Difference between revisions of "nl:Embed browser"

From myViewBoard
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "The Embed Browser is a built in web browser which allows access to internet sites without leaving the myViewBoard program. ==Behavior== The Embed browser homepage consist o...")
 
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
The Embed Browser is a built in web browser which allows access to internet sites without leaving the myViewBoard program.  
+
De Ingebouwde Browser is een ingebouwde webbrowser die toegang geeft tot internetsites zonder het myViewBoard-programma te verlaten.
  
==Behavior==
+
== Gedrag ==
  
The Embed browser homepage consist of the following areas:  
+
De ingebouwde browser-startpagina bestaat uit de volgende gebieden:  
 
{{IconBox|[[File:Embed browser.png|myViewBoard for Windows Embed browser]]|400px;float:right;margin:5px;}}
 
{{IconBox|[[File:Embed browser.png|myViewBoard for Windows Embed browser]]|400px;float:right;margin:5px;}}
  
* Search engine. Type keywords and press enter or click the {{FA|fas fa-search}} icon to start a web search.
+
* Zoekmachine. Typ trefwoorden en druk op enter of klik op het {{FA | fas fa-search}} pictogram om een zoekopdracht op internet te starten.
:* Google is the default search
+
:*Google is de standaard zoekmachine
:* Click on the Google logo to switch to Bing
+
:*Klik op het Google-logo om over te schakelen naar Bing
  
* Tiles. Bookmarks to popular websites. myViewBoard provides a default set of tiles.
+
*Tegels. Bladwijzers naar populaire websites. myViewBoard biedt een standaardset tegels.
:* Tiles vary depending on the theme selected.  
+
:*Tegels variëren afhankelijk van het geselecteerde thema.
:* Edit tiles by going to the [[FollowMe AI]] settings section of myViewBoard.com.  
+
:*Bewerk tegels door naar de [[FollowMe AI]] instellingen te gaan op myViewBoard.com.
:* To see the list of tiles by sector, see [[Embed_Browser_Tiles|Embed browser tiles]].
+
:*Zie voor de lijst met tegels per thema [[Embed_Browser_Tiles|Embed browser tiles]].
  
* Links. Preset web shortcuts to websites of interest. These links cannot be customized.  
+
*Links. Vooraf ingestelde websnelkoppelingen naar interessante websites. Deze links kunnen niet worden aangepast.
:* ''Apple Store''. Click to view a QR code to download the myViewBoard app on the Apple Store
+
:*'' Apple Store ''. Klik om een QR-code te bekijken om de myViewBoard-app in de Apple Store te downloaden
:* ''Google Play''. Click to view a QR code to download the myViewBoard app on the Google Play Store
+
:*'' Google Play ''. Klik om een QR-code te bekijken om de myViewBoard-app te downloaden in de Google Play Store
:* ''Chrome Web Store''. Loads the extension page of the myViewBoard extension
+
:*''Chrome webshop''. Laadt de extensiepagina van de myViewBoard extentie voor Chrome
:* ''Google Accounts''. Displays the Google account info page.  
+
:*'' Google-accounts ''. Toont de Google-accountinformatiepagina.
:* ''Microsoft Account''. Displays the Microsoft account info page.
+
:*''Microsoft account''. Toont de Microsoft account info-pagina.
:* ''myViewBoard account''. Displays the myViewBoard account info page. myViewBoard users are automatically signed in.
+
:*'' myViewBoard-account ''. Toont de myViewBoard-accountinfo-pagina. myViewBoard-gebruikers worden automatisch aangemeld.
:* ''myViewBoard Clips''. Load the myViewBoard Clips search page. For more information, see [[MyViewBoard_Clips|MyViewBoard Clips]].
+
:*'' myViewBoard Clips ''. Laadt de zoekpagina van myViewBoard Clips. Zie voor meer informatie [[MyViewBoard_Clips|MyViewBoard Clips]].
:* ''myViewBoard FAQ page''. Displays the FAQ section of the myViewBoard help.
+
:*'' myViewBoard FAQ-pagina ''. Toont het gedeelte met veelgestelde vragen van de help van myViewBoard.
  
  
The URL bar displays the URL of the page displayed on the current tab.
+
De URL-balk geeft de URL weer van de pagina die op het huidige tabblad wordt weergegeven.
* The URL bar also functions as a search bar. To search, perform one of the following:  
+
*De URL-balk functioneert ook als een zoekbalk. Voer een van de volgende handelingen uit om te zoeken:
:* Type keywords and press enter  
+
:*Typ trefwoorden en druk op enter
:* Click the {{FA|fas fa-search}} icon
+
:*Klik op het {{FA|fas fa-search}} pictogram
* The URL bar also accepts URLs. To type in URLs, start the URLs with <code>http://</code> or <code>https://</code>.  
+
*De URL-balk accepteert ook URL's. Begin met het typen van URL's met <code>http://</code> of <code>https://</code>.  
* To add a new tab, click {{FA|fas fa-plus}} on the tab toolbar.
+
*Klik op {{FA|fas fa-plus}} om een nieuw tabblad toe te voegen op de tabbladwerkbalk.
  
  
Note the following limitations:
+
Let op de volgende beperkingen:
  
* The Embed Browser does not keep records of previous logins, history or search. If you sign out of the program and access it later, it won’t remember any websites you’ve signed in to.  
+
*De ingebouwde Browser houdt geen gegevens bij over eerdere aanmeldingen, geschiedenis of zoekopdrachten. Als u uitlogt bij het programma en het later opent, worden er geen websites meer onthouden waarop u bent ingelogd.
* The Embed Browser does not support pop-up pages.
+
*De ingebouwde Browser ondersteunt geen pop-up pagina's.
* Only one embed browser can be active at a time.
+
*Er kan slechts één embed-browser tegelijk actief zijn.
* During playback of online videos, setting the video to fullscreen fills up the whole Embed browser area only.
+
*Tijdens het afspelen van online video's vult het instellen van de video op volledig scherm alleen het hele ingebedde browsergebied.
  
 
<br/>
 
<br/>
  
==Inserting Text, Images and Videos onto the Canvas==
+
== Tekst, afbeeldingen en video's op het canvas invoegen ==
  
Use the Embed browser to add text from the internet:  
+
Gebruik de ingebouwde browser om tekst van internet toe te voegen:
# Use the Embed browser to visit a web page.
+
# Gebruik de ingebouwde browser om een webpagina te bezoeken.
# Highlight text from a web page.
+
# Markeer tekst van een webpagina.
# Drag the highlighted text onto the canvas.
+
# Sleep de gemarkeerde tekst naar het canvas.
# Edit the text using standard myViewBoard tools.
+
# Bewerk de tekst met standaard myViewBoard-tools.
  
  
Use the Embed browser to add images from the internet:  
+
Gebruik de ingebouwde browser om afbeeldingen van internet toe te voegen:
# Use the Embed browser to visit a web page.
+
# Gebruik de ingebouwde browser om een webpagina te bezoeken.
# Go to a web page that has the images you want.
+
# Ga naar een webpagina met de gewenste afbeeldingen.
# Click and drag the image from the web page onto the canvas.
+
# Klik en sleep de afbeelding van de webpagina naar het canvas.
# Edit the image using standard myViewBoard tools.
+
# Bewerk de afbeelding met standaard myViewBoard-tools.
  
  
Use the Embed browser to add videos from YouTube:  
+
Gebruik de ingebouwde browser om video's van YouTube toe te voegen:
# Use the Embed browser to visit https://www.youtube.com/.
+
# Gebruik de ingebouwde browser om https://www.youtube.com/ te bezoeken.
# Use the YouTube search function to locate a video.
+
# Gebruik de YouTube-zoekfunctie om een video te vinden.
# On the search results, click and drag the video title onto the canvas. <br/>Performing a click-and-drag action on the ''video thumbnail'' inserts the thumbnail image.
+
# Klik en sleep in de zoekresultaten de videotitel naar het canvas. <br/> Door een klik- en sleepactie op de '' videominiatuur '' uit te voeren, wordt de miniatuurafbeelding ingevoegd.
# The video displays in a floating frame.
+
# De video wordt weergegeven in een zwevend frame.
 
{{#evl:RVTPNPPqEfU|To see it in action, click here.|1|player=example-player}}  
 
{{#evl:RVTPNPPqEfU|To see it in action, click here.|1|player=example-player}}  
 
<div style="object-fit:contain;"><evlplayer id="player id" style="object-fit:contain;" id="example-player" class="res-img"> &nbsp; </evlplayer></div>
 
<div style="object-fit:contain;"><evlplayer id="player id" style="object-fit:contain;" id="example-player" class="res-img"> &nbsp; </evlplayer></div>
  
==Embed Browser Toolbar==
+
== Browserwerkbalk insluiten ==
  
The Embed browser toolbar is found on the bottom area of the Embed browser. Click and drag on an empty area of the toolbar to move the Embed browser across the canvas. To resize the Embed browser, click and drag on the bottom right side. The Embed browser toolbar also provides the following icons to manage the user's browsing experience:
+
De werkbalk ingebouwde browser bevindt zich onderaan in de Embed browser. Klik en sleep op een leeg gebied van de werkbalk om de ingebouwde browser over het canvas te verplaatsen. Als u het formaat van de ingebouwde browser wilt wijzigen, klikt en sleept u rechts onderaan. De werkbalk ingebouwde browser biedt ook de volgende pictogrammen om de browse-ervaring van de gebruiker te beheren:
  
'''Window Controls'''
+
'''Vensterbesturing'''
  
* ''Close''. Close the browser. Note that this closes all the tabs in the browser.  
+
* ''Dichtbij''. Sluit de browser. Merk op dat hiermee alle tabbladen in de browser worden gesloten.
* ''Maximize''. Sets the browser to cover the whole canvas area. Click again to restore back to the previous size.
+
* '' Maximaliseren ''. Stelt de browser in om het hele canvasgebied te bedekken. Klik nogmaals om terug te keren naar de vorige grootte.
* ''Minimize''. Hides the browser from view, but still keeps all active web pages. To view the browser again, click the Embed browser icon on the Floating toolbar.  
+
* '' Minimaliseren ''. Verbergt de browser uit het zicht, maar behoudt nog steeds alle actieve webpagina's. Als u de browser opnieuw wilt bekijken, klikt u op het pictogram Browser insluiten op de zwevende werkbalk.
  
'''Navigation Controls'''
+
'''Navigatiebesturing'''
  
* ''Refresh''. Refresh the webpage.
+
* '' Vernieuwen ''. Vernieuw de webpagina.
* ''Back''. Go to the previous webpage
+
* '' Terug ''. Ga naar de vorige webpagina
* ''Forward''. Go to the next webpage
+
* ''Vooruit''. Ga naar de volgende webpagina
* ''Home''. Go back to the homepage
+
* ''Huis''. Ga terug naar de startpagina
* ''Keyboard''. Displays an onscreen keyboard. This is helpful when a physical keyboard is not present.  
+
* '' Toetsenbord ''. Toont een toetsenbord op het scherm. Dit is handig als er geen fysiek toetsenbord aanwezig is.
  
'''Special Controls'''
+
'''Speciale bedieningselementen'''
  
''Embed Button''. Places the current website on its own floating frame.
+
'Knop insluiten'. Plaatst de huidige website op een eigen zwevend frame.
  
* Interactions with the website are still possible.
+
* Interacties met de website zijn nog steeds mogelijk.
* The frame can be moved and resized.  
+
* Het frame kan worden verplaatst en van grootte worden veranderd.
* Saving the canvas also saves the frame and a reference to the webpage.  
+
* Door het canvas op te slaan, wordt ook het frame en een verwijzing naar de webpagina opgeslagen.
  
: Embedded websites likewise do not keep records of actions performed by the user. Any changes, updates or progress made on embedded websites are lost. The frame automatically loads a 'fresh' version of the embedded websites during the following:
+
: Ingebouwde websites houden ook geen gegevens bij van acties die door de gebruiker zijn uitgevoerd. Alle wijzigingen, updates of voortgang op ingesloten websites gaan verloren. Het frame laadt automatisch een 'nieuwe' versie van de ingesloten websites tijdens de volgende:
  
: - When the canvas is re-opened
+
: - Wanneer het canvas opnieuw wordt geopend
: - When moving between canvas pages
+
: - Bij het verplaatsen tussen canvaspagina's
  
Screenshot and Drawing Tools: These tools allow drawing on top of the webpage inside the Embed Browser. Click the tools again to hide the annotations.
+
Schermafdruk- en tekenhulpmiddelen: met deze hulpmiddelen kunt u bovenop de webpagina in de Embed Browser tekenen. Klik nogmaals op de tools om de annotaties te verbergen.
  
* ''Pen tool''. Draw freehand lines and squiggles.
+
* '' Pen-tool ''. Teken uit de vrije hand lijnen en kronkels.
* ''Highlighter tool''. Draw transparent lines to highlight text.  
+
* '' Markeerstift ''. Teken transparante lijnen om tekst te markeren.
* ''Eraser''. Erase annotations made on the webpage.  
+
* '' Gum ''. Wis annotaties gemaakt op de webpagina.
* ''Screenshot icon''. Capture the webpage with all annotations. This screenshot is placed as an image on the canvas.
+
* '' Schermafbeelding pictogram ''. Leg de webpagina vast met alle annotaties. Deze screenshot wordt als een afbeelding op het canvas geplaatst.
  
  
==Related Media==
+
== Gerelateerde media ==
 
{{YouTube-box|DtU0c1h_uGU|Embed Browser - Overview}}
 
{{YouTube-box|DtU0c1h_uGU|Embed Browser - Overview}}
 
{{YouTube-box|1-3KaZOHjy0|Embed Browser - Dragging Images & Videos}}
 
{{YouTube-box|1-3KaZOHjy0|Embed Browser - Dragging Images & Videos}}
Line 122: Line 122:
 
<seo metak="myviewboard" ogtitle="Embed browser" ogimage="wiki.myviewboard.com/images/f/fe/Logo-filled.png" ogdescr="The Embed Browser is a built in web browser which allows access to internet sites without leaving the myViewBoard program." />
 
<seo metak="myviewboard" ogtitle="Embed browser" ogimage="wiki.myviewboard.com/images/f/fe/Logo-filled.png" ogdescr="The Embed Browser is a built in web browser which allows access to internet sites without leaving the myViewBoard program." />
  
{DISPLAYTITLE: Ingebouwde Browser}}
+
{{DISPLAYTITLE: Ingebouwde Browser}}

Latest revision as of 19:32, 26 February 2020

De Ingebouwde Browser is een ingebouwde webbrowser die toegang geeft tot internetsites zonder het myViewBoard-programma te verlaten.

Gedrag

De ingebouwde browser-startpagina bestaat uit de volgende gebieden:

myViewBoard for Windows Embed browser
 • Zoekmachine. Typ trefwoorden en druk op enter of klik op het pictogram om een zoekopdracht op internet te starten.
 • Google is de standaard zoekmachine
 • Klik op het Google-logo om over te schakelen naar Bing
 • Tegels. Bladwijzers naar populaire websites. myViewBoard biedt een standaardset tegels.
 • Tegels variëren afhankelijk van het geselecteerde thema.
 • Bewerk tegels door naar de FollowMe instellingen te gaan op myViewBoard.com.
 • Zie voor de lijst met tegels per thema Embed browser tiles.
 • Links. Vooraf ingestelde websnelkoppelingen naar interessante websites. Deze links kunnen niet worden aangepast.
 • Apple Store . Klik om een QR-code te bekijken om de myViewBoard-app in de Apple Store te downloaden
 • Google Play . Klik om een QR-code te bekijken om de myViewBoard-app te downloaden in de Google Play Store
 • Chrome webshop. Laadt de extensiepagina van de myViewBoard extentie voor Chrome
 • Google-accounts . Toont de Google-accountinformatiepagina.
 • Microsoft account. Toont de Microsoft account info-pagina.
 • myViewBoard-account . Toont de myViewBoard-accountinfo-pagina. myViewBoard-gebruikers worden automatisch aangemeld.
 • myViewBoard Clips . Laadt de zoekpagina van myViewBoard Clips. Zie voor meer informatie myViewBoard Clips.
 • myViewBoard FAQ-pagina . Toont het gedeelte met veelgestelde vragen van de help van myViewBoard.


De URL-balk geeft de URL weer van de pagina die op het huidige tabblad wordt weergegeven.

 • De URL-balk functioneert ook als een zoekbalk. Voer een van de volgende handelingen uit om te zoeken:
 • Typ trefwoorden en druk op enter
 • Klik op het pictogram
 • De URL-balk accepteert ook URL's. Begin met het typen van URL's met http:// of https://.
 • Klik op om een nieuw tabblad toe te voegen op de tabbladwerkbalk.


Let op de volgende beperkingen:

 • De ingebouwde Browser houdt geen gegevens bij over eerdere aanmeldingen, geschiedenis of zoekopdrachten. Als u uitlogt bij het programma en het later opent, worden er geen websites meer onthouden waarop u bent ingelogd.
 • De ingebouwde Browser ondersteunt geen pop-up pagina's.
 • Er kan slechts één embed-browser tegelijk actief zijn.
 • Tijdens het afspelen van online video's vult het instellen van de video op volledig scherm alleen het hele ingebedde browsergebied.


Tekst, afbeeldingen en video's op het canvas invoegen

Gebruik de ingebouwde browser om tekst van internet toe te voegen:

 1. Gebruik de ingebouwde browser om een webpagina te bezoeken.
 2. Markeer tekst van een webpagina.
 3. Sleep de gemarkeerde tekst naar het canvas.
 4. Bewerk de tekst met standaard myViewBoard-tools.


Gebruik de ingebouwde browser om afbeeldingen van internet toe te voegen:

 1. Gebruik de ingebouwde browser om een webpagina te bezoeken.
 2. Ga naar een webpagina met de gewenste afbeeldingen.
 3. Klik en sleep de afbeelding van de webpagina naar het canvas.
 4. Bewerk de afbeelding met standaard myViewBoard-tools.


Gebruik de ingebouwde browser om video's van YouTube toe te voegen:

 1. Gebruik de ingebouwde browser om https://www.youtube.com/ te bezoeken.
 2. Gebruik de YouTube-zoekfunctie om een video te vinden.
 3. Klik en sleep in de zoekresultaten de videotitel naar het canvas.
  Door een klik- en sleepactie op de videominiatuur uit te voeren, wordt de miniatuurafbeelding ingevoegd.
 4. De video wordt weergegeven in een zwevend frame.

To see it in action, click here.

 

Browserwerkbalk insluiten

De werkbalk ingebouwde browser bevindt zich onderaan in de Embed browser. Klik en sleep op een leeg gebied van de werkbalk om de ingebouwde browser over het canvas te verplaatsen. Als u het formaat van de ingebouwde browser wilt wijzigen, klikt en sleept u rechts onderaan. De werkbalk ingebouwde browser biedt ook de volgende pictogrammen om de browse-ervaring van de gebruiker te beheren:

Vensterbesturing

 • Dichtbij. Sluit de browser. Merk op dat hiermee alle tabbladen in de browser worden gesloten.
 • Maximaliseren . Stelt de browser in om het hele canvasgebied te bedekken. Klik nogmaals om terug te keren naar de vorige grootte.
 • Minimaliseren . Verbergt de browser uit het zicht, maar behoudt nog steeds alle actieve webpagina's. Als u de browser opnieuw wilt bekijken, klikt u op het pictogram Browser insluiten op de zwevende werkbalk.

Navigatiebesturing

 • Vernieuwen . Vernieuw de webpagina.
 • Terug . Ga naar de vorige webpagina
 • Vooruit. Ga naar de volgende webpagina
 • Huis. Ga terug naar de startpagina
 • Toetsenbord . Toont een toetsenbord op het scherm. Dit is handig als er geen fysiek toetsenbord aanwezig is.

Speciale bedieningselementen

'Knop insluiten'. Plaatst de huidige website op een eigen zwevend frame.

 • Interacties met de website zijn nog steeds mogelijk.
 • Het frame kan worden verplaatst en van grootte worden veranderd.
 • Door het canvas op te slaan, wordt ook het frame en een verwijzing naar de webpagina opgeslagen.
Ingebouwde websites houden ook geen gegevens bij van acties die door de gebruiker zijn uitgevoerd. Alle wijzigingen, updates of voortgang op ingesloten websites gaan verloren. Het frame laadt automatisch een 'nieuwe' versie van de ingesloten websites tijdens de volgende:
- Wanneer het canvas opnieuw wordt geopend
- Bij het verplaatsen tussen canvaspagina's

Schermafdruk- en tekenhulpmiddelen: met deze hulpmiddelen kunt u bovenop de webpagina in de Embed Browser tekenen. Klik nogmaals op de tools om de annotaties te verbergen.

 • Pen-tool . Teken uit de vrije hand lijnen en kronkels.
 • Markeerstift . Teken transparante lijnen om tekst te markeren.
 • Gum . Wis annotaties gemaakt op de webpagina.
 • Schermafbeelding pictogram . Leg de webpagina vast met alle annotaties. Deze screenshot wordt als een afbeelding op het canvas geplaatst.


Gerelateerde media

DtU0c1h_uGU

Embed Browser - Overview

1-3KaZOHjy0

Embed Browser - Dragging Images & Videos

gyZWuXp4QHk

Embed Browser - myViewBoard Clips

sRohRaYnn40

Embed Browser - Embedding Websites

gq_7OGrVeGM

FollowMe AI - Create Tiles for Embed Browser