Changes

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
Line 1: Line 1: −
myViewBoard Manager is a tool for Entity Admins to remotely manage multiple installations of Viewsonic visual solution devices such as ViewBoard.
+
myViewBoard Manager is een tool voor Entity Adminins om op afstand meerdere installaties van Viewsonic visuele oplossingsapparaten zoals ViewBoard te beheren.
   −
To access, click the Entity Management tile, then click Devices on the side panel. Note that this option is only available for users signed in using an Entity Admin account.  
+
Om toegang te krijgen, klikt u op de tegel Entiteitsbeheer en vervolgens op Apparaten in het zijpaneel. Merk op dat deze optie alleen beschikbaar is voor gebruikers die zijn aangemeld met een Entity Admin-account.
   −
==Downloading the APP==
+
== De APP downloaden ==
   −
The Device Manager app is only available for signed in users. To download:
+
De Device Manager-app is alleen beschikbaar voor aangemelde gebruikers. Downloaden:
   −
# Sign in to myViewBoard.com.
+
# Meld u aan bij myViewBoard.com.
# Once signed in, click the {{Icon Image|bx:bx-download}} Download icon on the top toolbar.
+
# Nadat u zich hebt aangemeld, klikt u op het {{Icon Image|bx:bx-download}} Download icon on the top toolbar.
# Click the Device Manager link on the new window.
+
# Klik op de koppeling Apparaatbeheer in het nieuwe venster.
# Click the {{Icon Image|fa-solid:download}} download icon to start downloading.
+
# Klik op het downloadpictogram {{Icon Image | fa-solid: download}} om het downloaden te starten.
      −
You can also download the app by click the link below:
+
U kunt de app ook downloaden door op de onderstaande link te klikken:
 
* [https://dl.myviewboard.com/latest?device_management myViewBoard Manager download link]
 
* [https://dl.myviewboard.com/latest?device_management myViewBoard Manager download link]
         −
==Adding Devices==
+
== Apparaten toevoegen ==
   −
You need to set up your devices first before you can add them to your list of managed devices.  
+
U moet uw apparaten eerst instellen voordat u ze aan uw lijst met beheerde apparaten kunt toevoegen.
      −
On the device to manage:
+
Op het apparaat om te beheren:
# Download the Device Manager app.
+
# Download de Device Manager-app.
# Install the app on the device to manage.
+
# Installeer de app op het apparaat om te beheren.
# Open the app and note the 6-digit PIN displayed.
+
# Open de app en noteer de weergegeven 6-cijferige pincode.
      −
On the myViewBoard Manager page:
+
Op de myViewBoard Manager-pagina:
# Click + Add Device
+
# Klik op + Apparaat toevoegen
# Provide the 6-digit PIN you obtained earlier.
+
# Geef de 6-cijferige pincode op die u eerder hebt verkregen.
# (Optional) Specify a short name for the device.
+
# (Optioneel) Geef een korte naam op voor het apparaat.
# Click Add.
+
# Klik op Toevoegen.
 
      
<gallery widths="900px" heights="531px">
 
<gallery widths="900px" heights="531px">
Line 41: Line 40:       −
==Sorting Added Devices into Groups==
+
== Toegevoegde apparaten sorteren in groepen ==
 
  −
After you have a number of devices added, you can manage them using the following options:
      +
Nadat u een aantal apparaten heeft toegevoegd, kunt u deze beheren met de volgende opties:
   −
To create a group:
  −
# On the side panel, click > to expand the Group dropdown.
  −
# Click + Add a group
  −
# Click Create Group
      +
Om een ​​groep aan te maken:
 +
# Klik in het zijpaneel op> om de vervolgkeuzelijst Groep uit te vouwen.
 +
# Klik op + Een groep toevoegen
 +
# Klik op Groep maken
   −
To add devices to the group:
  −
# On the side panel, click > to expand the Group dropdown.
  −
# Click on the group where you want to add a device.
  −
# On the main panel, click + Add Device.
  −
# On the new window, select which devices you want to add to this group.
  −
# Click Add.
  −
# The devices should now appear on the device list for the group.
      +
Apparaten aan de groep toevoegen:
 +
# Klik in het zijpaneel op> om de vervolgkeuzelijst Groep uit te vouwen.
 +
# Klik op de groep waaraan u een apparaat wilt toevoegen.
 +
# Klik in het hoofdpaneel op + Apparaat toevoegen.
 +
# Selecteer in het nieuwe venster welke apparaten u aan deze groep wilt toevoegen.
 +
# Klik op Toevoegen.
 +
# De apparaten zouden nu in de apparatenlijst voor de groep moeten verschijnen.
   −
You can also "star" your favorite devices so you can easily find it later. To star a device:
     −
# On any group list, locate the device you want to star.
+
U kunt ook uw favoriete apparaten een ster geven, zodat u deze later gemakkelijk kunt terugvinden. Een ster toevoegen aan een apparaat:
# Click the star beside the Device name.
  −
# The star icon should turn yellow.
  −
# To easily filter your "star" devices, click Starred on the side panel.
      +
# Zoek in een groepslijst het apparaat dat u een ster wilt geven.
 +
# Klik op de ster naast de apparaatnaam.
 +
# Het sterpictogram moet geel worden.
 +
# Om uw "ster" -apparaten gemakkelijk te filteren, klikt u op Met ster in het zijpaneel.
   −
To modify the group membership of a device:
  −
# Locate the device you want to update.
  −
# Click the device name to open the Device properties page.
  −
# Click the pencil icon to open the Device groups dialog.
  −
# On the list, click + Add or - Remove.
  −
# Click Finish.
      +
Om het groepslidmaatschap van een apparaat te wijzigen:
 +
# Zoek het apparaat dat u wilt bijwerken.
 +
# Klik op de apparaatnaam om de pagina Apparaateigenschappen te openen.
 +
# Klik op het potloodpictogram om het dialoogvenster Apparaatgroepen te openen.
 +
# Klik in de lijst op + Toevoegen of - Verwijderen.
 +
# Klik op Voltooien.
   −
==Managing Devices ==
+
== Apparaten beheren ==
   −
myViewBoard Manager displays all your managed devices in a list on the main window. This list also provides several options to quickly manage your devices.
+
myViewBoard Manager toont al uw beheerde apparaten in een lijst in het hoofdvenster. Deze lijst biedt ook verschillende opties om uw apparaten snel te beheren.
      −
The right-most panel displays the following information:
+
Het meest rechtse paneel geeft de volgende informatie weer:
* Hover over a device to view device, network, memory, and storage information for that device.
+
* Beweeg over een apparaat om apparaat-, netwerk-, geheugen- en opslaginformatie voor dat apparaat te bekijken.
* Selecting a device enables the following options:
+
* Door een apparaat te selecteren, zijn de volgende opties mogelijk:
:* Power on the device
+
: * Schakel het apparaat in
:* Restart the device
+
: * Start het apparaat opnieuw op
:* Lock the device
+
: * Vergrendel het apparaat
:* Turn the screen on
+
: * Zet het scherm aan
:* Change the source
+
: * Verander de bron
:* Adjust volume
+
: * Pas het volume aan
:* Stop broadcasting
+
: * Stop met uitzenden
       
<gallery widths="900px" heights="531px">
 
<gallery widths="900px" heights="531px">
MDM-quick-actions.png|The Devices list also provides several options to quickly manage your devices.
+
MDM-quick-actions.png|De lijst met apparaten biedt ook verschillende opties om uw apparaten snel te beheren.
 
</gallery>
 
</gallery>
      −
==Broadcasting to Devices==
+
== Uitzenden naar apparaten ==
   −
The broadcast feature allows device admins to send messages in real-time to selected devices.
+
Met de uitzendfunctie kunnen apparaatbeheerders in realtime berichten naar geselecteerde apparaten verzenden.
   −
To broadcast messages to devices:
+
Berichten naar apparaten verzenden:
# Select one or more devices on the list.
+
# Selecteer een of meer apparaten in de lijst.
# Click Broadcasting, then select one of the following:
+
# Klik op Uitzenden en selecteer een van de volgende opties:
#* Message. Displays a short message on the devices.
+
# * Bericht. Geeft een kort bericht weer op de apparaten.
#* Multimedia. Displays an image or a video on the device.
+
# * Multimedia. Geeft een afbeelding of video weer op het apparaat.
# Specify how long you want the message to appear.
+
# Specificeer hoe lang u het bericht wilt laten verschijnen.
# Click Finish to start the broadcast.
+
# Klik op Voltooien om de uitzending te starten.
      −
To stop broadcasting:  
+
Om te stoppen met uitzenden:
# Locate and select the device to update.
+
# Zoek en selecteer het apparaat dat u wilt bijwerken.
# On the rightmost panel, click Stop Broadcasting.
+
# Klik in het meest rechtse paneel op Uitzenden stoppen.
      −
If you have media files you broadcast frequently, click Media on the sidepanel to manage your uploaded multimedia files.   
+
Als u mediabestanden hebt die u vaak uitzendt, klikt u op Media in het zijpaneel om uw geüploade multimediabestanden te beheren.   
       
<gallery widths="900px" heights="531px">
 
<gallery widths="900px" heights="531px">
MDM-msg-broadcast.png|The broadcast feature allows device admins to send messages in real-time to selected devices.
+
MDM-msg-broadcast.png|Met de uitzendfunctie kunnen apparaatbeheerders in realtime berichten naar geselecteerde apparaten verzenden.
 
</gallery>
 
</gallery>
      −
==Installing Apps on Devices==
+
== Apps installeren op apparaten ==
   −
You can also use myViewBoard Manager to install apps on multiple managed devices.
+
U kunt myViewBoard Manager ook gebruiken om apps op meerdere beheerde apparaten te installeren.
   −
# Select one or more devices on the list.
+
# Selecteer een of meer apparaten in de lijst.
# Click Apps, then click Install.
+
# Klik op Apps en vervolgens op Installeren.
# Select one or more apps you want to install.
+
# Selecteer een of meer apps die u wilt installeren.
# Click Install these apps.
+
# Klik op Deze apps installeren.
# Click Back, then click Finish.
+
# Klik op Terug en vervolgens op Voltooien.
      −
Uninstalling apps follow a similar process:
+
Het verwijderen van apps volgt een vergelijkbaar proces:
# Select one or more devices on the list.
+
# Selecteer een of meer apparaten in de lijst.
# Click Apps, then click Uninstall.
+
# Klik op Apps en vervolgens op Verwijderen.
# Select one or more apps to uninstall.
+
# Selecteer een of meer apps om te verwijderen.
# Click Uninstall these apps.
+
# Klik op Deze apps verwijderen.
# Click Finish.  
+
# Klik op Voltooien.
      −
To manage the installed apps on only one device, perform the following:
+
Om de geïnstalleerde apps op slechts één apparaat te beheren, doet u het volgende:
# Click the device name of the device to update.
+
# Klik op de apparaatnaam van het apparaat dat u wilt bijwerken.
# On the device properties page, click the Apps & OS tab.
+
# Klik op de pagina met apparaateigenschappen op het tabblad Apps & OS.
# On the Applications section, click one of the following:
+
# Klik in het gedeelte Toepassingen op een van de volgende:
#* Click Install an app, then follow the installation steps outlined above.
+
# * Klik op Een app installeren en volg de bovenstaande installatiestappen.
#* Click uninstall an app, then follow the uninstallation steps outlined above.
+
# * Klik op een app verwijderen en volg de bovenstaande stappen voor het verwijderen.
    
<gallery widths="900px" heights="531px">
 
<gallery widths="900px" heights="531px">
MDM-mng-apps.png|You can also use myViewBoard Manager to install apps on multiple managed devices.
+
MDM-mng-apps.png|U kunt myViewBoard Manager ook gebruiken om apps op meerdere beheerde apparaten te installeren.
MDM-dev-prop.png|Managing installed apps on only one device.
+
MDM-dev-prop.png|Beheer van geïnstalleerde apps op slechts één apparaat.
 
</gallery>
 
</gallery>
       
{{DISPLAYTITLE: myViewBoard Apparaat beheer}}
 
{{DISPLAYTITLE: myViewBoard Apparaat beheer}}
DutchOffice
1,003

edits

Navigation menu