Changes

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
Line 4: Line 4:  
}}
 
}}
 
<div class="DesktopOnly"><div class="RedButtonOuter" style="text-align:center;vertical-align:center;width:100%;height:auto;background-color:#247BEF">  
 
<div class="DesktopOnly"><div class="RedButtonOuter" style="text-align:center;vertical-align:center;width:100%;height:auto;background-color:#247BEF">  
[https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EIKg99KMn0WUWd2xl4XzdpKKf1upSNpAoeYgGsKBuhZUMzlIVlg4SjM0UE4zSkU4TUY4T0FMMU04My4u <span class="RedButtonInner DloadLink" title="myViewBoard Classroom Feedback">Our goal with Classroom is to provide you with an easy, versatile tool for hybrid teaching.<br>If you have any ideas on how to improve Classroom, <u>please use this survey to let us know – your feedback is really appreciated</u>.</span>] </div></div>
+
[https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EIKg99KMn0WUWd2xl4XzdpKKf1upSNpAoeYgGsKBuhZUMzlIVlg4SjM0UE4zSkU4TUY4T0FMMU04My4u <span class="RedButtonInner DloadLink" title="myViewBoard Classroom Feedback">Lớp học ảo Classroom được tạo nên nhằm trở thành công cụ giúp giáo viên dễ dàng giảng dạy kết hợp và tương tác với học sinh.<br>Nếu giáo viên có bất kỳ ý tưởng hoặc ý kiến đóng góp để phát triển hơn nữa Classroom, <u>hãy điền chia sẻ ngay với chúng tôi qua bảng khảo sát tại đây. Xin chân thành cảm ơn</u>.</span>] </div></div>
    
<section begin=classroom intro />
 
<section begin=classroom intro />
[[File:Icon Classroom.svg|70px|link=]] '''Classroom''' is an online and fully browser-based platform for delivering lessons. It is designed to be as easy as possible to learn, and to be similar to a traditional physical classroom. There is no software to install and students do not need to create an account. There is also built-in support for Google Classroom and cloud integration, to easily invite students and share lesson materials.
+
[[File:Icon Classroom.svg|70px|link=]] '''Classroom''' là một nền tảng trực tuyến hoạt động trên trình duyệt để cung cấp các lớp học ảo cho giáo viên và học sinh. myViewBoard Classroom được thiết kế để việc học trở nên đơn giản nhất có thể và giống với một lớp học truyền thống. Học sinh không cần cài đặt phần mềm và không yêu cầu cần phải tạo tài khoản sử dụng. Bên cạnh đó, Classroom còn tích hợp Google Classroom và lưu trữ đám mây,giúp giáo viên dễ dàng mời học viên và chia sẻ tài liệu bài giảng.
   −
Classroom works in two browser tabs (windows) and while not necessary, it is recommended to use two screens. The first tab shows the digital whiteboard, or canvas. This is where lesson content is imported and edited. The second tab is a [[Classroom dashboard|dashboard]] for viewing student information and the chat, group (huddle) work, whether the student is currently viewing the lesson, and whether students have requested speaking privileges to ask questions or share comments.
+
Classroom hoạt động với 2 thẻ trình duyệt web và chúng tôi cũng khuyến nghị giáo viên sử dụng 2 màn hình máy tính cùng lúc để tối ưu hóa quá trình giảng dạy. Thẻ trình duyệt đầu tiên hiển thị bảng trắng kỹ thuật số hoặc bảng giáo viên. Đây la khu vực để giáo viên giảng bài. Thẻ trình duyệt thứ hai là dành cho [[Classroom dashboard|Bảng Điều Khiển]] để quản lý thông tin học sinh, trò chuyện, nhóm thảo luận, đo lường mức độ tập trung của họ sinh, nhận thông tin phản hồi của học sinh.
   −
To get started for the first time, please check [[#System requirements|system requirements]] and [[#Create a myViewBoard account|how to create a myViewBoard account]].
+
Trước khi bắt đầu sử dụng, hãy kiểm tra thông tin về [[#System requirements|yêu cầu hệ thống]] [[#Create a myViewBoard account|cách tạo tài khoản myViewBoard]].
 
<section end=classroom intro />
 
<section end=classroom intro />
    
{{Classroom_QSG
 
{{Classroom_QSG
 
|1=Classroom_for_Teachers
 
|1=Classroom_for_Teachers
|2=<big>'''[[Classroom for Teachers|Quick Start Guide</br>for teachers]]'''</big>
+
|2=<big>'''[[Classroom for Teachers|Hướng Dẫn Sử Dụng</br>cho Giáo Viên]]'''</big>
 
|3=Classroom_for_Students
 
|3=Classroom_for_Students
|4=<big>'''[[Classroom for Students|Quick Start Guide</br>for students]]'''</big>
+
|4=<big>'''[[Classroom for Students|Hướng Dẫn Sử Dụng</br>cho Học Sinh]]'''</big>
|5='''[[MyViewBoard_Classroom_Toolbar_Icons|Toolbar Icons]]'''
+
|5='''[[MyViewBoard_Classroom_Toolbar_Icons|Biểu Tượng Trên Thanh Công Cụ]]'''
|6='''[[ClassRoom_Release_History|Release History]]'''
+
|6='''[[ClassRoom_Release_History|Lịch Sử Bản Cập Nhật]]'''
 
}}
 
}}
 
<div class="MobileOnly">
 
<div class="MobileOnly">
Line 31: Line 31:  
<div class="mw-collapsible-content">
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
{| class="wikitable WikiMat"  
 
{| class="wikitable WikiMat"  
!style="background-color:aliceblue;"|'''Use type (teacher side)'''  
+
!style="background-color:aliceblue;"|'''Mục Đích Sử Dụng (dành cho giáo viên)'''  
!style="background-color:aliceblue;"|'''Recommended Specifications'''
+
!style="background-color:aliceblue;"|'''Cấu Hình Đề Nghị'''
 
|-
 
|-
| style="text-align:left;"|Running Classroom to edit lesson content <br>(no students or videostreaming)
+
| style="text-align:left;"|Sử dụng Classroom để chỉnh sửa nội dugn bài giảng <br>(không có học sinh hoặc videostreaming)
 
| style="text-align:left;"|
 
| style="text-align:left;"|
* ''CPU:'' dual-core, Intel i5 6th Gen or above
+
* ''CPU:'' dual-core, Intel i5 thế hệ 6 trở lên.
* ''RAM:'' 8GB
+
* ''RAM:'' 8GB.
* ''Network:'' 30 Mbps download, 10 Mbps upload, wired connection
+
* ''Mạng:'' tốc độ tải xuống 30 Mbps, tốc độ tải lên 10 Mbps, kết nối có dây.
* ''Devices:'' PCs and laptops (including Surface Go), ViewSonic ViewBoards with Windows 10
+
* ''Thiết bị:'' PC, laptop (bao gồm Surface Go), ViewSonic ViewBoards với hệ điều hành Windows 10.
* ''OS:'' Windows 10, MacOS 11, 10.15 (Big Sur, Catalina), and Chrome OS (versions later than 83).  
+
* ''OS:'' Windows 10, MacOS 11, 10.15 (Big Sur, Catalina), và hệ điều hành Chrome (phiên bản 83 trở lên).  
* ''Browsers:'' Google Chrome (v83+) or Microsoft Edge (88.0.705.74). Internet Explorer is not supported.
+
* ''Trình duyệt:'' Google Chrome (v83+) hoặc Microsoft Edge (88.0.705.74). Internet Explorer hiện không được hỗ trợ.
 
|-
 
|-
| style="text-align:left;"|Editing lesson content, video streaming, <br> <nowiki><</nowiki>15 students
+
| style="text-align:left;"|Chỉnh sửa bài giảng, video streaming, <br> ít hơn 15 học sinh.
 
| style="text-align:left;"|
 
| style="text-align:left;"|
* ''CPU:'' dual-core, Intel i5 6th Gen or above
+
* ''CPU:'' dual-core, Intel i5 thế hệ 6 trở lên.
* ''RAM:'' 8GB
+
* ''RAM:'' 8GB.
* ''Network:'' 60 Mbps download, 20 Mbps upload, wired connection
+
* ''Mạng:'' tốc độ tải xuống 60 Mbps, tốc độ tải lên 20 Mbps, kết nối có dây.
* ''Devices:'' PCs and laptops (including Surface Go), ViewSonic ViewBoards with Windows 10
+
* ''Thiết bị:'' PC, laptop (bao gồm Surface Go), ViewSonic ViewBoards với hệ điều hành Windows 10.
* ''OS:'' Windows 10, MacOS 11, 10.15 (Big Sur, Catalina), and Chrome OS (versions later than 83).  
+
* ''OS:'' Windows 10, MacOS 11, 10.15 (Big Sur, Catalina), và hệ điều hành Chrome (phiên bản 83 trở lên).  
* ''Browsers:'' Google Chrome (v83+) or Microsoft Edge (88.0.705.74). Internet Explorer is not supported.
+
* ''Trình duyệt:'' Google Chrome (v83+) hoặc Microsoft Edge (88.0.705.74). Internet Explorer hiện không được hỗ trợ.
 
|-
 
|-
| style="text-align:left;"|Editing lesson content, video streaming, <br> <nowiki>></nowiki> 15 students
+
| style="text-align:left;"|Chỉnh sửa bài giảng, video streaming, <br> nhiều hơn 15 học sinh.
 
| style="text-align:left;"|
 
| style="text-align:left;"|
* ''CPU:'' quad-core, Intel i7 or above
+
* ''CPU:'' quad-core, Intel i7 trở lên.
* ''RAM:'' 16GB
+
* ''RAM:'' 16GB.
* ''Network:'' 100 Mbps download, 40 Mbps upload, wired connection
+
* ''Mạng:'' tốc độ tải xuống 100 Mbps, tốc độ tải lên 40 Mbps, kết nối có dây.
* ''Devices:'' PCs and laptops (including Surface Go), ViewSonic ViewBoards with Windows 10
+
* ''Thiết bị:'' PC, laptop (bao gồm Surface Go), ViewSonic ViewBoards với hệ điều hành Windows 10.
* ''OS:'' Windows 10, MacOS 11, 10.15 (Big Sur, Catalina), and Chrome OS (versions later than 83).  
+
* ''OS:'' Windows 10, MacOS 11, 10.15 (Big Sur, Catalina), và hệ điều hành Chrome (phiên bản 83 trở lên).  
* ''Browsers:'' Google Chrome (v83+) or Microsoft Edge (88.0.705.74). Internet Explorer is not supported.
+
* ''Trình duyệt:'' Google Chrome (v83+) hoặc Microsoft Edge (88.0.705.74). Internet Explorer hiện không được hỗ trợ.
 
|-
 
|-
| style="text-align:left;"|For student devices
+
| style="text-align:left;"|Thiết bị của học sinh
 
| style="text-align:left;"|
 
| style="text-align:left;"|
* ''CPU:'' dual-core Intel i5 6th gen or above
+
* ''CPU:'' dual-core Intel i5 thế hệ 6 trở lên.
 
* ''RAM:'' 8GB
 
* ''RAM:'' 8GB
* ''Network:'' 30 Mbps download, 10 Mbps upload
+
* ''Mạng:'' tốc độ tải xuống 30 Mbps, tốc độ tải lên 10 Mbps.
* ''Devices:'' PCs and laptops (including Surface Go), ViewSonic ViewBoards with Windows 10, Chromebooks, iPad Pro (all models), iPad (6th gen or above), iPad Air 2 or above, iPad mini 4 or above. We recommend the device is not more than 3 years old.
+
* ''Thiết bị:'' PC, laptop (bao gồm Surface Go), ViewSonic ViewBoards với hệ điều hành Windows 10, Chromebooks, iPad Pro (tất cả models), iPad (thế hệ 6 trở lên), iPad Air 2 trở lên, iPad mini 4 trở lên. Chúng tôi khuyên nghị sử dụng thiết bị ra mắt trong vòng 3 năm trở lại đây.
* ''OS:'' Windows 10, MacOS 11, 10.15 (Big Sur, Catalina), Chrome OS (versions later than 83), iPad OS (latest 2 releases), and Android (latest 2 releases).
+
* ''OS:'' Windows 10, MacOS 11, 10.15 (Big Sur, Catalina), Chrome OS (phiên bản 83 trở lên), iPad OS (2 phiên bản gần nhất) Android (2 phiên bản gần nhất).
* ''Browsers:'' Google Chrome (v83+) or Microsoft Edge (88.0.705.74). Internet Explorer is not supported.
+
* ''Trình duyệt:'' Google Chrome (v83+)Microsoft Edge (88.0.705.74). Internet Explorer hiện không được hỗ trợ.
 
|}
 
|}
   −
* If you experience performance issues, first close unnecessary programs and browser tabs. Contact your IT department for further support.  
+
* Trường hợp người dùng gặp vấn đề trong quá trình sử dụng, hãy đóng các chương trình không cần thiết lại và thử lại. Người dùng cũng có thể liên hệ với đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi để được hỗ trợ.  
* We recommend a screen resolution of 1920 * 1080 for best usability.
+
* Chúng tôi khuyên nghị giáo viên sử dụng độ phân giải màn hình FullHD 1920 * 1080 để có trải nghiệm tốt nhất.
 
</div></div>
 
</div></div>
    
<div class="mw-collapsible mw-collapsed plus-toggle" style="overflow:auto;border:solid 1px #white; padding:8px;">
 
<div class="mw-collapsible mw-collapsed plus-toggle" style="overflow:auto;border:solid 1px #white; padding:8px;">
<div class="mw-collapsible-toggle" style="font-weight:bold;line-height:1.6;float:none;border-bottom:solid 1px #CCCCCC;">'''Whitelist domains'''</div>
+
<div class="mw-collapsible-toggle" style="font-weight:bold;line-height:1.6;float:none;border-bottom:solid 1px #CCCCCC;">'''Whitelist domain'''</div>
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
<div class="mw-collapsible-content">
Whitelisting domains is typically handled by IT administrators.
+
Danh sách Whitelist domain được quản trị bởi quản trị viên IT.
 
{| class="wikitable WikiMat"
 
{| class="wikitable WikiMat"
 
!style="background-color:aliceblue;"|'''Domain'''
 
!style="background-color:aliceblue;"|'''Domain'''
!style="background-color:aliceblue;"|'''Description'''
+
!style="background-color:aliceblue;"|'''Mô tả'''
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: left;"|<nowiki/>*.<nowiki/>myviewboard.com
 
| style="text-align: left;"|<nowiki/>*.<nowiki/>myviewboard.com
| style="text-align: left;"|this is required for the web applications ecosystem to function
+
| style="text-align: left;"|bắt buộc để sử dụng tính năng của ứng dụng.
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: left;"|myviewboard.com  
 
| style="text-align: left;"|myviewboard.com  
| style="text-align: left;"|this contains a sub-service ecosystem required to allow wildcard subdomains
+
| style="text-align: left;"|bao gồm các hệ sinh thái phụ trợ để subdomanin hoạt động.
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: left;"|<nowiki/>*.<nowiki/>myviewboard.cloud  
 
| style="text-align: left;"|<nowiki/>*.<nowiki/>myviewboard.cloud  
| style="text-align: left;"|this is required for proper functioning of web service resources
+
| style="text-align: left;"|bắt buộc để các tài nguyên dịch vụ web hoạt động ổn định.
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: left;"|myviewboardclips.com
 
| style="text-align: left;"|myviewboardclips.com
| style="text-align: left;"|this allows proper functioning of [[myViewBoard Clips]]
+
| style="text-align: left;"|cho phép tính năng [[myViewBoard Clips]] hoạt động.
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: left;"|*.visualstudio.com
 
| style="text-align: left;"|*.visualstudio.com
| style="text-align: left;"| VisualStudio API is used to enhance user experience
+
| style="text-align: left;"| VisualStudio API được sử dụng để tăng trải nghiệm người dùng.
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: left;"| *.pndsn.com
 
| style="text-align: left;"| *.pndsn.com
 
| style="text-align: left;"|Chat Room API
 
| style="text-align: left;"|Chat Room API
 
|}
 
|}
''Asterisks <nowiki/>*<nowiki/> must be included where shown above.''
+
''Ký hiệu <nowiki/>*<nowiki/> là yêu cầu bắt buộc.''
      −
'''Please ensure the following compulsory ports are whitelisted'''
+
'''Đảm bảo các cổng sau đây nằm trong danh sách whitelist'''
 
* Protocol : HTTPS/2 SSL   
 
* Protocol : HTTPS/2 SSL   
 
* Port 443 for websocket connection
 
* Port 443 for websocket connection
   −
'''It is also strongly recommended to whitelist the following ports'''
+
'''Danh sách các cổng cần được đưa vào danh sách whitelist'''
 
* UDP port 40000-65535
 
* UDP port 40000-65535
 
* port 3478 (UDP and TCP listening)
 
* port 3478 (UDP and TCP listening)
 
* port 5349 (TLS and DTLS listening port)
 
* port 5349 (TLS and DTLS listening port)
* for STUN servers it is recommended port 19302 (UDP) is whitelisted
+
* với STUN servers được đề xuất port 19302 (UDP) vào danh sách whitelist
 
</div></div>
 
</div></div>
    
<div class="mw-collapsible mw-collapsed plus-toggle" style="overflow:auto;border:solid 1px #white; padding:8px;">
 
<div class="mw-collapsible mw-collapsed plus-toggle" style="overflow:auto;border:solid 1px #white; padding:8px;">
<div class="mw-collapsible-toggle" style="font-weight:bold;line-height:1.6;float:none;border-bottom:solid 1px #CCCCCC;">'''Auto timeout'''</div>
+
<div class="mw-collapsible-toggle" style="font-weight:bold;line-height:1.6;float:none;border-bottom:solid 1px #CCCCCC;">'''Đăng xuất tự động'''</div>
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
<div class="mw-collapsible-content">
If the Classroom browser tab is not used for 30 minutes, you (the teacher/session host) will be automatically signed out and the session ended. This includes ending the session for students too.  
+
Trong trường hợp thẻ trình duyệt Classroom không được sử dụng trong vòng 30 phút, người dùng (giáo viên/chủ phiên) thì phiên học sẽ tự động kết thúc. Học sinh cũng sẽ nhận thông báo kết thúc phiên.
   −
Please note that this auto-timeout is different to the myviewboard account timeout, which can be configured from the FollowMe settings on [https://myviewboard.com/viewboard/setting myViewBoard.com] (requires sign-in).
+
Chú ý rằng thười gian đăng xuất tự động có thể khác nhau tùy theo mỗi loại tài khoản của myviewboard. Người dùng có thể kiểm tra trong cài đặt FollowMe tại [https://myviewboard.com/viewboard/setting myViewBoard.com] (yêu cầu đăng nhập).
 
</div></div>
 
</div></div>
    
<div class="mw-collapsible mw-collapsed plus-toggle" style="overflow:auto;border:solid 1px #white; padding:8px;">
 
<div class="mw-collapsible mw-collapsed plus-toggle" style="overflow:auto;border:solid 1px #white; padding:8px;">
<div class="mw-collapsible-toggle" style="font-weight:bold;line-height:1.6;float:none;border-bottom:solid 1px #CCCCCC;">'''Current limitations'''</div>
+
<div class="mw-collapsible-toggle" style="font-weight:bold;line-height:1.6;float:none;border-bottom:solid 1px #CCCCCC;">'''Một số hạn chế'''</div>
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
<div class="mw-collapsible-content">
   −
There is a list of the current limitations that users may encounter when using Classroom.<br>  
+
Sau đây là một số hạn chế mà người dùng có thể gặp trong quá trình sử dụng Classroom.<br>  
The {{mVB}} team is aware of these limitations and is working to resolve them. <br>
+
Nhóm kỹ sư phần mềm {{mVB}} hàng đầu của chúng tôi đang chăm chỉ làm việc để giải quyết các hạn chế này. <br>
'''If you notice an issue not listed here, [https://myviewboard.com/main-support please let us know via {{mVB}} Support]'''. This helps us to improve {{mVB}} services.  
+
'''Nếu người dùng gặp các sự cố nằm ngoài danh sách sau đây, [https://myviewboard.com/main-support hãy liên hệ với trang hỗ trợ {{mVB}}] để được hỗ trợ kịp thời'''. Điều này có ý nghĩa tích cực với chúng tôi để ngày càng hoàn thiện phần mềm giáo dục {{mVB}}.  
 
{{BR}}
 
{{BR}}
      −
'''General Limitations'''
+
'''Danh sách các hạn chế hiện tại'''
 
<br>
 
<br>
 
1. On mobile devices, the session will terminate immediately if sent to the background, for example by switching apps.  
 
1. On mobile devices, the session will terminate immediately if sent to the background, for example by switching apps.  
Line 152: Line 152:       −
'''Browser'''
+
'''Trình duyệt'''
* ''Chrome'': underlined text sometimes does not display properly.
+
* ''Chrome'': thỉnh thoảng các văn bản gạch chân sẽ hiển thị không chính xác.
      −
'''Devices'''
+
'''Thiết bị'''
* ''iPad'': When a teacher plays both a YouTube clip and a video call, students using iPads may only see the YouTube clip.  
+
* ''iPad'': Khi giáo viên sử dụng cả YouTube Clip và Webcam, học sinh sử dụng Ipad có thể chỉ nhìn thấy YouTube Clip.
* ''iPad'': If a teacher first gives a student permission to talk, and then revokes that permission, students using an iPad may still be able to talk if they click the microphone pop-up after the teacher revokes permission. In other words, the talk permission from the teacher triggers the microphone pop-up on the student's iPad, which remains there until the student clicks ''Cancel'' or ''Allow''. If the student clicks ''Allow'' after the teacher has already revoked speaking permission, the student can still speak to the class. The teacher can disable this by again enabling and then disabling the student's speaking rights.
+
* ''iPad'': Nếu lần đầu tiên giáo viên cho phép học sinh nói chuyện và sau đó thu hồi quyền đó, học sinh sử dụng iPad vẫn có thể nói chuyện nếu họ nhấp vào micrô bật lên sau khi giáo viên thu hồi quyền. Nói cách khác, quyền trò chuyện từ giáo viên sẽ kích hoạt cửa sổ bật lên micrô trên iPad của học sinh, micrô sẽ vẫn ở đó cho đến khi học sinh nhấp vào ''Hủy'' hoặc ''Đồng Ý''. Nếu học sinh nhấp vào ''Đồng Ý'' sau khi giáo viên đã thu hồi quyền nói, học sinh vẫn có thể nói chuyện với cả lớp. Giáo viên có thể tắt tính năng này bằng cách bật lại và sau đó tắt quyền nói của học sinh.
* ''iPad and Android tablets'': The screen record feature is not supported on Android tablets and iPads.
+
* ''iPad và máy tính bảng Android'': Tính năng quay màn hình trên thiết bị máy tính bảng Android và iPad hoạt động chưa ổn định.
* ''iPad'': mp4 files may not work, due to incompatibility with the browser.
+
* ''iPad'': Tệp tin *.mp4 hoạt động chưa ổn định do vấn đề tương thích với trình duyệt.
    
</div></div>
 
</div></div>
    
==Mở Classroom==
 
==Mở Classroom==
<div style="60%">Classroom works directly from a suitable web browser, there is no need to download software. We recommend using [https://www.google.com/chrome/ Google Chrome] or a Chromium browser such as [https://www.microsoft.com/en-us/edge Edge]. Accessing Classroom is simple:
+
<div style="60%">Classroom hoạt động hoàn toàn trên trình duyệt web mà không cần cài đặt phần mềm. Chúng tôi khuyến nghị sử dụng trình duyệt [https://www.google.com/chrome/ Google Chrome] hoặc trình duyệt Chromium như [https://www.microsoft.com/en-us/edge Edge]. Cách truy cập vào lớp học ảo Classroom:
   −
* Go to http://myviewboard.com and sign in with your {{MVB}} account.
+
* Truy cập http://myviewboard.com và đăng nhập bằng tài khoản {{MVB}}.
* On the main screen, click [[File:Icon Classroom.svg|45px|link=]] Classroom.
+
* Ở màn hình chính, nhấp vào biểu tượng lớp học ảo [[File:Icon Classroom.svg|45px|link=]] Classroom.
    
<gallery widths="490" heights="250">
 
<gallery widths="490" heights="250">
VC_user-interface.png|After opening Classroom, teachers are presented with a blank canvas.
+
VC_user-interface.png|Sau khi lớp học ảo Classroom mở, một bảng dành cho giáo viên thuyết trình sẽ xuất hiện.
Classroom dashboard123123213.png|In a second tab teachers can view the dashboard, displaying class information.
+
Classroom dashboard123123213.png|Thẻ trình duyệt thứ 2 là bảng điều khiển lớp học dành cho giáo viên.
Classroom student view updated UI (1).png|This is what students see after joining classroom.
+
Classroom student view updated UI (1).png|Hình ảnh nhìn từ phía học sinh sau khi tham gia lớp học ảo Classroom.
 
</gallery></div></div>
 
</gallery></div></div>
  
VietnamOffice
552

edits

Navigation menu