbreuk; en / of
(g) uw account op onze website opschorten of verwijderen.
11.2 Wanneer we uw toegang tot onze website of een deel van onze website opschorten of verbieden, mag u geen actie ondernemen om een ​​dergelijke opschorting of verbod of blokkering te omzeilen (inclusief maar niet beperkt tot het creëren en / of gebruiken van een ander account).
12. Variatie
12.1 We kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd herzien.
12.2 De herziene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website vanaf de datum van publicatie van de herziene voorwaarden op de website, en u doet hierbij afstand van enig recht dat u anderszins zou moeten worden meegedeeld of dat u instemt met wijzigingen van deze voorwaarden.
12.3 (nee, we willen geen toestemming verzamelen bij het wijzigen van de voorwaarden en condities van onze website.)
13. Overdracht
13.1 U gaat er hierbij mee akkoord dat we onze rechten en / of verplichtingen onder deze algemene voorwaarden mogen toewijzen, overdragen, uitbesteden of anderszins kunnen behandelen.
13.2 U mag zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming uw rechten en / of verplichtingen onder deze voorwaarden niet toewijzen, overdragen, uitbesteden of anderszins afhandelen.
14. Scheidbaarheid
14.1 Als een bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank of andere bevoegde autoriteit onwettig en / of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de andere bepalingen van kracht.
14.2 Als een onwettige en / of niet-afdwingbare bepaling van deze voorwaarden wettig of afdwingbaar zou zijn als een deel ervan zou worden verwijderd, wordt dat deel geacht te zijn verwijderd en blijft de rest van de bepaling van kracht.
15. Rechten van derden
15.1 Een contract onder deze voorwaarden is in ons voordeel en uw voordeel en is niet bedoeld om te profiteren van of afdwingbaar te zijn door een derde partij.
15.2 De uitoefening van de rechten van de partijen onder een contract onder deze voorwaarden is niet onderworpen aan de toestemming van een derde partij.
16. Gehele overeenkomst
16.1 Behoudens artikel 10.1 vormen deze voorwaarden, samen met ons privacy- en cookiebeleid, de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze website en vervangen ze alle eerdere overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze website.
17. Wet en jurisdictie
17.1 Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Engelse wetgeving.
17.2 Alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland.
19. Onze gegevens
19.1 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door ViewSonic Corporation en / of zijn dochterondernemingen of dochterondernemingen.
19.2 ViewSonic Europe Ltd geregistreerd in Engeland en Wales onder registratienummer 03131161, en onze maatschappelijke zetel is gevestigd in ViewSonic Europe Ltd., 1st Floor, Salamanca Place, 9 Albert Embankment, London SE1 7SP, Verenigd Koninkrijk.
19.3 Onze hoofdvestiging is ViewSonic Europe Ltd., 1st Floor, Salamanca Place, 9 Albert Embankment, London SE1 7SP, Verenigd Koninkrijk.
19.4 U kunt contact met ons opnemen:
a) per post naar het hierboven vermelde postadres;
(b) via het contactformulier op onze website;
(c) telefonisch op het contactnummer dat op onze website is gepubliceerd