Changes

Jump to navigation Jump to search
 
Line 2: Line 2:  
== ==
 
== ==
   −
{{Note-yellow|若要列印畫布,請點選主工具欄的「檔案管理」>「列印」。正確列印當前頁面,請確認一下設置是否設定正確:
+
{{Note-yellow|若要列印畫布,請點選主工具欄的「檔案管理」>「列印」。正確列印當前頁面,請確認設置是否設定正確:
 
* 將邊距調整到零
 
* 將邊距調整到零
 
* 啟用背景圖形列印
 
* 啟用背景圖形列印
1,329

edits

Navigation menu